Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » de erlendirmeleri cozum i zekas


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » de erlendirmeleri cozum i zekas


Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: PeopleSoft Kurumsal Performans Yönetimi de dahil olmak üzere ürün) ve SAP de oldukça büyük bir pazar payý, Geac, sahip hala söz etmek gerekiyor. Baþýna bir pazar lideri iken BI alaný içinde kendini yeniden icat olduðu için, hala dikkate deðerdir. Ýþ Zekasý Raporu Status Quo serisinin bir parçasý beþ. Geac MPC, þirketin strateji oluþturma, planlama, bütçeleme, tahmin, finansal konsolidasyon ve raporlama ve analiz iþlevselliði kullanýcýlarýn etkin bir þekilde iþ
05.07.2013 23:49:00

Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: ve cerrahi olmayan hem de tedavisinde ortopedik týbbi uzmanlar tarafýndan,         rekonstrüktif ve tespit cihazlarý, elektrik kemik büyümesi de dahil olmak üzere         uyarýcýlarý, ortopedik destek cihazlarý, ameliyathane malzemeleri, genel         cerrahi aletler, artroskopi ürünleri, spinal implantlar, kemik çimento,         kemik yerine malzeme ve Çene ve yüz cerrahisinde implantlar ve aletleri.         Biomet Varþova, Indiana þirket merkezi
05.07.2013 18:50:00

Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: yapýyoruz birkaç son geliþmeler de bir aþaðý-toprak bakmak zamanýdýr. Son iki üç yýl içinde BI en gözlemlenebilir deðiþiklikler satýcý manzara meydana gelmiþtir. Megavendors yükseliyor baðýmsýz satýcýlar üzerinde (örneðin , SAP , IBM ve Oracle Microsoft gibi) ( Business Objects ve Cognos ). Cognos, Hyperion ve Business Objects SAP tarafýndan satýn Oracle ýn satýn IBM in satýn ek olarak, yazýlým devi Microsoft BI yol haritasý küçük ve orta tüm satýcýlara bir
05.07.2013 23:50:00

Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: olmuþtur ne aþýrý ne de az sinirli. Son zamanlarda kýt BT bütçelerinin mevcut BT varlýklarýnýn en iyi þekilde almanýn önemini benimsenen olduðunu göz önüne alýndýðýnda, en önemli kurumsal yazýlým sektörlerden biri haline gelmiþtir. BI iþ kullanýcýlarý, güvenilir, tutarlý, anlaþýlabilir ve kolay manipüle olduðu bilgi almak bir ortam saðlamalýdýr. C-düzey yöneticiler ve orta yönetim her zaman ne olursa olsun iyi ya da kötü ekonomik zamanlarda kendi iþ
05.07.2013 23:49:00

Deðerlendirilmesi FinancialForce.com in Early Years
TEC baþ analisti PJ Jakovljevic Epicor Perakende görüþmek üzere, ürün pazarlama, perakende yazýlým Epicor müdürü ile oturur FinancialForce.com, muhasebe ve proje tabanlý uygulamalarýn kurulu bir best-of-cins saðlayýcý ve bir bulut bilgi iþlem öncü yavrularý, þirketler muhasebe, fatura ile karlý büyüme için finans, satýþ ve servis uyum ve profesyonel yardýmcý olmayý amaçlamaktadýr hizmetleri otomasyonu (PSA) uygulamalarý. Tom Brennan, ürün pazarlama FinancialForce.com 'baþkan yardýmcýsý, þirketin baþarýlarý tartýþýyor.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: serbest piyasa ERP. FinancialForce.com de mobil hizmetler ekipleri için bir zaman kart uygulamasý ile baþlayan, Apple ve Android mobil cihazlar için çözümler sunmaya baþladý . FinancialForce Muhasebe ve FinancialForce PSA ana ürün hatlarý; FinancialForce SRP kendi iþlevselliði birleþtirir. FinancialForce PSA ve tam SRP sunan bildirildi derece güçlü bir talep görüyoruz. Profesyonel hizmetler kadar Appirio bir FinancialForce.com edinimi kadar, kurumsal kaynak planlama (ERP) tedarikçi,
05.07.2013 23:50:00

Bir Ýþ Zekasý Uygulama Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
Illinois Üniversitesi iþ zekasý kapsamlý entegrasyon (BI) çözüm ve kurumsal kaynak planlamasý (ERP) çözümü ile veri ambarý ortamýnýn iyi bir örnek saðlar.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: anlaþmalarý gauged [SLA], hem de referans) tarafýndan saðlanan destek seviyesi          satýcý düzeyde uzmanlýk-uzmanlýk teknik ve kullanýcý topluluðu bu uzmanlýk aktarma yeteneði      yakalanan sonuçlarý ile , DS grup aday beþ satýcýlarý ve satýcý sunumlar için seçilen bir üniversitenin veri alt kümesi kullanarak. Gösterilerin ardýndan, üniversite iki ana nedenden dolayý, Business Objects seçti. Birinci nedeni, büyük miktarda veri karþýlamak ve gerekli tüm
05.07.2013 23:49:00

Bir Güvenlik Açýðý Deðerlendirme Whys ve Hows
TEC Güvenlik Açýðý Deðerlendirmesi Güvenlik Açýðý Deðerlendirme süreci askere elde edilebilir, ne bir güvenlik açýðý deðerlendirmesi yapýlýr nasýl yapýlýr, ve bir Güvenlik Açýðý Deðerlendirme raporunda görmeyi bekleyebilirsiniz ne sahip nedenlerini özetliyor. Sonuçta, yapýlan bir Güvenlik Açýðý Deðerlendirme sahibi olmak için en önemli nedeni düzeltici faaliyet saðlamaktýr. Eðer güvensiz ne olduðunu bilmiyorsanýz nasýl güvenli ne biliyorsunuz?

