Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi bile enleri dan n


E-PLM Sistemi Kritik Bileþenleri
E-iþ elektronik ürün yaþam döngüsü yönetimi (E-PLM) suit oluþturmak doðru hareket satýcýlarý bir çok yol açtý. Ancak, kapsamlý e-ticaret giriþimleri, geliþtirme personel ve PLM ilgiyi, ile kurumsal kaynak planlama satýcýlarý yol yol olarak muhtemeldir.

bi bile enleri dan n  E-PLM Sistemi Kritik Bileþenleri E-PLM Sistemi Kritik Bileþenleri Michael Bittner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Arkaplan Elektronik ürün yaþam döngüsü yönetimi (E-PLM) buhar bina ve ivme sayesinde kazanýyor geliþen ve ortak uygulama paketidir E- iþ. Ancak, çoðu geleneksel ürün veri yönetimi (PDM), bilgisayar destekli tasarým (CAD) entegrasyonu ve proje yönetimi satýcýlarý henüz tüm e karþýlamak için uygulamalar tam bir paketi sunamýyoruz -iþ gereksinimlerini. Geleneksel Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi bile enleri dan n


Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma
Bu Giyim Kumaþ Datatex en TIM paketi (Tekstil Entegre Üretim) ele geçirdi ve özellikle tekstil iþleme firmanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarlanmýþ olan bir ERP sisteminin uygulanmasý süreci baþladý, 1992 baþlarýnda, on yýl önce tam oldu.

bi bile enleri dan n  ve Dan için önemli bir yýldönümünü kutladý         Nehir Giyim Kumaþlar Bölümü. Bu erken, on yýl önce tam da oldu         1992, bu Giyim Kumaþ Datatex en TIM paketi (Tekstil ele geçirdi         Üretim Entegre) ve ERP uygulama süreci baþladý         özellikle tekstil ihtiyaçlarýný karþýlamak için tasarlanmýþ olmuþtu sistemi         iþleme firmasý. Dan         Nehir Giyim Kumaþ Bölümü, Dan River üç iþ birimleri biridir Devamı…
Biz Who You Are Knew bile varsa, biz Muhtemelen söyle olmaz
Tüketici iliþkilerin kiþiselleþtirme konusunda uzmanlaþmýþ þirketler bir konsorsiyum kurdu ve ilk araþtýrma yaptýk. Sonuç gizlilik umurumda ama alýþveriþ merkezine götürmek için yeterli deðil olmasýdýr.

bi bile enleri dan n  Who You Are Knew bile varsa, biz Muhtemelen söyle olmaz kiþiselleþtirme araçlarý /> Biz Who You Are Knew bile varsa, biz Muhtemelen söyle olmaz D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Biz Who You Are Knew bile varsa, biz Muhtemelen söyle olmaz          D.         Geller - 26 Nisan 2000 Etkinlik         Özet         Kiþiselleþtirme teknolojisi bir ilgi var Yirmi altý þirketleri         Kiþiselleþtirme Konsorsiyumu kurduk. Þirketler deðiþir gelen Devamı…
CRM Lexicon - Bölüm 1: A'dan I
C.R.M. kendisi Müþteri Ýliþkileri Yönetimi için ayakta, bir kýsaltmadýr. Bu ortak CRM anlatým çoðu için açýklama ve anlam saðlamak için üç parçalý yazýnýn bir parçasý biridir. Burada, alfabetik sýraya göre, CRM Lexicon olduðunu.

bi bile enleri dan n   yeteneði tanýmlamak için kullanýlan bir terim         þirket hemen hemen herkes müþteri hakkýnda bir þey bilmek için         (Ürün destek web sitesi, vb yapýlan ziyaretleri, yapýlan aramalarda, aldým).         Müþteri bilgilerinin bir tam, 306 derece görüntü . 3G         - Zaten Güya nihai kablosuz protokol teknolojisi         ülkede daha fazla sahip olduðu Kuzey Amerika dýþýndaki alanlarda kullanýlýyor         kolayca kablosuz Devamı…
Web tabanlý Satýþ Portal-Bir Ýþ Dönüþüm Catalyst
Bir satýþ portal bir iþ, özellikle hýzlý tüketim ürünleri þirketi dönüþtürmeye yardýmcý olmak için kullanýlabilecek birçok araçlarýndan biridir. Bu madde, temel yapýsal ve fonksiyonel elemanlarý, hem de bir satýþ portalý uygulanmasý ve etkin bir þekilde kullanmanýn avantajlarý, tartýþýlmýþtýr.

bi bile enleri dan n  Web tabanlý Satýþ Portal-Bir Ýþ Dönüþüm Catalyst Web tabanlý Satýþ Portal-Bir Ýþ Dönüþüm Catalyst B.K. Mahesh and Noorani Subramanian Hariharan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýnlandý - 3 Aðustos 2007 Tüketici Tüketim Mallarý Sanayi Tüketiciler bugün daha fazla talep ediyorlar, onlar seçim için daha iyi gelire ve birçok seçenek var. Tüketim mallarý ambalajlý (CPG), þirketlerin piyasada rekabetçi kalmak için tüketici ihtiyaç ve iþ senaryolarý Devamı…
Akýllý Ürün Borçlular 'Cezaevi Boþ tutar
SLP Infoware kredi riskleri tanýmlayan bir modül ekler.

