Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » de erlendirmeleri belgeler i zekas araclar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » de erlendirmeleri belgeler i zekas araclar


Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: PeopleSoft Kurumsal Performans Yönetimi de dahil olmak üzere ürün) ve SAP de oldukça büyük bir pazar payý, Geac, sahip hala söz etmek gerekiyor. Baþýna bir pazar lideri iken BI alaný içinde kendini yeniden icat olduðu için, hala dikkate deðerdir. Ýþ Zekasý Raporu Status Quo serisinin bir parçasý beþ. Geac MPC, þirketin strateji oluþturma, planlama, bütçeleme, tahmin, finansal konsolidasyon ve raporlama ve analiz iþlevselliði kullanýcýlarýn etkin bir þekilde iþ
05.07.2013 23:49:00

Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: ve cerrahi olmayan hem de tedavisinde ortopedik týbbi uzmanlar tarafýndan,         rekonstrüktif ve tespit cihazlarý, elektrik kemik büyümesi de dahil olmak üzere         uyarýcýlarý, ortopedik destek cihazlarý, ameliyathane malzemeleri, genel         cerrahi aletler, artroskopi ürünleri, spinal implantlar, kemik çimento,         kemik yerine malzeme ve Çene ve yüz cerrahisinde implantlar ve aletleri.         Biomet Varþova, Indiana þirket merkezi
05.07.2013 18:50:00

Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: hesap verebilirlik yüksek talep de var, ama nasýl birçok iþletme sadece kendi milyon dolarlýk yatýrým ses vardýr emin olmak için milyonlarca dolar yatýrým yapacaðýný? Uzun vadeli düþünme bu tür Üç ayda bir-odaklý dünyada piyasalarý hareket etmez. Ve son olarak, evet, iþletmeler rekabet edebilmek için daha verimli ve etkili olmak zorunda ediliyor, ama bu savaþ Altý Sigma, yalýn üretim metodolojileri-yok herkes gerçekten gökkuþaðýnýn sonu olduðuna inanýyorum, TKY
05.07.2013 19:35:00

Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: olmuþtur ne aþýrý ne de az sinirli. Son zamanlarda kýt BT bütçelerinin mevcut BT varlýklarýnýn en iyi þekilde almanýn önemini benimsenen olduðunu göz önüne alýndýðýnda, en önemli kurumsal yazýlým sektörlerden biri haline gelmiþtir. BI iþ kullanýcýlarý, güvenilir, tutarlý, anlaþýlabilir ve kolay manipüle olduðu bilgi almak bir ortam saðlamalýdýr. C-düzey yöneticiler ve orta yönetim her zaman ne olursa olsun iyi ya da kötü ekonomik zamanlarda kendi iþ
05.07.2013 23:49:00

Kurumsal Mesajlaþma Deðerlendirme ve Ýhale Ses Transkript
Bu Kurumsal Mesajlaþma Deðerlendirme ve TechnologyEvaluation.Com tarafýndan sunulan Ýhale üzerinde bir ses konferans bir çevirisidir. Sunum TEC patentli seçimi motoru kullanýlan WebTESS canlý bir gerçek zamanlý deðerlendirme ve seçim yapmak için. Daha sonra kritik ayýrt mesajlaþma kriterleri, yaný sýra Microsoft, Lotus, ve Novell gibi rakip satýcýlarýnýn detaylý karþýlaþtýrmalar yorumlanan.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR:         Birleþik Mesajlaþma belki de elektronik iletiþim içinde en sýcak alandýr.         Birleþik Mesajlaþma Evrensel Gelen Kutusu arkasýnda kavramdýr. Fikir         sadece bir ile elektronik haberleþme her türlü eriþim edilir         Orta ve taþýnabilir arayüzü. Kullanýcýlar elektronik faks, sesli postalar, olabilir         form, ve mevcut gelen kutusu üzerinden veritabaný eriþimi, ek olarak         doküman yönetimi ve iþ
05.07.2013 16:45:00

Ross Systems Odak Süreci Üreticileri Daha Fazla Deðer Yields
Genellikle hedeflenen müþterilerine daha fazla deðer sonuçlar olarak bir satýcý için, odak, iyidir. Son derece odaklý satýcý da bile zor ekonomik zamanlarda karlý kalabilir. Az kaplayarak daha teslim bir satýcý bir örnek Ross Sistemleri.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: olarak görülmelidir. hizmetleri stratejisi de Ross sektörel odaklý destekler. Ross un danýþmanlarý (örneðin, gýda, kimya, vb) seçilen sektörlerde uzmanlaþmak. Uygulama þablonlarý hýz uygulanmasýna sanayi ulaþabilirsiniz. Önde gittiðini , Ross þimdi 100 gün veya daha az alarak. büyük patlama uygulamalarý birden fazla örnek yol açan uygulamalarý için daha aktif bir rol ve büyük bir sorumluluk alýyor adlý nispeten yeni bir giriþim olarak Þirketin daðýtým stratejisi
05.07.2013 18:50:00

