Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  de SaaS modeli sunulmaktadýr. Ana Analytics da bir lisans olarak satýn alýnabilir bir iþ performansý yönetimi hizmeti saðlar. Bu gibi bireysel hizmetler mevcut BI çözümleri artýrmak isteyen þirketler için seçenekler olabilir. k olarak Þimdi -Operasyonel BI Veri entegrasyonu gecikme iþ ihtiyaçlarýný niteliðine göre deðiþebilir. Tarihsel verilere dayalý geleneksel BI raporlama ve analiz için, gün ya da hafta gecikmeleri yaygýndýr. Operasyonel raporlama ve gerçek zamanlý veri ya Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Resim Arşiv Komünikasyon Sistemleri (PACS)
PACS (Picture Archiving Communication System) manages the storage and display of digitized diagnostic images such as x-rays, CT Scans, and ultrasounds for use by radiologists and other clinicians.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak


Ýþ Zekasý Durum Raporu: Öneriler
En büyük hatalardan kullanýcýlarýn biri genellikle geleneksel silo-ed ölçümleri dýþýnda kýrarak BI, büyük resmi, bu bilgileri eriþerek gerçekleþtirmek için umut ne stratejik hedefleri unutuyor ile yapmak. BI her derde deva deðildir, ve yararlý iþ bilgileri rapor için umut olabilir önce iþletmeler, bölgeler, bölümler (hatta resmi olmayan "siyasi" sýnýrlarýn ötesinde), vs karþýsýnda kendi iþ ihtiyaçlarýný düzenlemek ve öncelik olmalýdýr.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  ambarý , DW , anahtar performans göstergeleri , KPI , kurumsal performans yönetimi , CPM , kurumsal bilgi fabrika , CIF , kurumsal bilgi entegrasyonu , EII /> Ýþ Zekasý Durum Raporu: Öneriler Olin Thompson and P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Son Kullanýcýlar için Öneriler Bayiler doðru iþ zekasý (BI) çözümleri için talebi karþýlamak kendilerini retooling vardýr. Satýn almalar ve stratejik ortaklýklar bu büyüyen pazarda en iyi pozisyonu almak için satýcýlar Devamı…
Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  Kurumsal yazýlým sistemleri günümüzde ana iþ örgütsel hiyerarþinin her düzeyde kullanýcýlar için bir karar verme süreci optimize etmektir, iþlem aracý olarak tasarlanmýþtýr ve. Son eðilimler tek baþýna yöneticilerin amaç altýnda artýk önemli operasyonel verilere eriþimin iþaret gibi görünüyor. Birçok üretim yöneticileri bugün (itme ve teþvik deðilse) atölye ve daðýtým merkezleri daha iyi ve operatörler tarafýndan karar verme daha zamanýnda saðlamak için opera Devamı…
Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  aletleri.         Biomet Varþova, Indiana þirket merkezi ve üretim         ve / veya ofis dünya çapýnda yirmi beþ yerlerde fazla tesisleri         ve 100 den fazla ülkede ürünlerini daðýtýr. Þirket         Sorun         Biomet de, müþteri hizmetleri doðru sürücü bu anýnda eriþim anlamýna         satýþ bilgileri önemliydi. Ýþ kullanýcýlarý ve yöneticileri gerekli         acil ve satýþ sevkiyat yorumlayan kendi Devamı…
Sarbanes-Oxley kervanýna katýlma, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanmasý
Sert hükümet uyum karþýlamak için, daha satýcýlarý uygun çözümler sunuyoruz. CODA en ortak görevi modelleme aracý, bir iþletmenin en iyi uygulamalarý modeli, denetimlerin iþ süreçlerini alýr veri toplama otomatik ve uyum izleme basitleþtirmek için kontrol ve denge sunmak için güvenli bir ortak alan oluþturur.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  anda mevcuttur ve CODA ana dile tercüme ediliyor. Diðer diller müþteri talebine göre teslim edilecektir. bir mantýksal, sezgisel kullanýcý arayüzü kullanýmý OCRA oldukça kolay hale konsolidasyon adýmlarý bir süreç görünüm saðlar. Onun Web tabanlý mimarisi daðýtým nispeten esnek hale getirir ve ayný zamanda kullanýcý yüzlerce kadar ile, uzaktan kullanýlmasýný saðlar. Böylece, OCRA fonksiyonel kapasitesi ve ne olursa olsun coðrafya, yönetim konsolidasyon raporlama Devamı…
Ýþ Performans Yönetimi içinde Entegrasyon ve Ýþ Zekasý Konsolidasyon
Iþ performansý giderek artan ölçü finansal performans yönetimi. Haritayý iþ performans hedefleri için iþ zekasý (BI) yararlanan bilgileri entegre ve konsolide gerektirir. Sistemleri Birliði bu pazarda zafer için bir strateji yürütmekte.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak   hangi kuruluþlar izleme ve anahtar performans göstergeleri analiz ederek stratejilerini yardýmcý olur (KPI). BPM iþletmenin pano deðil, iþletmenin durumu hakkýnda doðru, detaylý ve zamanýnda bilgi vererek karar vericiler yardýmcý olur. BI, diðer yandan bilgi verileri döner, ve BPM karar verme doðru bu bilgileri kullanýr. BI teknolojileri ve analitik performans yönetimi son yýllarda önemli ölçüde olgun saðlamýþtýr. Sonuç olarak, kuruluþlar þu anda stratejilerini eþleþtirmek Devamı…
ACCPAC - Çok Daha Fazlasý olmak Göz karþýlar Bölüm Üç: Pazar Etki
ACCPAC son zamanlarda aðýný geniþletmek ve küçük ve orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) için tam teþekküllü kapsamlý e-iþ yazýlým saðlayýcýsý dönüþmesi büyük atýlýmlar yapmaktadýr. ACCPAC muhtemelen de bir ASP kendi yaþýtlarý arasýnda tek firmadýr. Ayrýca, ACCPAC uygulamalarý büyüme için içindir.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  Diþli hemen hemen tüm ana ürün iþlevsellik düzeyleri farklý olmasýna raðmen ayný tasarým ve teknoloji paylaþmak kademeli sürümlerinde hayata katmanlý çünkü Ayrýca, ACCPAC uygulamalarý müþterileri ile bir ürün seçin saðlayan amaçlayan, büyüme için içindir özellikleri ve fiyat noktasýnda, en uygun mevcut ihtiyaçlarýna. Þirket büyüdükçe, daha sonra yeniden öðrenme yazýlýmý veya yeniden veritabanlarý olmadan daha geliþmiþ iþlevsellik kadar hareket etmelidir. Devamı…
Ana Kurumsal Bayiler Ýçerik Yönetimi tutun baþlayýn Bölüm Üç: Zorluklar
Iþbirlikçi süreçleri yürütmek, iþletmeler sadece toplam çözümün bir parçasý sunuyoruz gömülü zeka ve iþ zekasý (BI) veya yapýlandýrýlmýþ veri odaklý analitik uygulamalarý gerekir. Diðer bir deyiþle, iþletmeler de birçok karar vericiler þu anda dýþýnda bulunduðu geniþ yapýlandýrýlmamýþ bilgi örnekleridir e-posta ya da sesli mesaj, ile iþbirliði göz önüne alýndýðýnda iþ bilgileri bir çoðunluðu içerebilir yapýlandýrýlmamýþ veri ve içerik içerik yönetimi, gerek iþ süreçleri ve ERP ve BI sistemlerinin ulaþamayacaðý.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  Ana Kurumsal Bayiler Ýçerik Yönetimi tutun baþlayýn Bölüm Üç: Zorluklar içerik yönetim cm , açýk kaynak kodlu bir içerik yönetim , ECM içerik yönetimi , içerik yönetim sistemi , içerik yönetim sunucusu , sitesi içerik yönetimi , içerik yönetim araçlarý , en iyi içerik yönetim , ; içerik yönetim aracý , Ücretsiz içerik yönetimi , içerik yönetim satýcýlarý , içerik yönetimi uygulamasý , içerik yönetimi iþ akýþlarý , asp içerik yönetimi , belge içerik Devamı…
