Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ara t rma bi muhendislik ve mimarl k


ERP Plus ve Ötesi
ERP Ayrýca metal imalatçýlar kendi alýntý düzene gereken araçlarý, sipariþ giriþi, stok kontrolü, üretim, emek toplama, nakliye ve faturalama iþlemleri saðlar.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k  zamanýnda bir tarafýndan bir ara dile derlenmiþ (JIT) derleyici döner özgün bir makine koduna ara kod, ve bu makine kodu sonunda iþlemci üzerinde çalýþýr. kod iþlemci düz çalýþtýrýlan Çünkü gömülü ActiveX komut dosyasý teknolojileri (genellikle VBScript veya JScript) sürekli yorumlanmasý ve önbelleðe kaydedilmesi gereken , sayfa, klasik ASP sayfalarýný çok daha hýzlý yükleyin. Bir tarayýcý bir ASP, Web sunucusu köprü metni biçimlendirme dili ile bir sayfa Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ara t rma bi muhendislik ve mimarl k


Moda ve Giyim Perakendeciler 'muamma
Perakende kumaþ ve el, asmak, ve dayanýklýlýk odaklý, çok dokunsal sanayi kaldýðý Döþeme-yaný sýra, tasarýmlarý hala kaðýt üzerinde kabataslak ve boyutu modelleri ya da mankenler tutturulmuþ edilmektedir.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k   muamma içine yakýnlaþtýrma class= articleParagraph > birden fazla perakende segmentleri için þimdiye kadar tutun bu serinin araþtýrdý hususlar çoðu Perakende Sistemleri bkz:. A Primer ve Yazýlým Satýcýlarý için Perakende Piyasa Dinamikleri Bölüm dizi üç Global Perakende Kaynak . Kazanç ve Aðrý pazarý Avrupa perakendeciler, tasarlamak, üretmek ve yeni teslim yeteneklerini tanýnýrlar Zara ve H & M , örnekleri hakkýnda uðultu sadece üç hafta içinde maðaza için stilleri. Devamı…
Finans ve Muhasebe best-of-cins Yaklaþýmý
CODA en anlayýþlý muhasebe ve finansal teklifleri bütçeleme, tahmin, puan kartlarýný ve iþbirliði ve güvenli bir Microsoft Excel tablolarý kullanýn araçlarý içerir. Ancak, CODA dar uzman ve büyük ölçekli entegre bir iþletme sistemi teklifleri karþý best-of-cins yaklaþýmý savunmak gerekir.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k  sistemleri uzmaný, þirketler gibi uluslararasý iþ konularýnda uðraþmak yardýmcý finansal çözümler sunuyor dil, para birimi, ve uyum. Yükseltme dostu bir sistem olarak tasarlanmýþtýr, CODA uygulamalarý açýk ve standartlara dayalý raporlama araçlarý sunar. Microsoft Corp ile CODA ittifaký. izin verdi, mali ve yönetim muhasebesi sistemleri bir dizi sunmak için, ve daha bir uyum çözüm olarak konumunu güçlendirmek için birçok stratejik satýn almalar yaptý. Ortak Finansal Devamı…
Yiyecek ve Ýçecek "Delights"
Yiyecek ve içecek üreticileri ve daðýtýcýlarý kendi plaka üzerinde pek çok sorun var, ve hatta sanayi devleri arkanýza yaslanýn göze alamaz. Bu zemin göz önüne alýndýðýnda, nasýl orta üreticilerine küçük nispeten daha az kaynak ile ayný dýþ baskýlarla baþa çýkabilir?

