Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi analiz paketleri


Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri
Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc operasyon ve müþteri hizmetleri geliþtirmek istedim. Onlarýn ERP ve SCM teknoloji çözümü üç yýllýk bir geri ödeme süresi ile on beþ aylýk proje sonuçlandý.

bi analiz paketleri   Nashville dýþýnda Tennessee merkezli, bir bütün domuz sosis         Little Rock, Arkansas, ve Dickson, Tennessee bitkiler ile yapýmcý.         Douglas G. Odom, Sr ve eþi Louise S. Odom 1943 yýlýnda kurulduðu ve         hala bir aile þirketidir. Odom en         bir perakende pazarý ile hem perakende hem de gýda hizmeti ürünleri üretmektedir         25 eyalette ve 38 devletlerin bir yemek servisi pazar artý ülke çapýnda kapsama Devamı…
Finansal Paketler
Financial packages encompass modules for bookkeeping and making sure that accounts are paid or received on time.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi analiz paketleri


Eserlerinde Orta Ölçekli firmalar için ERP paketleri
Orta ölçekli þirketler, Epicor Software Corporation ve QAD Inc için kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý iki satýcýlarý yeni e-ticaret uygulamalarý sunmak kadar diþli.

bi analiz paketleri  Yaklaþým | Orta-pazar Vanguard BI Çözümleri Bulunan mý? | Ýþ Zekasý Durum Raporu: Öneriler | Zorlu Veri Ambarlarý: Kritik Ýþ Zekasý eriþim? | Ýþ Zekasý Bayiler | Ýþ Zekasý Kurumsal Performans Yönetimi Piyasa Peyzaj | , On-demand Bilgi Veri Gerçek Zamanlý Kavuþturulmasý: Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý | Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý | Ýþ Zekasý Durum Raporu | KOBÝ ler için Ýþ Zekasý: MBS Uygulamalarý ve Rekabet Analizi Excel | Bayiler Demeti Excel (ve Office) Ýþ Devamı…
Bu analiz
Kurumsal uygulamalar uzun iþletmelerin gerekli verileri toplamak ve doðru kiþilere teslim için gerekenleri vermekteyiz. Satýþ ve pazarlama uzmanlarý daha iyi müþterilerine hizmet ve tüm müþterilerin etkileþimlerine anlayýþlar toplamak için doðru araçlarý ile yetkilidir Þimdi, sormak soru Sýrada nedir? Biz Kurumsal uygulamalar ve Analytics arasýnda sýký entegrasyonu cevaba bakýnýz.

bi analiz paketleri  saðlayan iç projelerine odaklanmýþ BI yazýlým uygulamalarý   ve yöneticileri iþ zekasý araçlarýna eriþim. Bugün eðilim deðiþiyor   daha geniþ bir iþ dünyasý müþteri anlayýþlar eriþimi gerektirir. Analiz   ve raporlama artýk kuruluþlar içinde söz konusu gruplar ile sýnýrlýdýr.   Herhangi bir çalýþan, ve, BI yazýlým yararlanmalýdýr olabilir. Ne yazýk ki,   bugün birçok þirket için, kampanya yönetimi içinde veri madenciliði modelleri kullanýmýný Devamı…
Informix Web Analiz Baþlat karar verir
Informix, veri ambarý ve iþ zekasý yazýlýmý bir lider, i adýnda bir uygulama geliþtirdi. Kendi web verileri analiz için bir veritabaný baðýmsýz platformu ile nokta-Ýletiþimi ve týklama-harç kuruluþlar saðlamayý vaat ediyor Web Baþarý karar verin.

