Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bi genel sat c lar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bi genel sat c lar


Bilgi Tabanlý Seçim Süreci Genel Bir Bakýþ
TechnologyEvaluation.Com 's (TEC) Bilgi Tabanlý Seçim Süreci müþterilerimizin ihtiyaçlarýna özel iþ ve teknoloji ile karþýlaþtýrýldýðýnda bir satýcýnýn, taktik stratejik ve nitel önlemlerin çok parçalý kapsamlý bir analiz.

Bİ GENEL SAT C LAR: muhasebe bilgisayar programý , bi yazýlým Satýn Alma yazýlým , crm satýþ yazýlýmý , satýþ gücü yönetim yazýlýmý , filosunun bakým yazýlým /> Bilgi Tabanlý Seçim Süreci Genel Bir Bakýþ B. Spencer - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bilgi Tabanlý Seçim Süreci Genel Bir Bakýþ B         Spencer, J. Diezemann ve J. Dowling          - Mart         15, 2001 Giriþ         TechnologyEvaluation.Com s (TEC) Bilgi Tabanlý Seçim Süreci
05.07.2013 16:56:00

Yiyecek ve Ýçecek Endüstrisi: Yazýlým Gereksinimleri Genel Bakýþ
Gýda ve içecek sanayi birçoðu dýþarýdan düzenlenir, çok özel ihtiyaçlarý vardýr. Bu sanayi için benzersiz zorluklar ve yazýlým gereksinimleri bazý keþfetmek için okumaya devam edin.

Bİ GENEL SAT C LAR: gýda ve içecek sektörlerinde bir dayanak bulmak için çalýþýyor geleneksel yazýlým satýcýlarý için önemli zorluklar bu özellikleri ve iþlevleri üzerinde duracaðým. Özellikle, bu makalede, aþaðýdaki yönlerini ele tarafýndan yiyecek ve içecek ikram yazýlým teklifleri için gereksinimleri genel bir bakýþ saðlar: ERP Fonksiyonlar ve Özellikler SCM Fonksiyonlar ve Özellikler Ek Hususlar ERP Fonksiyonlar ve Özellikler Yazýlým üretim ve arka ofis faaliyetlerini desteklemek
05.07.2013 23:50:00

Mill Industries: Bir Genel ERP Mücadelesi
Mills deðer baþka bir imalat için uygun bir ya da son kullaným anýnda bir form içine iþleyerek ham malzemeye ilave edilir fabrikalardýr. Ancak genel kurumsal kaynak planlama yazýlýmý genellikle bu sektörlerin ihtiyaçlarýný karþýlamýyor.

Bİ GENEL SAT C LAR: Mill Industries: Bir Genel ERP Mücadelesi fatura tel ve kablo imalatý /> Mill Industries: Bir Genel ERP Mücadelesi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Mill Sanayi class= articleParagraph > bir deðirmen deðeri ya da daha fazla üretimi için ya da son kullaným anýnda için uygun bir form içine iþleyerek ham malzemeye ilave edilir bir fabrika. Gýda endüstrisi dýþýnda, nerede geleneksel deðirmenleri un içine tahýl açmak, ya da þeker pancarý ve kamýþýndan þeker ayýklamak,
05.07.2013 23:49:00

Proje odaklý karþý Genel GL-odaklý ERP / Muhasebe Sistemleri
Aðýr özelleþtirme gerektiren büyük satýcý ERP teklifleri ve kolayca geçmek olan off-the-raf proje yönetimi çözümleri arasýnda kalan, proje odaklý kuruluþlarýn özel muhasebe ihtiyaçlarý vardýr. Eðer daha yakýndan göz alarak ne olmasý gerektiði çözüm önerileri ile birlikte, bu ihtiyaçlarý hakkýnda daha fazla bilgi edinin.

Bİ GENEL SAT C LAR: geçmek vardýr. Bu kuruluþlar bir projenin gelir, gider ve karlýlýk paylaþým ve izleme için sorumlu olan proje yöneticisi, sistemlerini desteklemek için arýyoruz. Yazýlým satýcýlarý tarafýndan satýlan çoðu þirket çapýnda iþ sistemleri tasarýmýnda genel amaçlý ve önemli bir ince ayar olmadan, projeye özel sözleþmeler ve niþan altýnda ürün ve hizmet sunan öncelikle yapan iþletmelerin özel ihtiyaçlarýna çok. adresi yok Proje odaklý organizasyonlar birçok projeye
05.07.2013 23:50:00

Descartes Ariba kazançlar Bacaklar Nezaket
Internet iþletmeler mal teslim için Internet lojistik çözümleri satýcý Descartes Sistemler Grubu ile yeni bir ittifak yerler Ariba.

Bİ GENEL SAT C LAR: Ariba Descartes ile stratejik bir ittifak açýkladý         Sistemler Grubu, Ýnternet lojistik çözümleri saðlayýcýsý olan Ariba         Onun Ticaret üzerinden Internet barýndýrýlan bir hizmet paketi sunacak         Hizmetleri Að (CSN). Yeni teklifleri, geçici olarak adlandýrýlan Ariba Lojistik         ve yerine getirilmesi Hizmetleri - Descartes Powered by vermek için tasarlanmýþtýr         alýcýlar, tedarikçiler ve lojistik hizmetleri
05.07.2013 16:34:00

Kuþlar, B ve Web
Medya devi NBC Ýnternet kanat küçük iþletme portal AllBusiness.com satýn

Bİ GENEL SAT C LAR: , fikir iþ , bir fotoðraf iþ baþlatmak için nasýl , kendi iþini kurmak , fotoðraf iþ , küçük iþletme pazarlama , iþ evde anneler , iþ baþlatmak , internet ev iþ , bir fotoðraf iþ kurma /> Kuþlar, B ve Web D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   NBC Ýnternet   A.Þ. (NBCi) AllBusiness.com satýn almak için stok 225.000.000 $ ödeyecek. AllBusiness.com   bir iþ-to-Business sitesi küçük iþletmelere danýþmanlýk ve hizmet sunuyor.   NBCi ek
05.07.2013 16:18:00

HP Sunucu Aletleri Doubt, It Out Satýn zaman diyor
Procom sunucu aletleri satmak için HP.

