Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi arac uygulama genel bak


RFID Uygulama: Dört Fazlý ile Ýlerlemek
Bir radyo frekansý tanýmlama sistemi uygulanmasý en iyi baþarýsýný saðlamak için dört aþamada yaklaþtý. Test ve doðrulama baþa ikinci ve üçüncü aþamalarý, ve bir pilot uygulama kurma önemini burada Tartýþýlan.

bi arac uygulama genel bak  baðlantýsý? Olarak baðlamak için bir araç var mý      Arayüz tanýmý ve sistemleri arasýnda arayüz dönüþümler. kesintisiz olmak zorunda sistemleri arasýndaki iþ akýþlarýnýn fonksiyonu. Yeni RFID sistemi bu iþleyebilir, ve nasýl bu sýðmaktadýr? veri sistemleri arasýnda deðiþ tokuþ. Ayný dilde mi?   veri kontrol .   verilerin depolandýðý .   verilerin tüketici olan ve buna uygun olarak hareket olup olmadýðýný .   veri bir iþ zekasý çýkardýðýmýz Devamı…
Dış Kaynak Kullanımı, Uygulama Yazılımları
This RFP is focused on the selection of companies who provide outsource services in the areas of application software. The typical types of activities that these outsource providers perform include...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi arac uygulama genel bak


Nowhere on a Road Sizin Kurumsal Uygulama mý?
Konsolidasyon bir iyi belgelenmiþ eðilim ve kurumsal uygulamalar için piyasada beklenebilir. Bu makalede, kurumsal yazýlým pazarýnýn geliþimi özetliyor. Özellikle, servis odaklý mimari (SOA) olarak bilinen devrimci teknoloji üzerinde duruluyor.

bi arac uygulama genel bak  yönetmelikler son derece belirli biçimlerde faaliyetleriniz hakkýnda daha fazla veri takip gerektirir. Ve maliyetlerini azaltýrken yýl sonra operasyonel verimlilik ve ürün kalitesini yýl artýrmak için acýmasýz bir talep var. Nasýl bu taleplerine yetiþmek mi? kurumsal uygulama kadar hýzlý ya da daha hýzlý, sizin iþ olarak deðiþtiremiyorsanýz , aslýnda hedeflerinize ulaþmak sizi engellemektedir. Bu uygulama satýcý, sizin gibi, deðiþiklik ve yenilik yapma devam gerektiði Devamı…
Java tabanlý uygulama Stratejileri hizalama
Onlarýn birleþme planlarý ilan olarak, Lawson ve Intentia sadece olaðan sorunlarý ile uðraþmak zorunda kalmazsýnýz, ama kendi Java uygulamasý çalýþmalarýnda incelikli farklýlýklarý ile uðraþmak zorunda kalacaktýr.

bi arac uygulama genel bak  RPG kod açýða dengeli bir yaklaþýmla, mevcut araç ve teknolojiler (genellikle IBM tarafýndan saðlanan) bazý artýrýyoruz. yazýlým geliþtirme için her çaðdaþ kurgusunun özünde iþ mantýðý, sunum mantýðý ve kontrol mantýk oluþan çok katmanlý bir mimaridir. Sunum mantýðý sezgisel bir arayüz ile kullanýcýya veri sunmak için kullanýlýr;, iþ mantýðý veritabaný yönetimi ve ona eþlik eden iþlemler için sorumludur ve interaktif kontrol, ön ve arka uç sistemleri Devamı…
Kurumsal Uygulama Space Gizli Mücevher
Sürekli daha kýsa ürün yaþam döngüsü ve müþteri memnuniyeti, yazýlým tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM) Kategorideki çeþit ihtiyacýný artýrmak için üçüncü taraflara þirketlerin giderek artan güven göz önüne alýndýðýnda sorgulanmasý gerekir.