bi analiz paketleri  ve satýþ noktasý olarak birden fazla kanal üzerinden veri entegrasyonu ve analiz için artan ihtiyaç vardýr. i.Decide birincil farklýlaþtýrýcý, web analizi ile geleneksel iþ zekasý entegre olmasýdýr. Informix gibi Informatica ve iþ zekasý ve NetGenesis ve web analizi WebTrends yýlýnda Business Objects gibi satýcýlarý ile rekabet, ancak birkaç satýcýlarý hem de özellikleri sunar. Bu alanda rekabet diðer satýcýlar hakkýnda bilgi makalede bulunabilir: Kimse Bu Gördükleri Devamı…
Üreticiler ve ERP Etkileyen Eðilimler Bölüm Üç: Dört fazla Eðilimler
ERP sistemlerinin evrimi yeni iþ uygulamalarý ve bilgi teknolojilerinin ortaya çýkmasý ile tahrik edilmiþtir. Bu üretim mesleðinin ve ticari yazýlým paketleri geliþen geliþmesiyle artan vade desteklenmiþtir. Bu Sizin ERP Sistemi maksimize, kitaptan bir alýntýdýr.

bi analiz paketleri  Read Comments ERP ve Bilgisayar Bütünleþik Ýmalat (CIM) Bireysel tek baþýna BT yapýlandýrýlmýþ görevler için uygulamalarý belirli fonksiyonel alanda haklý ve uygulamak oldukça kolay olmuþtur. Bazý örnekler tasarým mühendisliði bir bilgisayar destekli tasarým (CAD) sistemi olan, daðýtým kalite yönetiminde istatistiksel proses kontrol (SPC) uygulamasý ve otomatik malzeme taþýma sistemi. ERP için bu tek baþýna uygulamalarý baðlamak için çaba bilgisayarla tümleþik Devamı…
Web Sitesi Trafik Sayma
Kaç kiþi web sitenizi ziyaret bilmek site ve artýþ gelirleri artýrmaya yardýmcý olabilir. Sayarak kolay ya da doðru, ancak her ikisi de olabilir.

bi analiz paketleri  kýsa yollarý bu tür bir analiz için ihtiyaç vardýr.   Örneðin, daha fazla arama yaparak veya sonra parfüm satýþ sayfasýna geliyor   makale okuma Victoria antik parfüm þiþeleri hakkýnda yayýnlanan   Müze? Bazý trafik analiz programlarý bazý bu tür veri saðlayabilir   Bu en çok on her biri için en iyi beþ önceki sayfalarýn listesini olarak formu,   sayfa ziyaret etti. Tüm ticari paketler bile bu kadar ve baðlý kalmaz   kombinatoryal patlama, uzun yol analizi, Devamı…
, Yýldýzlý-Gözler kaybetmek Analiz: Ýlgili INFIMACS için Ýdeal Müþteri
Bu, þirket kendi ideal bir aday düþünün satýcýlarý bulmak için TEC ERP Deðerlendirme Merkezi en WebTESS aracýný kullanabilirsiniz nasýl, Ýlgili Ýþ Sistemleri kullanarak, bir örnektir.

bi analiz paketleri  desteklenen özellikleri dikkate deðil, biz analiz etmelidir         onun Üretim Yönetimi iþlevsellik açýsýndan ürün.          olarak         Tüm kriterleri eþit öncelik verilir Aslýnda, (normalize kriter         Þekil 2 de). En Ýlgili Envanter Yönetimi ve Satýn Alma Yönetimi         puanlarý çok onun Üretim Yönetimi puan gerisinde deðildir. Bu gruplar         ölçütleri etkileyebilecek herhangi bir üst düzey grup yok bir Devamı…
Kan davalarý grubu Up Baharatlý Birleþme-Mania çýlgýn Müþteriler endiþeli býrakýr Bölüm: Analiz Dev
Saðlýklý olmak için devam etmek, bir kurumsal yazýlým satýcýlarý ya savunulabilir niþ ya da büyük bir pazar payýna ihtiyacý var. Ikincisi için, satýn almalar genellikle büyüyüp geliþmesine gerekmektedir. Gelir kaynaklarý mevcut müþterileri, yazýlým destek ve hizmetler kadar-ve çapraz-satýþ yeni hesap doðru kayýyor ile, geniþ bir müþteri tabanýna sürekli saðlýk için anahtardýr.

