Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » analiz paketleri bi araclar


Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri
Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc operasyon ve müþteri hizmetleri geliþtirmek istedim. Onlarýn ERP ve SCM teknoloji çözümü üç yýllýk bir geri ödeme süresi ile on beþ aylýk proje sonuçlandý.

analiz paketleri bi araclar  iyi bir iþ (Tehlikeler Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý) yapmak         biyolojik örnekleme dahil olmak üzere uyum. Müþteri         hizmet hedefleri kýsalma stoklama koþullarý dýþýnda bir azalma dahil         müþteri sipariþ çevrim süreleri ve hýzlý teslimat. Ayrýca, en aza indirmek için aranan         emir temsil kayýp satýþ kötü stok görüþ nedeniyle yerleþtirilir. Çözüm                  Odom bir dizi seçenek olarak Devamı…
Finansal Paketler
Financial packages encompass modules for bookkeeping and making sure that accounts are paid or received on time.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » analiz paketleri bi araclar


Dead Heat: Kurumsal Alýcýlar Lider e-Ýhale Ürünler Analiz Araçlarý Kazanç
Ticaret biri de kurumsal e-satýn alma uygulamasýna analitik araçlarý eklemek için sagent Teknoloji ile ortaklýða girmiþtir. Ayrýca, Ariba, kurumsal e-satýnalma uygulamasý için analitik araçlarý eklemek için Informatica ile ortaklýða girmiþtir.

analiz paketleri bi araclar  Alýcýlar Lider e-Ýhale Ürünler Analiz Araçlarý Kazanç tedarik yazýlým , satýn alma yazýlým , tedarik hizmetleri , pazar araþtýrmasý analizi , iþ zekasý veri , ihale sistemi , satýn alma yönetimi yazýlýmý , veri madenciliði yazýlým , tahmine dayalý analitik , , analitik yazýlým , pazar araþtýrmasý anket , veri madenciliði araçlarý , iþ zekasý araçlarý , veri ambarý kavramlarý /> Dead Heat: Kurumsal Alýcýlar Lider e-Ýhale Ürünler Analiz Araçlarý Kazanç D. Devamı…
Yýldýzlý Gözler kaybetmek, analiz: EMR Yenilikler ProcessPro için ideal aday gözden
Bu EMR Yenilikler 'ProcessPro ERP çözümü bir sýnavdýr. Çoðu satýcý tarafýndan desteklenen seçim kriterleri dikkate alarak EMR Yenilikler ile bir iliþki sürdürmeye deðer ise þirketlerin belirlenmesine baþlayabilirsiniz. Biz her þeyi hangi modüllerin ürünün iþlevselliðini katkýlarý en eksiksiz, eþit olmak, soru sormak.

analiz paketleri bi araclar  TEC için bir ürün analiz etmek için kullanýr, biz grafikler çeþitli oluþturmak. Bir tür bir temel grafiktir. Temel grafik olarak, diðerine göre herhangi bir modül bakýlmaksýzýn, onun kendi liyakat her modül için nasýl bir satýcýnýn ürün puaný göstermektedir eþit alaka, tüm kriterleri normalleþtirmek. Bir normalize temel karþý satýcýnýn sonuçlarý kontrol ederek, satýcý en eksiksiz özellik seti. vurguladý hangi modülleri ve iþlevleri görmek Biz kriter Yenilikler Devamı…
, Yýldýzlý-Gözler kaybetmek Analiz: Ýlgili INFIMACS için Ýdeal Müþteri
Bu, þirket kendi ideal bir aday düþünün satýcýlarý bulmak için TEC ERP Deðerlendirme Merkezi en WebTESS aracýný kullanabilirsiniz nasýl, Ýlgili Ýþ Sistemleri kullanarak, bir örnektir.

analiz paketleri bi araclar  kriterler aþaðýda katkýsý analiz grafiði (Þekil göre         2). Þekil         1. Þekil         2.         rakamlar bir ve iki grafik öncelikle görme bir yolu olarak yararlýdýr         ne ilgili çözümleri destek ham sonuçlarý. için         Eðer, en ilgili ürün en iyi destekli alanlarda daha iyi bir fikir edinmek         öncelikli grafikler (Þekil 3 ve 4) için bakmak gerekir. Þekil         3. Devamı…
Büyük Veri Analizi In-bellek Analytics Rolü
Organizasyonlar bugün çeþitli biçimlerde ve farklý kaynaklardan gelen verilerin giderek daha geniþ hacimli ele almak ve yönetmek gerekir. Böyle büyük veri analizi elde edilecek yararlarý büyük olmasýna raðmen, hýzlý bir analiz için ihtiyaç da dahil olmak üzere doðal zorluklarý, bu yüzden vardýr. Yazýsýnda, TEC BI analisti Jorge García-bellekte analitik bu sorunlarý ele ve büyük veri gizli yarar yardýmcý olur anlatýlýr.

analiz paketleri bi araclar  bellek teknolojileri kapsamlý bir analiz için, ben Analytics-Memory baþlýklý bir makale okumak için çaðýrýyorum: meslektaþým Anna Mallikarjunan tarafýndan yazýlmýþ bir Çok Boyutlu Çalýþma Bellek içi yetenekleri ile Ürünler yazýlým endüstrisi için yeni bir þey deðildir. Örneðin, satýcý QlikTech 90 lý yýllarda kendi in-bellek tabanlý ürünler ile çalýþmaya baþladý ve IBM Cognos gibi diðer BI uygulama satýcýlarý bir on yýldan fazla için onlarý kullanýyoruz. Devamı…
Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi R
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

