Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bi genel imalat


EMC Veri Genel Satýn Alma
WALTHAM, Mass, August 9th, 1999 (Reuters) - Üst düzey veri depolama lideri EMC Corp (NYSE: EMC) Pazartesi günü Data General Corp satýn almak için bir anlaþma ile orta sýnýf depolama iþ bir parça kapmak için taþýndý (NYSE: DGN) Stokta 1,1 milyar dolar için, þirket dedi.

bi genel imalat   Pazartesi günü orta sýnýf bir parça kapmak için taþýndý   1.1 milyar dolara: Veri Genel Corp (DGN NYSE) satýn almak için bir anlaþma ile depolama iþ   stok, þirketlerin dedi. 12 $ bir yüzde 35 payýna sahip EMC,   milyar high-end depolama pazarý, onun önemli daðýtým ödünç söyledi   ve orta sýnýf depolama kaldýraç Veri Genel CLARiiON hattýna kas destek   sistemler. ne   Bu þu anlama gelir: EMC güçlendirir       genel olarak disk alt sistemi pazardaki tutun Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bi genel imalat


Satýþ ve Planlama Operasyon Bölüm: Genel Senaryolar
S & OP oyun planý doðasý gibi talep ve arz öðenin birincil kaynak tahmin için ihtiyaç olarak birçok faktöre baðlýdýr. Bu faktörlerin göz önünde bulundurulmasý dört ortak senaryo ile gösterilebilir. Bu, Microsoft Navision Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi kitaptan bir alýntýdýr.

bi genel imalat  Operasyon için Genel Senaryolar bir satýþ ve operasyon planlama doðasý (S & OP) oyun planý gibi talep ve arz öðenin birincil kaynak tahmin için ihtiyaç olarak birçok faktöre baðlýdýr. Bu faktörlerin göz önünde bulundurulmasý dört ortak senaryo ile gösterilebilir. Sonraki iki senaryo yapmak-için-için mamul ürünler yansýtýrken Ýlk iki senaryo, dolu son öðeleri yansýtýr. Dolu malzeme ikmal tahmin talep veya sipariþ noktasý mantýða dayalý, ancak aþaðýdaki Devamı…
Yiyecek ve Ýçecek Endüstrisi: Yazýlým Gereksinimleri Genel Bakýþ
Gýda ve içecek sanayi birçoðu dýþarýdan düzenlenir, çok özel ihtiyaçlarý vardýr. Bu sanayi için benzersiz zorluklar ve yazýlým gereksinimleri bazý keþfetmek için okumaya devam edin.

bi genel imalat   gýda ve içecek sektörlerinde bir dayanak bulmak için çalýþýyor geleneksel yazýlým satýcýlarý için önemli zorluklar bu özellikleri ve iþlevleri üzerinde duracaðým. Özellikle, bu makalede, aþaðýdaki yönlerini ele tarafýndan yiyecek ve içecek ikram yazýlým teklifleri için gereksinimleri genel bir bakýþ saðlar: ERP Fonksiyonlar ve Özellikler SCM Fonksiyonlar ve Özellikler Ek Hususlar ERP Fonksiyonlar ve Özellikler Yazýlým üretim ve arka ofis faaliyetlerini desteklemek Devamı…
Dijital Ýþ Servis Saðlayýcýlarý Seri: Market Genel Bakýþ
Bugünün Dijital Ýþ Servis Saðlayýcý (DBSP) pazar birbiriyle hizmetleri ve saðlayýcý yetenekleri bir komplekstir. Bu makale, hizmet saðlayýcýlarýn tarihinin izlerini ve pazarlarda özellikle çekirdek teknolojileri etrafýnda geliþen zaman her noktada ortaya çýktý açýklar. Tarihsel kanýtlar yeni teknolojiler ve geliþmeler için gelecek planlamasý hakkýnda bir þeyler göstermektedir.