bi arac uygulama genel bak  (SRM) pazar ve e-tedarik gibi onun sürekli geliþen veya geliþmekte oluþturan parçalarýn, stratejik kaynak, analiz harcama ve benzeri son zamanlarda saf-play SRM için büyük fýrsatlar göstermiþtir gerçek deðeri edatlý satýcýlarý. Bu artan kullanýcý bilinci ve kabulü, daha sonra coðrafi geniþleme ve tamamlayýcý teklifleri ile görevdeki sporadik birleþme istenir moda biyoteknoloji sektörü, dýþ kýt sermaye bu gün bazý giriþim sermayesi yatýrýmlarý görülmüþtür. Bu Devamı…
PLM Yazýlým Çözümleri seçilmesi Bölüm 2 - Sorun Genel Bakýþ
Geçmiþ deneyimler kurumsal teknoloji deðerlendirmelerin büyük çoðunluðu zaman ve bütçe üzerinde çalýþtýrmak bize gösteriyor ki, ve bir kez seçilebilir, uygulamalarýn çoðunluðu yatýrým fonksiyonel, getirisi (ROI) ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) beklentilerini karþýlamak için baþarýsýz. Birçok þirket dolayýsýyla altýnda performans yazýlým ürünleri ve üzgün kullanýcýlar ile sýkýþmýþ ve hala onlarýn iþ gereksinimleri için ideal bir çözümdür ne kadar uzakta belirlemek için sistem ölçmek için edemiyoruz.

bi arac uygulama genel bak  ve bütçe üzerinde çalýþtýrmak bize gösteriyor ki, ve bir kez seçilebilir, uygulamalarýn çoðunluðu yatýrým fonksiyonel, getirisi (ROI) ve toplam maliyeti karþýlamak için baþarýsýz mülkiyeti (TCO) beklentiler. Birçok þirket dolayýsýyla altýnda performans yazýlým ürünleri ve üzgün kullanýcýlar ile sýkýþmýþ ve hala onlarýn iþ gereksinimleri için ideal bir çözümdür ne kadar uzakta belirlemek için sistem ölçmek mümkün deðildir var ERP, CRM, SCM, ve diðer Devamı…
FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Dördüncü Bölüm: Yarýþmacýlar ve Kullanýcý Öneri
Entegrasyon Tasarýmcý ve tahminci ile, FRx müþterilerine ve satýcýlar için deðer yaratmak ileri önemli adýmlar atmýþtýr. FRx tam ürünlerinin deðer tekliflerimizi anlamak müþterilerine, umutlarý, ve baðlý tüm sigorta için gereken pazarlama çaba harcamak gerekir.

bi arac uygulama genel bak  Cognos gibi daha yuvarlak BI saðlayýcýlarý, Business rekabet   Nesneler , SAS Institute , Informatica ,   ve Hyperion ve katmanlý bir ERP saðlayýcýlarýndan, sadece daha büyük bir meydan okuma olacak   FRx için, bu satýcýlarýn olasýlýkla daha az keskin odak birçok raðmen mali üzerinde   raporlama, planlama, ve bu aþamada bütçe. Özellikle ilginç olacaktýr   Crystal Reports için ebeveyn, Microsoft, yaklaþýmý izlemek için (þimdi parçasý   olarak seçildiðinde on Devamı…
SAP, PeopleSoft Kazanç Parlak bakýn; ERP Strikes Back
Sürpriz birçok alarak 7 Ocak tarihinde, kurumsal yazýlým devi SAP önceden ilan vergi öncesi kazanç bir üçüncü çeyrek kar uyarýsý sonra 1999 yýlýnýn son çeyreðinde iki katýna söyleyerek, dördüncü çeyrek kazanç. Lisans geliri dördüncü çeyrekte 800M EUR ($ 822.7M ABD)% 40 fýrladý ve satýþ de Wall Street tahminlerinin üzerinde,% 25 yükseldi.

bi arac uygulama genel bak   juggernaut SAP AG, yeni binyýl içine gidiyor   eski kendini benzeyen, ve rakip PeopleSoft ya da çok kötü bakmýyor.   Þaþýrtýcý birçok kurumsal yazýlým devi SAP önceden ilan güçlü dördüncü çeyreðinde   vergi öncesi kazanç söyleyerek kazanç, sonra 1999 yýlý son çeyreðinde iki katýna   bir üçüncü çeyrek kar uyarýsý. Lisans gelir 800M EUR 40% fýrlamýþtýr   ($ 822.7M US) dördüncü çeyrekte ve satýþ iyi Wall Street üzerinde,% 25 yükseldi Devamı…
Kurumsal Uygulama Saðlayýcý Piyasasý Etki derinleþtirmek Mayýs
En kötü SoftBrands için geçmiþ. En iyi þekilde farklý teknolojik ve endüstriyel güçlü kaldýraç nasýl bulmaktan Ancak, satýcý hala, birlikte çok eski baðýmsýz kuruluþlar karýþtýrma sorunu ile ilgilenmek zorundadýr.

bi arac uygulama genel bak  Comments Pazar Etki son birkaç yýldýr SoftBrands için üretimi için, bir Minneapolis, Minnesota (ABD)-tabanlý kurumsal çözümleri saðlayýcýsý ve zor olmuþtur otelcilik endüstrisi ( SoftBrands görmek Kurtarma AremisSoft Ýflas darbe yumuþatýr ve SoftBrands içinde Dördüncü Shift evrim DemandStream ). Ancak, en kötü SoftBrands için kesinlikle geçmiþ, ve daha iyi bir gelecek için umut vericidir. vardýr Klasik Dördüncü Shift bir tartýþma için ve SAP Business One ürünler Devamı…
Destek ve Bakým seçenekleri nelerdir?
Bu yazýlým destek ve bakým (S & M) saðlayýcýlarý geldiðinde kurumsal yazýlým lisans bir uygulama ürün için S & M durdurulan düþünüyor herhangi bir þirket için mevcut çeþitli, daha ucuz seçenekler ile, bir seçim var.

bi arac uygulama genel bak   yazýlým , SaaS , bilgi teknolojisi , BT , bakým ücretleri , , üçüncü þahýs servis saðlayýcýlarý , açýk kaynak yazýlým , bakým anlaþmasý , yardým masasý , yeniden seçeneði , eski yazýlýmlarý , kaynak kodu , üçüncü bakým /> Destek ve Bakým seçenekleri nelerdir? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirketler üreticilerinin yüksek fiyatlý destek ve bakým insafýna kalabilir (S & M) sözleþmeleri için sadece bu kadar uzun. Satýcýlarý müþterileri ile Devamı…
SCM için bir Yazýlým Uygulama ROI belirlenmesi Bölüm 2: Biz Bize anlatmak için Satýcý arýyorsunuz m
Tedarik zinciri yüz basýncý için yazýlým bir yatýrým aðýrlýðýnda Yöneticileri doðru olmak. ROI kesin bir hesaplama arýyorsunuz genellikle bilgisiz karar verme ile sonuçlanýr. Bu bölüm iþ analizi becerileri eksiktir ne yapacaðýný tartýþýyor.

bi arac uygulama genel bak  SCM için bir Yazýlým Uygulama ROI belirlenmesi  Bölüm 2: Biz Bize anlatmak için Satýcý arýyorsunuz mýsýnýz erp sanayi , erp sistemi , tedarik zinciri stratejisi , uygulama erp , dijital varlýk yönetimi , muhasebe yazýlýmý karþýlaþtýrma , tedarik zinciri iþbirliði tedarik zinciri optimizasyonu , cins en iyi ERP , tedarik zinciri yönetimi scm , süreç yönetimi , sistemleri , CRM Online , barýndýrýlan CRM , tedarik zinciri danýþman /> SCM için bir Yazýlým Uygulama ROI Devamı…
Kurumsal Uygulamalar - Genesis ve Gelecek, Revisited Bölüm Altý: Geleceðe Bakýþ
Tüm fonksiyonel modülleri eriþebilir ve tüm süreçleri tam (böylece örneðin bir mobil satýþ temsilcisi umut verici sipariþ için canlý envanter verileri görebilirsiniz, o), ve kullanýcýlar yapabilirsiniz sürece entegre sürece, neredeyse gerçek zamanlý olarak ayný veri kullanmadýðýnýz sürece sorunsuz bir modül diðerine geçmek, biz tutarlýlýk bahsetmiyoruz deðil baðlý deðil en hodgepodge (ya da çok gevþek iyi senaryoda, baðlý) bilgi adalarý hakkýnda.

bi arac uygulama genel bak  Bakýþ Bugünün kurumsal uygulamalar bir iþletmenin duvarlarý içinde yer alan süreçler daha ele almak tabii olarak gereklidir. Daha esnek fiyatlandýrma,, yaygýn olarak kabul görmüþ standartlara (aðýr bir az ihtiyaç yansýtan destek plug-and-play uygulamalarýn benimsenmesini Web etkinleþtirme ve e-iþ iþbirliði önemli bir yönü, kolay kurumsal uygulamalar entegrasyon ve birleþtiricisi olmaya devam ederken analitik uygulamalarý gömme,) çok satýcýlý çözümler özelleþtirmek, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others