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k  ve daðýtým sektöründe alýr. Baþaran kesinlikle, kolay kararsýz tüketiciler, güçlü perakendeciler, artan düzenlemeler, küreselleþme, fiyatlandýrma ve ticari promosyonlarý için karmaþýk yönetim ve daha nedeniyle deðildir. Ayrýca, kenar boþluklarý jilet-ince, rekabet öfkeli, tutarlý ürün kalitesi þey ama belirli bir ve yenilik mutlak bir gerekliliktir. Kurumsal uygulama yazýlým endüstrisi için önemli bir araç olduðunu,. Ancak, þu anda ciddi itiraz ile ilgilenen birçok Devamı…
Bir Ürün Not: Attensity ve Müþterinin Sesi
Attensity gerçekten müþteri deneyimi yönetimi (CEM) çözümleri yeni cins ile müþterinin sesi yakalamak için bir yol buldu. TEC analisti Jorge García Attensity en CEM ürünleri, müþteri memnuniyetini ve sadakatini artýrmak, kuruluþlar hýzlý ve etkin müdahale için dava verileri ve anlayýþlar ve rota konuþmalarý ayýklamak, birden fazla kanal üzerinden müþteri konuþmalarý analiz yardýmcý nasýl bakýyor.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k   sosyal medya kanallarý , LARA , LARA metodoloji , Attensity , Attensity Analiz , Attensity yanýt ses , müþteri sohbet Ses Merkezi , sosyal analitik , mutlichannel analizi /> Bir Ürün Not: Attensity ve Müþterinin Sesi Jorge García - Temmuz 5, 2013 Read Comments Attensity Attensity, müþteri istihbarat piyasa deneyimi 10 yýldan fazla olan bir kuruluþ, Hakkýnda yapýlandýrýlmamýþ veri analizi için çözümler sunar ve Müþteri Deneyimi Yönetimi yeni bir cins (CEM sunuyor ) çözümleri. Devamı…
Yazýlým Deðerlendirme ve Yazýlým Seçimi
Bunlarýn uygulanmasý karar verirken Kuruluþlar belirsizlik ile çevrilidir. Bir yazýlým seçimi yaparken düzgün bir iþletmenin ihtiyaçlarýna karþý tartýlýr Doðru ve ilgili kriterleri, what-if senaryolarý ve destekleyen grafik ve raporlar gereklidir.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k   fit-boþluk bilgileri , çevrimiçi karar destek aracý , bilgi tabaný , aðýrlýklý ortalamalar , WA /> Yazýlým Deðerlendirme ve Yazýlým Seçimi TEC staff - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bu gerçek yetenekleri, güçlü, ve belirli bir kurumsal uygulama paketinin zayýf ayýrt kurumsal BT alýcýlar için zor olduðunu. Alýcýlarýn proje ekipleri kendilerini farklýlaþtýrmak için mücadele satýcýlardan pazarlama bilgi istila edilir. Fonksiyonel cross-over ve yazýlým entegrasyonu ürün Devamı…
It Right Baþlarken: Ürün, Kalite, Zamanlama ve Fiyat
Endüstrisinde en önemli faktör, artýk ürünün sadece fiyatýdýr. Giderek, alýcýnýn görev süresi-ve doðru fiyata, doðru, doðru kalitede doðru ürün elde etmek olmuþtur.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k  (tedarikçiler, tedarikçilerin tedarikçilere ara müþteriler, ile son müþterilerden, ve benzeri) bu yana yine de, entegrasyon kapsamýnda bugün, büyümüþtür. Bilgisayar telefon entegrasyonu gibi teknolojiler geliþi (CTI) ve kablosuz uygulama protokolü (WAP), elektronik veri deðiþimi (EDI) hala oluþturan raðmen modern lojistik ve tedarik zinciri yönetimi olarak tüm deðer zinciri (en son müþteriye) verimliliði ve rekabet gücünü elde etmek için koordine edilebildiði (SCM) Devamı…
SPAM ve nasýl Dur için mi