bi genel imalat   Market Genel Bakýþ E. Robins - Temmuz 5, 2013 Read Comments Dijital Ýþ Servis Saðlayýcýlarý Seri: Market Genel Bakýþ E.         Robins          - Aralik         13, 2000 Yönetim         Özet         Zaman geleneksel yönetim danýþmanlarý Dijital Hizmetler Sanayi baþladý         muhasebe uygulamalarý ile bilgisayar onlarý rahatlatmak olabilir keþfetti         büyük iþlem numaralarý bezginlik ve onlarýn müþterinin Devamı…
Süreç Üretim: Sanayi Belirli Koþullar Bölüm: Giriþ
Herhangi bir üretim çalýþmasý olduðu gibi, süreç imalat gibi formüller, ölçü dönüþüm ünitesi ve paketleme tarifleri gibi özel sistem gereksinimleri vardýr. Ancak, süreç üretim alaný içinde, belirli sektörler diðerlerinden daha kritik ihtiyaçlarý vardýr. Þirket çapýnda yazýlým deðerlendirirken bu gereksinimlerine odaklanmak böylece, tekstil - Bu makalede, gýda ve içecek, kimyasal, ve bir melez endüstrisi için bu önemli ihtiyaçlarýný araþtýrýyor.

bi genel imalat   ama çoðu iki alanda toplanabilir: malzeme sorunlarý elde edilenler ve üretim sorunlarý elde edilenler. yardýmcý maddeler ayrý malzemelere göre daha farklýdýr. Süreç malzemeleri toz, sývý ya da gaz, onlar sýnýrlý olmalýdýr ve onlar doðru bir þekilde ölçmek daha zordur. Yardýmcý maddeler, doðal kaynaklar (çiftlikler, madenler, vb) ve bu nedenle yakýn tutarsýz kalitede. Tutarsýz kalite kapsamlý kalite prosedürleri, ayrýmcýlýk (çok kontrol), kullanýmýný Devamı…
E-ticaret yolunuzu bulma
E-ticaret içine Breaking Eðer çevrelerinde gidiyor olabilir. Bu belge seyahatiniz için hazýrlayacak ve daha büyük engeller darbeleme sizi tutmak için her iki bir E-Ticaret Yol Haritasý saðlar.

bi genel imalat   ve olabilir         Onlarý herhangi bir sýrada uygulanmaya gerektirebilir. Güvenlik             ve Sertifikasyon: yönlendirici ve güvenlik duvarý güvenlik ötesinde             bir þifreleme gibi düþünceler içine alýr nerede seviyesi, burada             kredi kartý ve genel olarak diðer kiþisel verileri, dijital imzalar ve,,             onlar ile uðraþýyoruz bir gerçek zamanlý olarak müþterilerine kanýtlamaktadýr Devamı…
Zincir Ekonomi Tedarik
ABD Çalýþma Bakanlýðý Haziran ve Temmuz aylarýnda iþlerde bir artýþ rapor ... ancak imalat sanayi arka arkaya üçüncü ay boyunca iþten. Biz bir tedarik zinciri ekonomiye bir üretim ekonomiden hareket ediyor. Bu makalede, büyük resmi verir.

bi genel imalat  küresel teknolojileri daha akýllý bir dünya etkinleþtirebilirsiniz. Bu makalede, her ay 150.000 den fazla tedarik zinciri ve BT uzmanlarý tarafýndan okunan Paralaks Profil, chainlink Research on-line dergi, deðil. Kafes Tel analistleri, üst endüstri yöneticileri, araþtýrmacýlar ve diðer uygulamacýlarýn düþündürücü ve eyleme makaleler. Tüm dergi görüntülemek için, buraya týklayýn . Yazar Hakkýnda Küresel strateji ve teknoloji uygulamalarý önde gelen yirmi yýldan fazla, Devamı…
KOBÝ'ler için Ýþ Zekasý: MBS Uygulamalarý ve Rekabet Analizi Excel
Excel veya Excel benzeri sistem dayanarak Þirketler bilmeniz gereken, Excel bireyler veya küçük gruplar, veri teknolojik kusur ve tutarlýlýðýný bir þirket çapýnda, ortak çaba önler için ad hoc analiz ve veri depolama için yeterli olabilir iken planlama ve bütçeleme gibi, ürün geliþtirme söz ve kaynak deðil.