Yazýlým Deðerlendirme ve Yazýlým Seçimi
Bunlarýn uygulanmasý karar verirken Kuruluþlar belirsizlik ile çevrilidir. Bir yazýlým seçimi yaparken düzgün bir iþletmenin ihtiyaçlarýna karþý tartýlýr Doðru ve ilgili kriterleri, what-if senaryolarý ve destekleyen grafik ve raporlar gereklidir.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: ne kolayca ayarlanabilir ne de etkili makul sonuçlar vermek için analiz olabilir. Tablolar ayrýca hesaplama hatalarý propaganda için kötü üne sahip: formüller kriterleri genellikle hücreleri taþýnýr veya alanlar yanlýþlýkla üzerine yazýldýðýnda ne zaman hatalara neden, gizli ölçmek için kullanýlýr. Tablolar arasýndaki Kýrýk baðlantýlar sonuçlar geçersiz olabilir. Örneðin, yanlýþ hücreye bir formül kopyalama veya yeniden yazma gibi basit hatalar, yaygýndýr.
05.07.2013 23:50:00

Yazýlým Satýcýlarý Yeniden Ýcadý ve Son Kullanýcý Deðer
Karlýlýk saðlamak için maliyetleri kesim sýrasýnda uygulama satýcýlarýnýn gelir birincil kaynaðý olarak kurulum tabaný üzerinde duruluyor.En satýcýlarý, yeni hesap ve müþteri odaklý hem de ve bazý bu denge vurdu olduðunu söyleyecektir. Ama büyük çoðunluðu çok uzun gerçek olduðunu, yeni bir hesap iþ modeli var yeni hesap Wall Street idol de ibadet edilmiþtir.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: ve müþteri odaklý hem de ve bazý bu denge vurdu olduðunu söyleyecektir. Ama büyük çoðunluðu gerçek olduðunu bu kadar uzun süre yeni hesap Wall Street idol olarak ibadet edilmiþ, yeni bir hesap iþ modeli var. Bir Ýþ Modeli deðiþtirme deðil Kolay bir iþ modeli deðiþtirme temel bir deðiþiklik deðil, web sitesi deðiþtirme veya yeni broþür baský deðildir. Bu durumda, yeni bir hesap kültürden bir müþteri kültüre strateji bir flip, ve kültür her zaman deðiþtirmek çok
05.07.2013 18:51:00

Oh, Sað. E-ticaret Alýþ ve Satýþ Hakkýnda, o deðil mi?
Verticalnet dikey odaklý içerik siteleri koleksiyonuna state-of-the-art dijital pazarlarý eklemek için yeteneði kazanacaklardýr.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: tabanlý satýþ ve ihaleleri de dahil olmak üzere deðiþim mekanizmalarýnýn.         yazýlým kolayca benzersiz iþ modelleri için yapýlandýrýlabilir olduðu iddia ediliyor         farklý pazarlarý ve XML standartlarý ve þablonlarý dayanmaktadýr.           Pazar         Darbe Verticalnet         Dikey B2B pazar iþine erken giren oldu. Bu girdi         dijital pazarlarda gelecekte hala ve olarak kurulmuþ alaný         tek tek
05.07.2013 16:34:00

Ýþ Zekasý ve Veri Ambarý Bilgi için One-stop Etkinlik
Veri Ambarý Enstitüsü (TDWI) veri ambarý, iþ zekasý ve performans yönetimi ile ilgili kuruluþlarýn yardýmcý olmak için üç ayda bir Dünya Konferanslar ev sahipliði yapýyor. Bu konferanslar performansýnýn optimize edilmesi ve iþ hedeflerine ulaþmada, örgütsel karar verme iyileþtirmeye yönelik bilgi hazinesi kaynaðý.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: çapýnda BI uzmanlar, hem de akranlarý ile að tarafýndan verilen derslerin yararlanmak satýcýlarý ve ürün tanýtýmlarý eriþebilir ve endüstri uzmanlarý ve öðretmenleri ile bire-bir toplantýlarýna katýlmaya baþardýk. Altý gün süren etkinlikte veri ambarý test teknikleri performans yönetimi en iyi uygulamalarý arasýnda deðiþen planlanan að oluþturma etkinlikleri, çeþitli satýcý teklifleri vurgulayarak iki günlük bir fuar ve sýnýflarýn yararlanmak baþardýk
05.07.2013 23:49:00

Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo
SEC tarafýndan Son bulgular küresel yönetim danýþmanlýk þirketi PricewaterhouseCoopers LLP beþ ortaklarý ve 39.000 danýþmanlarý onun ABD merkezli personel disiplini daha büyük bir grup da dahil olmak üzere danýþmanlarý, bir dizi görevden istenir.

DE ERLENDİRMELERİ BELGELER İ ZEKAS ARACLAR: Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþkanlarý   SEC Araþtýrma Wake Dev Danýþmanlýk de Rulo    S. McVey - 17 Ocak 2000 Olay Özeti   6 Ocak tarihinde açýlan bir belgede, Menkul Kýymetler ve Borsa Komisyonu rapor   küresel denetim ve danýþmanlýk þirketi PricewaterhouseCoopers LLP denetçi ihlal   baðýmsýzlýk kurallarý ve uygunsuz profesyonel davranýþ yapan.
05.07.2013 16:23:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others