bi bile enleri dan n  tam zenginliði temsil etmez bile         verilerinizi) Eðer bir karþýlaþtýrma geliþtirmek mümkün olacak ne kadar iyi her         ürün gerçek verilere yapar; olacak bir forma veri elde ederken         kolay satýcýlarý test kabul etmek için yapmak bazý alacak         personel zaman, sonuç miktarýnýn en faydalý olacaktýr         göz altýnda her ürün beklenen ödeme.   comments powered by Disqus Gizli Kurabiye tarifi Hakkýnda Story Devamı…
Infor bir "Yeni Gün" için Waking Up
Geçmiþin acýmasýz satýn uzaklaþmakta, Infor iþ yapýlýr þekilde deðiþecektir yenilikçi ürün geliþtirme damgasýný yepyeni bir gün, uyanma edilir. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic satýcý SAP ve Oracle için zorlu bir rakip haline gelmiþtir nasýl bakar, ve INFOR10, iþ süreçlerinin sorunsuz yürütülmesini saðlayan kurumsal yazýlým yeni nesil tüm bileþenleri inceler.

bi bile enleri dan n  bakýþ saðlamak için gömülü BI ile birleþtirilmiþtir (bilgi ararken harcanan ses tanýma dahil). Diðer uygulama INFOR10 ION ActivityDeck kullanýcýlar yolda ve ofiste oluyor basarak konularda hiçbir görüþ olduðunda ortaya çýkan kritik sorunlarý çözmek yardýmcý olur vardýr. ION ActivityDeck onlar, önemli görevleri cevap gerçek zamanlý uyarýlar almak ve hareket iþ istekleri tutma bekleyen onaylamak edebiliyoruz böylece arka ofis baðlý kalma becerisi saðlar. Twitter iþlevi Devamı…
Microsoft Exchange için Lucent'ýn Octel
Lucent'ýn Octel birleþik mesajlaþma standart bir telefon hattý üzerinden e-posta iletmek için bir text-to-speech dönüþüm motoru kullanýr.

bi bile enleri dan n   800 sayý sesli , bir 800 numarasý almak , online sesli posta , otomatik görevlisi , e-posta ile faks alýp /> Microsoft Exchange için Lucent ýn Octel P. Hayes - Haziran 28, 2013 Read Comments Lucent ýn   Microsoft Exchange için Octel P.Hayes - 3 Aralýk 1999 Ürün   Arka plan   Lucent Technologies Octel Unified Messenger Microsoft ikamet eden, bir kullanýcý saðlar   Tek bir arayüz üzerinden sesli posta, e-posta ve faks eriþmek için Exchange Server,.   Bir kullanýcý ya, bir Devamı…
Oracle APS Onun Çýkýþýný Yaptý
Oracle Corporation resmen zamanki tantana arasýnda kendi Ýleri Planlama ve son zamanlarda Çizelgeleme (APS) uygulamalarý yayýnladý. Önümüzdeki uzun, APS hala karþýlamak için önemli bir zemin vardýr.

bi bile enleri dan n  ve Çizelgeleme serbest         Tipik bir tantana ile son zamanlarda (APS) uygulamalarý. Için yeni ek         Oracle ýn E-ticaret paketi, Oracle Uygulamalarý 11i, hedefleri þirketler býrakýn         iþ ortaklarý ile iþbirliði isteyen geniþletilmiþ tedarik zincirleri ile         online ticaret pazarlarý ile.         dört modül, Oracle Talep Planlama, Oracle Ýleri Tedarik Zinciri Planlamasý,         Promise (ATP) Sunucu için kullanýlabilir Devamı…
IMI, IBM Üçüncü Çeyrekte Ýlk Adým atýn
Altý ay IBM ile ortaklýk duyurulmasýnýn ardýndan, Industri-Matematik 31 Ocak 2000 tarihinde sona eren üçüncü mali çeyrekte pozitif lisans artýþ gösterdi ama yine de üstesinden gelmek için bazý sorunlarý var.

bi bile enleri dan n  eren üçüncü çeyrekte, Industri-Matematik, bir saðlayýcý için         geliþmiþ sipariþ yönetimi, depo yönetimi, ve için çözümler         müþteri hizmetleri, lisans gelirleri dolar, 4,3 milyon% 5 artýþ yayýnlanmýþtýr         ayný dönemde geçen yýla göre. Hizmetler ve donaným gelirleri azaldý         % 9, geçen yýlýn ayný dönemine $ dan itibaren 14.5 milyon kiþiyle lisans% 23 yapmak         çeyrek için toplam gelir. IMI yüzde Devamı…
systemfabrik bir EAI Ürün Bültenleri?
Aslýnda Depo Workbench 4.0 (WWB), systemfabrik, bir Özü / Transform / Yük (ETL) satýcý, piyasaya sunulduðunu en duyuru ile EAI uzaya taþýmak için çalýþýyor. Ürün aslýnda EAI gerçekleþtirebilirsiniz olsun görülecek.

bi bile enleri dan n  systemfabrik bir EAI Ürün Bültenleri? veri depolama yazýlýmý , veri ambarý ürünleri , CRM sistemleri , ETL sertifika , eai satýcýlarý , veri ambarý araçlarý , veri arþivleme , edi uygulama , veri depolama eðitim olap açýk kaynak , eai ürünleri , açýk kaynak ETL araçlarý , ETL özü , sistem entegrasyonu hizmetleri , Microsoft ERP , eai danýþman , ETL iþleme veri çekme , iþ zekasý konferans , ETL ürünleri , Siebel entegrasyon , veri ambarý kitaplar , açýk kaynak ETL , Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others