Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » dan manl k bi makaleler


Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle
Bir güvenlik danýþma yayýnlanmýþtýr alýr sonra, satýcýlar sorunu düzeltmek için hýzlý bir þekilde çalýþmak gerekir. Güvenlik mühendisleri tavsiyeleri okuma sadece onlar deðildir. Uyarýlarýnýn çýkýp, ve henüz yamalý henüz keder--gitmiþ aðlar yararlanmak için beklemek siber suçlular vardýr.

dan manl k bi makaleler  Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle periyodik Güvenlik Açýðý Deðerlendirme , SecurityFocus.com , að güvenliði , að güvenlik , að güvenlik ürünleri /> Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments 6 gün Danýþma Yayýnlanan sonra, Abovenet Hit izle L.         Taylor         - Mayýs         18, 2000 Etkinlik         Özet         19 Nisan, Cisco hata CSCdr10025 yama için bir güvenlik danýþma Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » dan manl k bi makaleler


BI Yazılım Uygulaması Başarı: İnsan Faktörü
Biz giderek doğru iş zekası (BI) uygulama ya da iş analizi (BA) aracının kullanılmasının yararları hakkında işitme konum. Biz ne kadar iyi veya tam BI uygulama olabilir ve onlar neredeyse bir hızda veri yönetimi sorunlarımızı çoğunu çözebilir nasıl duydum. Biz kolayca bir BI uygulama bize bizim iş üzerinde tam kontrol sağlamak ve daha fazla ve daha iyi bilgi üreterek bizim veri varlıkları yatırım (ROI) artırmak yardımcı olacaktır eminiz — daha iyi kararlar lider ve iş performansını artırma.

dan manl k bi makaleler  Microsoft  on-line çeviri ifadeleri tarafından tercüme edilmiştir. Biz giderek doğru iş zekası (BI) uygulama ya da iş analizi (BA) aracının kullanılmasının yararları hakkında işitme konum. Biz ne kadar iyi veya tam BI uygulama olabilir ve onlar neredeyse bir hızda veri yönetimi sorunlarımızı çoğunu çözebilir nasıl duydum. Biz kolayca bir BI uygulama bize bizim iş üzerinde tam kontrol sağlamak ve daha fazla ve daha iyi bilgi üreterek bizim veri varlıkları yatırım (ROI) Devamı…
BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

dan manl k bi makaleler  veya birden fazla veri kaynaklarýndan veri birleþtirmek Bilgi Görüntüleme, kullanýcý tanýmlý ile, kullanýcýlar mutlaka bir veri ambarý üzerinde (DW) veya depo gerek kalmadan gerçek zamanlý yakýn bu bilgileri görüntülemek, hangi daha sonra detaylý olarak açýklanacaktýr. Ýþ kullanýcýlarý e-posta ile önceden tanýmlý zamanlamaya hakkýnda bilgi Görüntüleme almak, ya da bir að üzerinden, ya da bir Web sayfasýna eriþerek. Örneðin, bir Vanguard müþteri her Pazartesi Devamı…
MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç
MCI Worldcom ve aþaðýdaki hizmetleri sunmak için Kritik Yol planý: Web posta servisi, ayda, kullanýcý baþýna 2 $ 'dan baþlayan, $ 3.50/user/month baþlayan POP3 posta hizmeti, IMAP4 5.50/user/month $' dan baþlayan hizmet ve Microsoft Exchange iþbirliði hizmet disk alaný 20 MB ile / 12 $ kullanýcý / ay baþlayan.

dan manl k bi makaleler  MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Dýþarýdan Mesajlaþma içine MCI Worldcom ve Kritik Yol Güç          P.         Hayes - 1 Mayýs 2000 Etkinlik         Özet         ATLANTA Nisan 3 / PRNewswire / - MCI Worldcom bugün duyurdu         MCI Worldcom E-posta için anahtar teslim çözümler tam bir paketi Yönetilen Devamı…
Sagent Teknoloji Eski 'Pompa ve Dökümü' çekin mý?
Sagent Teknoloji 1934 Sermaye Piyasasý Kanunu ihlal için bir sýnýf hareket þikayeti ile vuruldu. Þikayet göre, þirket görevlileri onlara kendi stok $ 8 milyonun üzerine satmak için zaman vermek sagent en 1999 ve 2000 satýþ umutlarý yanlýþ. Memurlar 27,875 $ gibi yüksek fiyatlarla hisse senedi sattý, ama gerçek gelir tahminleri ortaya çýkarýlmýþtýr sonra, hisse senedi gibi düþük $ 7-7/32 olarak düþtü. Onlar gelirleri dolar onlarýn milyonlarca aldýktan sonra ilginç, Satýþ Baþkan Yardýmcýsý ve CFO hem istifa etti.

dan manl k bi makaleler  iþ operasyonlarýný tarafýndan oluþturulan nakit operasyonlarýný finanse olamazdý         (Þirket önemli kayýplar gönderme oldu). Sagent iddia edilen açýklamalar yaptý         bu Q1 gelir 17.400.000 $ sonuçlarý ve EPS elde edeceðini         0,04 $ bir. Gerçekte, onlar gelir ve EPS hem de kayýplar edildi         düþüþler. olarak         Ayrýca, sagent onlarýn en büyük kapanýþ eþiðinde olmanýn iddialarda         Devamı…
Kendi Teksas Köklerine Doðru, i2 Büyük Her þey mi
Büyük gelirleri, büyük satýn almalar ve büyük bir kayýp. Bir gecede, Dallas merkezli satýcý B2B tedarik zinciri yönetimi yazýlým ve hizmet tartýþmasýz þampiyon olmak için bilinmeyen þirketlerin saflarýndan sýçradý vardýr.