bi analiz paketleri   | Kurumsal Yazýlým Satýcýlarý BI Yaklaþýmlar | Eski ERP Dilemma - Refresh Seçeneði | Ýþ Aktivitesi Ýzleme - For You Maðazasý izlemek | Kullanýcý için Eski Bültenleri-Þunun için destek ama Bu Satýcý için iyi mi? | Deðerlendirilmesi Kurumsal Yazýlým-Ýþ Süreçleri veya Özellik / Fonksiyon Tabanlý Yaklaþým? Yukarýdaki tüm, Belki? Bölüm Üç: Bilgi ve temeller Kullanýcý Öneriler | Ýþ Süreçleri veya Özellik / Fonksiyon Tabanlý Yaklaþým - Kurumsal Yazýlým Devamı…
Yýldýzlý Gözler kaybetmek, Analiz: Bir Pronto Çözüm için ideal aday gözden
Bu Pronto Software'in ERP çözümü bir sýnavdýr. Bu Pronto ile bir iliþki sürdürmeye deðer ise Pronto ürün seçimi kriterlerinin büyük bir kýsmýný yerine getirir alanlarda nasýl bakarak, þirketler belirleyebilirsiniz. Biz her þeyi ürünün iþlevselliðine en katkýda bulunan modülleri, eþit olmak, soru sormak.

bi analiz paketleri  düzey kriter TEC için bir ürün analiz etmek için kullanýr, biz grafikler çeþitli oluþturmak. Bir tür bir temel grafiktir. Temel grafik olarak, diðerine göre herhangi bir modül bakýlmaksýzýn, onun kendi liyakat nasýl bir satýcýnýn ürün puaný göstermektedir eþit alaka, tüm kriterleri normalleþtirmek. Bir normalize temel karþý satýcýnýn sonuçlarý kontrol ederek, açýkça satýcý en vurgu yapýyor hangi modülleri ve iþlevleri bakýn. Biz Pronto odak karþýlýk böylece Devamı…
Cognos ile QueryObject Ortaklarý
15 Kasým, QueryObject Sistemleri bunu internet üzerinden analiz için eriþilebilir bir yüksek kapasiteli analitik veri mart oluþturmak ve pazara Cognos Corporation ile ortaklýk duyurdu. Cognos ön uç iþ zekasý çözümleri saðlarken QueryObject, analitik veri yapýsý ile arka uç saðlayacaktýr.

bi analiz paketleri  veri yapýsý yüksek performanslý bir veri mart olduðunu         Cognos sorgu ve analiz çözümleri ile entegre edilebilir. Kabiliyeti         ayný anda Web-sunucu uygulamalarý ve istemci uygulamalarý desteklemek için         Internet üzerinden isteyen þirketler için önemli bir ilgi olacak         bilginin tüm sýnýflar için iþ zekasý bir dizi teklif         iþçiler geniþletilmiþ iþletme genelinde. Kullanýcý         Öneriler Devamı…
Ters Müzayede Potansiyel Faydalarý maksimize
Açýk eksiltme (RA) kendi kaynak programlarýnda maliyet verimliliði takip tüketim ürünleri þirketleri için stratejik bir araç olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu makalede, RA sürecinin maksimum kilometre dýþýnda yapý ve kazanmak için bir çerçeve sunar.

bi analiz paketleri  doðasý, gibi emtia ilgili bilgileri, ile alýcý güçlendirir. Alýcý malýn arz ve talep etkileyen faktörler analiz eder ve eðer arz ve talep faktörleri deðiþim fiyat üzerindeki etkisi gibi konularý inceler. Emtia profil yararlarý iyi ihale zamanlamasý ve sýklýðý gösterilmiþtir. Ihalesi için mal arzýndaki mevsimsel ise, taze tedarik pazarý vurduðu sadece zaman ihale yönetmek için daha iyi olurdu. Zaman içinde bu noktada, bir mantýksal arz en yüksek olacak varsayabiliriz ve Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others