analiz paketleri bi araclar  bize hammadde üretimi sadece analiz yardýmcý deðiþik raporlama metricsmanagement metricsthat bir takým oluþturduk, ama oldu ne yaptýðýný ulaþým ve ilave hammadde teslim bize sipariþ ve malzemelerin teslim, ama üretim yeteneðimizi artmýþ, ve ayný zamanda bizim verimlilik ve kar artýþý malzemelerin just-in-zamanýnda teslimat, sadece en üst düzeye çýkarmak için izin sorunu, için. LW: Neden istemci bu sorunu çözmek için BI seçtiniz RA : Ýþ zekasý ne sorunu oldu izole etmek Devamı…
Informatica Meta Standart uygundur
Informatica Corporation (Nasdaq: INFA), büyük bir özü / dönüþtürmek / aracý satýcý yük, bugün MX2 1.6 genel durumu, kendi Metadata Exchange (MX2) uygulama programlama arabirimi (API) en son sürümünü duyurdu. Informatica faturalarý XML, çift yönlü meta alýþveriþi entegre ve yönetmek için bir metin tabanlý programlama dili standart destekleyen ilk nesne yönelimli meta deðiþim tesisi olarak MX2 1.6.

analiz paketleri bi araclar  oldu   beklenen (TEC Haber Analiz makalesine bakýn: mi   Orada Horizon Son olarak bir Metadata Exchange Standart? 28 Eylül   1999). Müþteriler farklý üreticilerin yetersizlik ile hayal kýrýklýðý yaþadýysanýz   ürünlerin kaynaðý bulunan veriler hakkýnda bilgileri paylaþmak için   sistemleri ve veri ambarlarý veya veri pazarlarý. Informatica yarattýðý gerçeði   bir standart XML deðiþim metodolojisi diðer büyük tarafýndan kodlanmýþ ediliyor Devamı…
Merant Borsa Güney Goes
Baþka bir satýcý ana arenada büyüme ve lisans gelirleri beklenenden daha yumuþak olduðunu belirtti. Merant hisseleri (NASDAQ: MRNT) þirketin ilk mali çeyrek için ön mali tahminlerini yayýmladý sonra, diðer yazýlým ek olarak PVCS saðlayýcý, büyük bir yazýlým konfigürasyon yönetimi ürün (Intersolv elde), fazla yüzde 24 düþtü gelirleri olasýlýkla COBOL lisans ücretleri bir düþüþ nedeniyle bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 17 daha az olacaktýr gösteren, yakýn zamanda sona erdi.

analiz paketleri bi araclar  kýlavuzu , hisse senedi analiz , stok bilgileri , hisse senedi piyasa araþtýrmasý , yatýrým danýþmanlýðý , yatýrým danýþmanlarý para yatýrým , PVC sürüm yöneticisi teknik analiz , hisse senedi haberleri , hisse senedi araþtýrma , teknik analiz hisse senetleri , borsa teknik analiz , hisse senedi yatýrým ipuçlarý , yatýrým tavsiye , yatýrým danýþmaný , borsa veri , yatýrým stratejileri , moneycontrol , teknik stok analizi , MarketWatch , hisse senedi fiyatlarý /> Devamı…
Business Objects WebIntelligence Extranet Baþlattý
Business Objects, iþ zekasý alanýnda önde gelen satýcý, baðlantý tedarikçiler, müþteriler, ve kendi iç veritabanlarý ile ortaklarýna extranet bina müþteriler için tasarlanmýþtýr WebIntelligence «Extranet Edition duyurdu.

analiz paketleri bi araclar  gelen sorgu, raporlama ve analiz çözümü geliþmiþ bir versiyonu için ilan Internet. WebIntelligence Extranet Sürümü müþterileri baðlantý tedarikçiler, müþteriler ve ortaklar için extranet bina ile büyük bir pazar fýrsatý yararlanmak için inþa edilmiþtir. Business Objects sadece 100 müþteri extranet dönüm noktasýna gelmiþtir ve WebIntelligence Extranet Edition daha bu iþ fýrsatý geliþtirmek için teslim edilir. Iþ extranet için Ýþ 2002 bir 1300000000000 $ dolarlýk Devamı…
Akýllý Ürün Borçlular 'Cezaevi Boþ tutar
SLP Infoware kredi riskleri tanýmlayan bir modül ekler.

analiz paketleri bi araclar  madenciliði konferans , akýllý analiz yazýlýmý , tahmin modelleri , müþteri tutma programlarý , veri ambarý eðitim , öngörü modellemesi /> Akýllý Ürün Borçlular Cezaevi Boþ tutar D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Akýllý Ürün Borçlular Cezaevi Boþ tutar          D.         Geller          - Temmuz         26, 2000 Etkinlik         Özet         SLP Infoware CRM (müþteri iliþkileri yönetimi) sistemleri konusunda Devamı…
Yeni verileri değiştirme ve ERP Bakımı iş kesintileri
Yazılım satıcısına UNIT4 ve analisti Cindy Jutras, nane Jutras analiz ve araştırma şirketi, bugün yüksek sesle bildirmek yeni Pazar araştırması raporu müsaitlik nane Jutras tarafından kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı iş etkisi hazırladı. ERP kullanımı için gerçek kuruluşlarca ilgili ayrıntılı verileri sağladığı gibi kendi içinde okumaya değer bir çalışmadır.

analiz paketleri bi araclar  Cindy Jutras, nane Jutras analiz ve araştırma şirketi, bugün yüksek sesle bildirmek yeni Pazar araştırması raporu müsaitlik nane Jutras tarafından kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı iş etkisi hazırladı. ERP kullanımı için gerçek kuruluşlarca ilgili ayrıntılı verileri sağladığı gibi kendi içinde okumaya değer bir çalışmadır. Bu çalışmanın ikinci kez yapılmıştır ve katılımcıların cevapları 2009 ilk çalışmada beri nasıl değiştiğini görmek ilginç. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others