Kullanýcý açýsýndan hiç kullanýcý dostu SPAM engelleme çözüm yoktur.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k   önemsiz posta büyük miktarda tarafýndan hayal kýrýklýðýna ise ISS ler   ve þirketler SPAM saldýrýlarý engellemek için mücadele. 1998 Mart ayýnda AOL serbest   onlarýn 10 Most Wanted Israrcý Listesi . Bu liste internet adlarýný içerir   toplu biçimde istenmeyen e-posta göndermeye devam kullanýcýlarý. Örnekler ekleyin:    Herkesin bildiði   Kötü Israrcý Konu Line: Ücretsiz - 7400 fazla Yetiþkin Siteleri sizinle eriþebilirsiniz   sadece bir parola. Devamı…
Saat Ötesi: Saat Ýzleme ve Seyirci Primer
Yumruk saatler, saat kartý makineleri, Bundy saatler, zaman kaydediciler. Çoðu kuruluþ çalýþanlarýnýn zaman ve katýlým izlemek için yeni yöntemler için tercih edilir. Bugünkü zamanlý izleme teknolojisi sadece yakalama ilgili deðil saat-it bu saatler ayrýlýr nerede ve nasýl üretken olduklarýný var. TEC analisti Sherry Fox þimdiki zaman izleme yazýlýmý temel bazý özellikleri gözden geçirmekte ve bazý popüler satýcýlarý vurgulamaktadýr.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k  ve delikli kartlar kullanýyorsunuz? Alarak ve zaman ve iþgücü katýlým hala manuel bir iþlem takibi var mý? Eðer örgüt zaman ve katýlým yazýlým her türlü kullanýyorsunuz? 21. yüzyýla ve geliþmiþ zaman izleme teknolojileri dünyasýna hoþ geldiniz. Punch saatler, zaman saatler, saat kartý makineleri, Bundy saatler, zaman kayýt cihazlarý: biz onlarý duydum yýlda farklý þeyler denir, ve zamanlý izleme manuel zaman çizelgeleri ve yumruk kartlarý günlerinden bu yana uzun bir Devamı…
SAS ve Eylem Odaklý Ýþ Süreçleri: Ýttifaklar, Ortaklýklar ve Devralmalar
,, BI çözüm iþlevselliði ile derin analitik birleþtiren belirli dikey geniþleyen ve satýn alarak birkaç iyi þirket düþünülmüþ daha pazarýnda kendini saðlamlaþtýrmaya SAS için önemli olmuþtur.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k  iþ onlarýn kapsamýný geniþletmek olarak bu BI satýcýlarý için önemli bir baþarý olarak kalacaktýr. Özellikle, SAS 2001 yýlýnda Ýçsel kendi satýn alarak CRM ve MA pazarda marjinal bir oyuncu oldu, ve SAS Pazarlama Otomasyonu 4 sürümü 2004 yýlýnda alanda bazý satýþ çekiþ ve pazar görünürlük verdi . bilgilerimizi tazelemek için, pazarlama otomasyonu (MA) analiz ve bilgileri kullanarak ve BT pazarlama için proaktif bir strateji içeren pazarlama süreci, otomatik içerir. Devamı…
Yeni Lezzet SCM: Gerçek Zamanlý ve Talep Driven
Bir talep odaklý piyasasýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için, Apptricity modülleri daðýtmak ve entegre hizmet odaklý mimari kullanýyor.

ara t rma bi muhendislik ve mimarl k  tedarik zincirinde gerçek zamanlý karar destek yetenekleri için ihtiyaç haline geliyor kaçýnýlmazdýr. Sonuç olarak, hizmet odaklý sunucularý ortaya çýkmaktadýr. Onlar özelleþtirme, iþ akýþý, geniþletilebilir iþaretleme dili ile yeni nesil uygulamalarý ile çözüm geliþtiren (XML), ve uygulamalarý gömülü olduðu üçüncü taraf entegre yazýlým. Bu satýcýlar daha büyük, gerçek zamanlý, talep odaklý kapsamý var ve daha iyi pazarýnda yeni taleplerini karþýlayabilir. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others