Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » de erlendirmeleri paket i zekas araclar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » de erlendirmeleri paket i zekas araclar


Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: PeopleSoft Kurumsal Performans Yönetimi de dahil olmak üzere ürün) ve SAP de oldukça büyük bir pazar payý, Geac, sahip hala söz etmek gerekiyor. Baþýna bir pazar lideri iken BI alaný içinde kendini yeniden icat olduðu için, hala dikkate deðerdir. