Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi araclar secimleri k lavuzu


BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu
Sonrasý Y2K dönemde, birçok þirket BT CFO rapor IT CIO veya kafa ile çalýþmasý denetlemek için CFO döndü. BT muhasebe gibi örgütsel görünebilir, ama bir CFO BT yönetiminde karþý karþýya gelecek sorunlarý karmaþýk ve yönetilmesi en özgün yanlarýndan odaklý bir örgütsel yaklaþým içerecektir.

bi araclar secimleri k lavuzu  BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu Bill Friend - Temmuz 5, 2013 Read Comments BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu Seçme   Yazar - Bill   Arkadaþ             - 25 Aralýk 2003    BT Her zaman Deðiþti Çoðu zaman, bu deðiþikliði baþladýðýnda tam olarak belirlemek zordur. Bilgi Teknolojileri sektörü için, bu belirtileri Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi araclar secimleri k lavuzu


Zinciri Yönetimi (SCM) Özellikler ve Ýþlevleri Tedarik Baþvuru Kýlavuzu
Zinciri yönetimi (SCM) iþlevleri / özellikleri saðlamak için bu rehber size SCM özellikleri organizasyon için bir öncelik olan belirlemenize yardýmcý olur. WMS, TMS, uluslararasý ticaret lojistik (ITL), tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM), talep yönetimi, tedarik zinciri analizi, sipariþ yönetimi, servis parçalarý planlama, ve daha fazlasý için SCM fonksiyonlarý ve özellikleri hakkýnda bilgi edinin.

bi araclar secimleri k lavuzu  günümüz piyasasýnda þu anda eriþilebilir fonksiyonlar. Bu kýlavuz, organizasyon ve hangi olmayan için özellikler gerekli olan anlamanýza yardýmcý olacaktýr. Ayrýca TEC Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) TTT Þablon sayfasýnda, yaklaþýk 2.600 SCM fonksiyonlarý ve tüm özellikleri ile, Excel formatýnda kapsamlý bir rehber indirebilirsiniz. Baþlamadan önce, burada tedarik zinciri faaliyetlerinde SCM yazýlým rolü kýsa bir tanýmý:   SCM Yazýlým Nedir? SCM yazýlým müþteriye, Devamı…
Podcast: Ýþ Performans Yönetimi için bir Proje Yöneticisi Kýlavuzu
Iþ performansý yönetimi (BPM) iþ hemen hemen her alanýna geniþletti gibi, proje yöneticileri onlarýn yumuþak yönetim becerilerini geniþletmek edilmiþtir. Proje yöneticileri hizmet sunumu, optimize iþlemleri ve müþteri memnuniyetini artýrmak düzene BPM ödünç ne öðrenin.

bi araclar secimleri k lavuzu   Ýþ Performans Yönetimi için bir Proje Yöneticisi Kýlavuzu Podcast: Ýþ Performans Yönetimi için bir Proje Yöneticisi Kýlavuzu Neil Stolovitsky - Temmuz 5, 2013 Read Comments , iþ performans yönetimi (BPM) iþ her alanýna kendi ufuklarýný geniþleterek, ivme kazanmýþtýr. Ayný zamanda, proje yöneticileri proje baþarý etkileyen, onlarýn yumuþak-faktörü yönetim becerileri geniþletilmesi edilmiþtir. Sonuç olarak, paydaþ yönetimi ve BPM yakýnsama kuruluþlarýn hizmet sunumu, Devamı…
KOBÝ Muhasebe Yazýlým Özellikleri için Baþvuru Kýlavuzu
Bu baþvuru kýlavuzu küçük ve orta iþletmeler için günümüz piyasasýnda (KOBÝ'ler) þu anda mevcut olan muhasebe özellikleri ve iþlevleri fikir verir. Bu sizin organizasyon ihtiyacý-ve gerekmez hangi özellikleri belirlemenize yardýmcý olur.

bi araclar secimleri k lavuzu  , TTT , defteri kebir , hesaplarý Ödenecek , alacak , bordro , iþ maliyetlendirme , proje maliyeti , uluslu muhasebe , envanter kontrol , üretim yönetimi , finansal raporlama /> KOBÝ Muhasebe Yazýlým Özellikleri için Baþvuru Kýlavuzu TEC staff - Temmuz 5, 2013 Read Comments       Baþlangýçta Yayýnlandý - 16 Ocak 2008      Yani, bir muhasebe sistemi arýyoruz. Bu baþvuru kýlavuzu orta ölçekli iþletmeler için küçük için günümüz piyasasýnda mevcut muhasebe Devamı…
ECO Özellikler Köprü E-ticaret Dil Bariyer
CommerceNet gelen ECO özellikleri E-ticaret siteleri birbirlerini bulmak ve birbirlerinin E-ticaret standartlarý ve ticaret uygulamalarý belirlemenize yardýmcý olur.

bi araclar secimleri k lavuzu  Özeti   CommerceNet,   E-ticaret odaklý bir endüstri çalýþma grubu, bir þartname yayýnladý   E-ticaret arasýnda birlikte artýrmak için kullanýlan bir protokol   ortaklarý. ECO adlandýrýlan özellikleri, bu iþletmelerin sonrasý yollarýný tanýmlar   kendileri hakkýnda bilgi. ECO kullanarak, bir iþ bir açýklama sonrasý olabilir   kendi arama ile bulunamadý standart bir biçimde, iki kiþi tarafýndan   ve akýllý ajanlarý tarafýndan. ECO formatýnda yayýnlanan Devamı…
Kýyaslama: nasýl Gerçekten Sahne miyim?
Kýyaslama, sözlük tarafýndan tanýmlanan, "bir þey ölçülen veya deðerlendirilebilir hangi karþý standart bir" dir. Ama kýyaslama nedir? Ne iþe yarar? Neden bunu yapmam gerekir? Ben kriter ne? Ve bana nasýl yardýmcý olabilir?

bi araclar secimleri k lavuzu  (ya da çok iyi) biz bir eðitim alma bizim iþ yaptýklarýný ne kadar iyi bize ve bizim anne anlatmak için kullanýlan yöntemi oldu. Karne gerçekten sadece bir kýyaslama raporu oldu! Kýyaslama, sözlük tarafýndan tanýmlanan, bir þey ölçülen veya deðerlendirilebilir hangi karþý standart bir dir. Ama aslýnda sözlük tanýmý göstermektedir çok daha fazlasýdýr. Hepimiz gerçekten nasýl performans merak: biz diðerlerinden daha iyi bir iþ yapýyor musunuz? Ya da, hem de diðerleri Devamı…
HP Kazýk-On Athlon Katýldý
Hewlett-Packard Advanced Micro Devices üretilen Athlon iþlemci kullanýmý nakliye PC'ler baþlayacaðýný duyurdu.

bi araclar secimleri k lavuzu   amd iþlemci , masaüstü bilgisayar , amd 4800 , amd mobil , Pentium m iþlemci , AMD Athlon iþlemci , en iyi iþlemci bilgisayar , amd 64 , masaüstü pc , centrino vs atomu , amd iþlemciler , amd iþlemci Athlon , amd stok /> HP Kazýk-On Athlon Katýldý R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet   21 Ocak 2000 [PC Hafta Çevrimiçi] iken   S Að Geçidi A.Þ. Advanced Micro Devices Inc tarafýndan desteklenmektedir yeni PC lerin s son rollout   Athlon iþlemci geniþ Devamı…
SynQuest Mesajlar Karýþýk Sonuçlar
Bir Aðustos halka arz hala sýcak, SynQuest onun alt satýrýnda sular altýnda kalýrken gelirlerini yeni boyutlara büyüyen bulur.

bi araclar secimleri k lavuzu  Etkinlik         Özet         Bir Aðustos halka arz hala sýcak, SynQuest son mali sonuçlarýný açýkladý         dördüncü çeyrek ve 30 Haziran 2000 tarihinde sona eren mali yýl için. Toplam gelir         dördüncü çeyreðinde $ 7,0 milyon karþýlaþtýrýldýðýnda $ 8.1 milyon $ artýþ için         mali 1999 yýlýnda ayný dönem için. Yazýlým lisans ücretleri elde edilen gelir         üç ay için 3.500.000 $ karþý 5.500.000 $ Devamı…
CRM Analytics Daha Karlýlýk Getiriyor
En iyi müþterileri hedefleyen ve onlarla iliþki kiþiselleþtirmek, onlarýn davranýþ derinlemesine bir anlayýþ anlamýna gelir.

bi araclar secimleri k lavuzu   mevcut CRM teknolojileri ile birlikte analitik araçlar geliþmiþ müþteri bilgi için kapý açýk ve doðru hedef pazarlama faaliyetleri tasarýmý yardýmcý olur. Bu, bu önemli CRM yatýrýmlarýnýn beklenen yatýrým getirisi ulaþmak yardýmcý olacaktýr puzzle parçasý eksik olabilir. Beþ yýl önce Avrupa da , CRM satýþ gücü kanalýyla müþteri iliþkileri süreçlerini geliþtirmeye yönelik Satýþ Gücü Otomasyonu araçlarý olarak baþladý. Ýki yýl sonra, Çaðrý Merkezleri Devamı…
Sagent Teknoloji Eski 'Pompa ve Dökümü' çekin mý?
Sagent Teknoloji 1934 Sermaye Piyasasý Kanunu ihlal için bir sýnýf hareket þikayeti ile vuruldu. Þikayet göre, þirket görevlileri onlara kendi stok $ 8 milyonun üzerine satmak için zaman vermek sagent en 1999 ve 2000 satýþ umutlarý yanlýþ. Memurlar 27,875 $ gibi yüksek fiyatlarla hisse senedi sattý, ama gerçek gelir tahminleri ortaya çýkarýlmýþtýr sonra, hisse senedi gibi düþük $ 7-7/32 olarak düþtü. Onlar gelirleri dolar onlarýn milyonlarca aldýktan sonra ilginç, Satýþ Baþkan Yardýmcýsý ve CFO hem istifa etti.

bi araclar secimleri k lavuzu  e-Ýþ olarak bakýn ne bir saðlayýcý         Zekasý Çözümleri , bir sýnýf eylemi þikayeti ile vuruldu         1934 Menkul Kýymetler Borsasý Yasasý ihlali. Ýddialara göre         þikayet, þirket görevlileri sagent en 1999 ve 2000 yanlýþ         satýþ umutlarý onlarý kendi $ 8 milyonun üzerine satmak için zaman vermek         stok. Memurlar 27,875 $ gibi yüksek fiyatlarla hisse senedi sattý, ama         gerçek gelir tahminleri Devamı…
Amerikan Yazýlým - Örtük Avant-Garde?
Haziran ayý boyunca, Amerikan Software, Inc, e-intelliprise uygulama paketinin kapsamýný geniþletmek ek fonksiyonlarý açýklamaya devam etmiþtir. Ayrýca mali 2000 için mali sonuçlarýný açýkladý.

bi araclar secimleri k lavuzu  danýþmanlarý , erp çözümleri bilgi yönetimi yazýlýmý , erp yazýlýmlarý , özel yazýlým , crm sistemi , tedarik zinciri talep , Microsoft ERP , ERP satýcýlarý , Epicor yazýlým , yönetimi pano , dijital varlýk yönetim yazýlýmý , en iyi CRM , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , daðýtým yazýlýmý , web içerik yönetim yazýlýmý , tedarik zinciri performans , özel yazýlým geliþtirme , tedarik zinciri planlama , geliþmiþ planlama ve planlama yazýlýmý , erp Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others