Bİ GENEL SAT C LAR: tasarlanmýþ aslýnda aða baðlý bilgisayarlarýn hangi. Analistler   üretici onlarý ayarlayabilirsiniz çünkü bu makineler öven edilmiþtir   , onlarý basit kullanmak için yapým, eldeki görev için önceden daha ucuz veya   , genel amaçlý kuzenleri daha hýzlý. artýrýlmasý   start-up ve kurulan þirketlerin sayýsý görevler için sunucu aletleri satmak   e-posta gibi, video izleme, veri depolama ve þifreli að iletiþimi.   En ucuz modellerde az 1.000 $ maliyeti, ancak y�
28.06.2013 21:06:00

Yazýlým Test Araçlarý A Guide
Iyi bir sistem test bu bina daha zor. Yazýlým ve donaným giderek artan karmaþýklýðý ile getirilen yeni riskler karþýsýnda, test araçlarý sizin için ödenen sadece ne var emin olmak için tek pratik yolu olabilir. Bu daðýtýldýktan sonra sistem destek için ilk gereksinimleri toplama itibaren, test araçlarý bir projenin tüm aþamalarýnda destek için kullanýlabilir. Bu makale, test araçlarý tasarým, kod için kullanýlan ve (tabii ki) bir sistemi test edilebilir yollarýný bakar.

Bİ GENEL SAT C LAR: Birim test otomasyon araçlarý bir genel sistem parçasý yapýlmadan önce, izolasyon test edilecek sistemin bir bileþeni saðlar. Bu araçlar genellikle talep üzerine çalýþtýrýlmak üzere ünite testleri bir paketi izin ve test odaklý geliþtirme ve ilgili çevik teknikleri önemli bir parçasýdýr. Kenara otomatik test yürütme yönetmek ve test sonuçlarýný özetleyen, onlar da kaynaklarýn bileþenin kullanýmýný izlemek olabilir, ya da kod hatta belirli satýrlarý belirli bir testi
05.07.2013 23:50:00

En SCO Tarantella Teknoloji Araçlarý Teklifler
SCO tanýttý Tarantella ASP baský ve ASP Uygulama Servis Saðlayýcýsý pazarý için araç olarak baðlayýn.

Bİ GENEL SAT C LAR: SCOC) Tarantella ASP Edition, bir web saðlayan açýkladý         herhangi bir kullanýcý için herhangi bir sunucu uygulamalarý sunar yazýlým çözümü         ile bir tarayýcý. Tarantella         ASP Edition bir yardýmcý program tarzý tanýttý, ödeme-as-you-go lisans ve         ASP dinamik yönetmek için uygun maliyetli bir yol saðlar fiyatlandýrma modeli         günde kullanýcýlar yüzlerce veya binlerce deðiþebilir ortamlar.
05.07.2013 16:34:00

It En Ýhtiyaçlarý Epicor Esneklik gösterir
Muhtemelen en zor pazar durumu arasýnda artýk geçmiþ yýllarýn aðýr kayýplarýn gelgit kaynaklanan tarafýndan, Epicor 'felaket cesur bir aklýn mihenk taþý' ve orta-pazar liderliðini yarýþta kalmasýný bize gösteriyor olabilir.

Bİ GENEL SAT C LAR: mutluyuz         son çeyreðinde ve, biz son çeyreðinde düþük noktasý olduðuna inanýyorum         Bizim yazýlým lisans satýþý için, George Klaus, Yönetim Kurulu Baþkaný, Genel Müdür ve dedi         Baþkan. Biz de çeyreðinde, biz üretilen mutluyuz         Tüm kaynaklardan nakit akýþý yýlýnda 6,1 milyon dolar ve 0.01 kar gösterdi         net olarak hisse baþýna kazanç. Biz endikasyonlar gördüm raðmen
05.07.2013 18:50:00

Tespit Güvenlik Arka kapýlar:
Red Hat 1, Microsoft 0

Nisan iþletim sistemi güvenlik açýklarý için zalim aydýr. Red Hat altý saat içinde bir düzeltme gönderdi, ancak Microsoft kalýyoruz ... hala bekliyor!

Bİ GENEL SAT C LAR: Ýnternet Güvenlik Çözümleri olduðunu bildirdi         Red Hat Linux 6.2 de bir güvenlik arka kapý belirledi. Arka kapý içerir         kullanýcýlar saðlayan bir ekstra , ama belgesiz, yönetici parolasý         Web tabanlý yönetici ile bir Red Hat sunucu üzerinde kötü niyetli programlarý çalýþtýrmak için         arayüz. Kredi için, Red Hat yanýt verdi ve altý içinde bir düzeltme yayýnlanmýþtýr         Raporun saat.       �
05.07.2013 16:34:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others