IFS Low Tide Karþý Kuzey Amerika pazarýndaki Yakalamak Aspire
IFS çabasý, ve görünüþe göre "ERP karanlýk atý" aura döken ve Kuzey Amerika pazarýnda müthiþ bir rakip olmak için, baþarýlý olmuþtur. Ancak, hala görevdeki satýcýlardan önemli zarar ve olasý misilleme kampanyalarý ile birlikte geliþmemiþ kanal ve pazar bilinci, aþýlmasý gereken engeller sunacak.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  ayný zamanda özellikleri         500 ana ürün geliþtirmeleri ve 10 yeni modüllerin eklenmesi.         IFS Uygulamalarý 2.001 web tabanlý bileþenleri, Ýnternet maðaza önlerine içerir         müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) uygulamalarý, baðlantý diðer         E-ticaret motorlarýnýn çeþitli aracýlýðýyla iþ uygulamalarý ve iþbirliði. IFS         Geliþtirmek için 50 fonksiyonel iþ bileþenleri üzerinde uygulamalarý 2.001 teklifi � Devamı…
Bir Seçim karþýsýnda? Bir Bilgi Tabanlý Çöpçatan deneyin Bölüm 2: Bir Zaman kazandýran Çözüm
Bir 'tek beden uyan tüm' ürün hala oldukça geçerli bir olasýlýk olmadýðý için, hemen hemen her ürün gereksinimleri belirli bir dizi saðlanan kazanabilirsiniz. Hem alýcý ve satýcýlarý / VAR'lar için Catch 22 Bu devam eden 'partner oyun' doðru fýrsat kesin olarak belirlemek için olduðunu. Alýcýnýn hayati sorularýn çoðuna hitap ederken bir RFP / RFI seçim süreci bir ERP seçim sürecinin baþlangýç ​​aþamasýnda hýzlandýrabilirsiniz.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  seçimi uygulamalarý için talihsiz anahtar terimdir bazýlarýdýr. Bu kendilerini farklýlaþtýrmak için satýcýlarýn çaba yayýlýyor propaganda (Bayiler dikkat bakýn verilen, gerçek yetenekleri, güçlü ve belirli bir kurumsal uygulama paketinin zayýf ayýrt kurumsal BT alýcýlar için zor bir Çözümler Rulman ). mevcut ürünler ve teknolojiler bir zenginliði ile sular altýnda stratejik hale BT satýn almalar Alýcýnýn proje ekipleri, teslim ürünler haline gösteriþli pazarlama Devamı…
Peregrine çýkar Sessiz Dönem Gürültü yapma
Harbinger ile birleþme duyurulmasýnýn ardýndan sessiz dönem doðarak, Peregrine kendi varlýk yönetimi çözümleri ile ilgili duyurular bir üçlü ile kaybedilen zamaný telafi ediyor.

ana metal uretimi icin i zekas kar la t rmak  Motive teknoloji bir arada kullanarak ve Peregrine en ile         Get.Help! self-servis uygulamasý. Motive ve Peregrine söz verdiler         iki þirketin ürün suit arasýnda sýký entegrasyon geliþtirmek. Peregrine         Ayrýca servis saðlayýcý þirketleri ile iki ortaklýklar duyurdu. Þirket         ortak altyapý yönetimi geliþtirmek için KPMG Danýþmanlýk, LLC ile imzalanan         ulaþým sektörü için çözümler. Çözümleri, BT Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others