dan manl k bi makaleler          gelirleri içinde 131.900.000 $ dan 242.600.000 $ için yüzde 84 yükseldi         ikinci çeyrekte geçen yýl. Lisans satýþ bu rakamýn% 62 sorumluydu         hizmet ve bakým gelen geri kalaný ile. Onun on iki aylýk gelirleri         750.000.000 $ tepesi, i2 1 milyar dolarlýk bariyer kýrma için yolda         mali yýl 2000 sonunda. I2 kendi satýn almalar olarak kabul için         alýmlarý, bu, büyük nakdi olmayan giderler Devamı…
GSA Programý Ortaklýk Kapý Að-1 izle
Lyme Bilgisayar, Federal agenices, bir altýn güvenlik ortaðý ittifak içinde halka açýk saldýrý tespit satýcý ile ortaklarý için stratejik BT gündemleri ve uygulama hizmetleri ayarlama konusunda uzmanlaþmýþ bir kadýn sahip olduðu 18 kiþi danýþmanlýk.

dan manl k bi makaleler  Big 5 Talepleri | Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle | Bir Güvenlik Duvarý bir Avukat daha ucuz olan | Netpliance Donaným Hack hýzla Tepki | Güvenlik Stoklar Kauçuk Yanýk | DSL Saðlayýcýsý kadar Netscreen Güvenlik Duvarý Goldmine Scoops | Network Associates Alev alevlendirmek Umuyor | Hacker Yayýn Top Savunma Avukat alýr | Suudi Arabistan Að Güvenliði Yerel Hususlar Neden Oldu | DOJ curador üzerinde Düþük Profil tutar; Bugün IIS Sunucu koruyun! | Güvenlik ihlali: Þimd Devamı…
Ariba Küçük Guy için Out ulaþýr
Elektronik ihale harika çocuðu Ariba küçük ve orta ölçekli iþletmeler için satýþ için stratejisini sunar.

dan manl k bi makaleler  Eylül Kullanýcý Grubu ve Danýþma Kurulu toplantýsý. Ariba Ýnternet   Business Exchange þirketin dayalý bir internet ihale uygulama   Tek bir satýn alma bir araya satýcýlarý ve hizmet getiriyor Ariba Að,   portalý. ORMX Ariba alýcý tarafý tedarik uygulamasý bunun bir versiyonu   uygulama servis saðlayýcýlarý (ASP) için tasarlanmýþtýr, kim üzerinde sunacak   bir abonelik temelinde. Pazar   Darbe Bu duyurular   üç þekilde önemlidir. Ýlk olarak, alýcý tarafý Devamı…
Onyx Yazýlým: CRM Satýcý Canlýlýk için Savaþ
Onyx Yazýlým CRM pazarýnda uzun vadeli baþarý da saðlam bir þans ile Siebel Sistemleri birkaç rakip biridir. Güçlü müþteri odaklý ve% 100 web tabanlý mimariye bir taahhüt kritik baþarý faktörlerinin sadece ikisidir. Onyx iddiasýný esnetme olduðunu öðrenin.

dan manl k bi makaleler  üç Microsoft çalýþanlarý tarafýndan 1994         Microsoft ta dahili olarak kullanýlýr. Kurucularý paket yazýlým için bir talep gördü         bir veri içine farklý sistemlerden müþteri verileri birleþtirmek olabilir         depo. Orijinal ürün, Onyx Müþteri Merkezi, bir istemci-sunucu oldu         uygulama, çeþitli iç veri maðazalardan toplanan müþteri verileri         ve tek bir veri deposu yüklendi. Bu ürün çekirdek Devamı…
Hubspan Tedarikçiler Köþesi olduðunu
Haziran ayýnda kurulan Hubspan tedarikçileri bir alýcý-merkezli B2B dünyaya baðlanmak yardýmcý olur.

dan manl k bi makaleler  katýlmak için büyük þirketler tarafýndan genellikle Ilan dir         ya ama hub ticaret ötesinde baðlanýrken hiçbir yardým sunulmaktadýr         onlar inþa etmek karýþtýrmak gereken bir arayüz için þartname. Pek çok tedarikçi         hayatta kalmak için bir gereklilik olarak B2B pazar katýlan düþünün         son derece rekabetçi bir ortamda, ancak bu bile katýlarak bulmak         pazar, zor ve pahalý bir süreç olmasý, tek baþýna Devamı…
Doðru Yaþam Döngüsü Yönetimi için Varlýk Veri
Modern kurumsal varlýk yönetimi (EAM) sistemlerinde önemli yararlar saðlayan alanlar arasýnda iþ süreçlerinde verimsizlik dýþýnda sürüþ olduðunu. Etkili bakým politikalarýnýn geliþtirilmesi genel olarak modern varlýk yöneticileri için en önemli unsurlardan biridir nedeni budur.

dan manl k bi makaleler   örneðin, bunu yapabilirsiniz. Veri tarafýndan yakalanan serisi Bölüm . bir bakým görevin etkinliði onunla yürütülen bu baþarýsýzlýk modlarý deðil, verimlilik düzeyinden nasýl yönettiðini geliyor. Orijinal güvenilirlik merkezli bakým (RT) çalýþmalarý birçok rutin görevleri aslýnda (aslýnda varlýðýn performansý üzerinde sýnýrlý veya hiç etkisi alarak, maliyet etkinliði düþük baþarýsýzlýk katkýda ya da ortaya koydu ) bakým bütçesi israf. Daha fazla Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others