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: yaþýyorsanýz         Eðer UDP, hem de TCP kontrol edecek bir denetçi bulmak emin olun         port. Bir best-of-cins Güvenlik Açýðý Deðerlendirme genellikle baþlar         dýþýnda bazý veri toplama yapýyor, ve keþif bilgi için bakarak.         Denetçi arar veri türleri bazýlarý gibi þeyler         onlar alabilirsiniz görmek için çalýþýrken, yönlendirme tablosunu almak için çalýþýyor         IRC sunucularý arýyor ICMP
05.07.2013 16:45:00

SurfAid Yeterli Deðildir: WebCriteria ile IBM Ortaklarý
IBM, mümkün olan SurfAid trafik analizi paketinin kullanýcýlarý müþteri deneyimi geliþmiþ analiz için WebCriteria ürünü kullanmak için yapmak WebCriteria ile iþbirliði yapmaktadýr.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: SurfAid Yeterli Deðildir: WebCriteria ile IBM Ortaklarý Web analisti , Web sitesi trafiðini , trafik sayýmlarý , web analitik paneli , web analitik bir saat bir gün , web istatistikleri , web sitesi trafiðini , trafik kameralarý , canlý trafik raporlarý , analiz et , web analitik yazýlým , web sitesi analizi , web trafiði , web analitik araçlarý , sitesi trafiðini analiz , web analitik eðitim , web analitik satýcýlarý , web sitesi trafiðini analiz , web analitik kitap , açýk web
05.07.2013 16:34:00

Sarbanes-Oxley Yasasý ile Uyumluluk saðlamak için Ýþ Zekasý Altyapý Kullanýmý
2002 Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) kendi finansal nasýl yönetildiði üzerinde büyük bir yük koyarak, kuruluþlar, kendi veri ve raporlama süreçlerini etkilemiþtir. Ýþ zekasý çözümleri kuruluþlar SOX uygunluðu ele saðlayan, bu konulara cevap vermek.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: izin verir, ama yine de SOX uyumluluðu karþýlamak. CEO lar ve uygunluðu temin sorumludur ve SEC karþý sorumlu kim CFO genellikle gerçek rapor oluþturma veya derinlemesine bütçeleme doðrudan sorumlu deðildir. Süreçlerin görev atama ve yönetim BI içinde iç itici gücü olan ve yardým þirketler her mali rapor ve fonksiyonu, hem de saðlanmasý veri kalitesi için çalýþan görev ve sorumluluklarý yönetmek. Temel olarak, BI CEO su iç süreçleri ve SOX uyumluluðu karþýlamak için v
05.07.2013 23:49:00

Tüm Alýmlar Happen deðil: JDA ve QRSBölüm Ýki: Pazar Etki
JDA tarafýndan QRS satýn alma sonunda perakendeciler, üreticiler ve tedarikçiler yönetmek ve on-line diðer þirketler ve müþterilerine kendi ürünlerini satmak yardýmcý olacak tamamlayýcý e-ticaret ürün iki saðlayýcýlarý bir araya getirdi olurdu. JDA þimdi gözden geçirilmiþ bir PIM / GDS strateji tanýmlamak için kendi baþýna kalýr.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: kataloglarý ve internet siteleri de dahil. Perakende müþterilerine ve toptan sipariþler için rekabet yoðun göz önüne alýndýðýnda, sanayi katýlýmcýlarý doðru ve en rekabetçi fiyatlarla, hýzlý tüketici talebi karþýlamak gerekir. Bu amaçla, hatta geri 1980 lerin ortalarýnda, elektronik veri deðiþimi kabul edilmesi de dahil olmak üzere bazý veri formatý standartlarýn oluþturulmasý, neden verilerin elektronik iþleme geliþtirmek için bir kooperatif sanayi çaba (EDI) ,
05.07.2013 19:35:00

H.B. de E-Ýþ Satmak Yan Baþarý Fuller
Kimya þirketi H.B. Fuller satmak için yeteneklerini artýrmak için Ýnternet kaldýraçlý vardýr.

DE ERLENDİRMELERİ COZUM İ ZEKAS: H.B. de E-Ýþ Satmak Yan Baþarý Fuller satýþ yazýlýmý raporlama , satýþ yönetimi yazýlýmý , satýþ takip sistemi , satýþ eðitimi seminerleri , satýþ danýþmanlýðý , talep üzerine ERP , týbbi satýþ temsilcisi , satýþ temsilcileri , satýþ teþvik planý , erp yazýlým þirketleri , CRM sistemleri , araçlar erp , erp karþýlaþtýrma , satýþ takibi , satýþ tekniði , Siebel satýþ gücü otomasyonu /> H.B. de E-Ýþ Satmak Yan Baþarý Fuller Olin Thompson - Temmuz 5,
05.07.2013 18:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others