bi genel imalat  güçlendiricidir. Bu yararlanmak için, BI Microsoft un Bilgi Çalýþaný Ýþ için yatýrým doðal ve önemli bir alan olmaya devam ediyor bireyler, ekipler ve kuruluþlarýn programlarýnýn yelpazesi ile daha verimli yardýmcý olmaya odaklanmýþtýr bölümü, sunucularý ve Microsoft Office System oluþturan hizmetleri. ilk Business Scorecard Accelerator yayýmlanan BI teknolojileri Geliþtirilmesi geçen yaz (bu notun Bölüm bakýnýz), Maestro iþ puan kartý projelerine çok uygundur hangi Devamı…
FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Bölüm Ýki: Pazar Etki
FRx zaten kýrk önde gelen genel defterleri (ve hemen hemen tüm diðer karþýlamak için artýk ölçeklenebilir bir araç kiti) için inþa entegrasyon olduðundan, fikir kaldýraç zaten kendi GL yaptýðýnýz yatýrým kullanýcýlar için ve onlarýn gibi artan iþlevselliði eklemek için ihtiyaçlarýný daha karmaþýk hale gelir.

bi genel imalat  olarak gerçekleþtirmek için kültürlü BI saðlayýcýlar için neredeyse imkansýz olmuþtur gerektirir. için   Yukarýdaki nedenlerden, FRx yazýlým doðru zamanda doðru yerde olmuþtur   kaygan bir finansal raporlama motoru olarak kýskanýlacak bir pazar konumu kurmak için   farklý finansal yazýlým paketleri çeþitli. Muhasebeciler ordusu,   mali yöneticileri ve iþ analistleri ürün ile delicesine aþýk olmuþtur.   Çoðu ERP ürünleri zengin bir veritabaný var ama Devamı…
Yeni APS Film için Duyurdu Özellikler Thru-Put
Ýnternet iþbirliði tüm öfke ve SCM satýcýlarý mevcut müþterileri korumak ve potansiyel olanlar ikna için bir çaba web saðlayan istemci / sunucu tabanlý uygulamalar.

bi genel imalat  gerekir         izin vermeden önce bir satýn alma kararý etkilemek için. Gerçek sunuyor sürece         , genel karlýlýk ve varlýk kullanýmý geliþtirmek için görünürlük mal         PTP bir yenilik biraz daha fazla. Buna karþýlýk, CTP somut sunabilir         umut verici emir rehberlik daha faktörler dayanýr beri         kolay gibi mamul stok, planlý gönderiler, olarak sayýlabilir         ve üretim kapasitesi. Devamı…
Küçük Bayiler Hala alakalý Ýþ Sistemleri saðlayabilir Bölüm Üç: Proje Odaklý Organizasyonlar
Genel amaçlý kurumsal yazýlým sunan büyük ERP satýcýlarý tarafýndan ele zaman benzersiz iþ, proje odaklý kuruluþlarýn ihtiyacý, genellikle çalýþmak için aðýr özelleþtirme gerektirir. Öte yandan, proje odaklý kuruluþlar küçük off-the-raf proje yönetimi çözümleri için açtýðýnýzda, bu çözümler en kýsa sürede kullanýcý þirket tarafýndan geçmek vardýr.

bi genel imalat  belirtilen aðýr özelleþtirme gibi bir proje odaklý çevreye genel amaçlý ERP ürünleri zorla sýðdýrmak için çalýþýrken en önemli sakýncalarý önler EVM için WBS verileri (ve daha sonra ayýklamak için GL ) gerçek zamanlý veri sahip ve bu proje üzerinde bugüne kadar bütçe karþý belirli bir proje üzerinde bugüne kadar ne pahasýna olursa olsun bakmak için yetersizlik deðil. Daha az proje zeki muhasebe, GÇBM, GÇFM ve planlanan çalýþma bütçe maliyeti olanlar için Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others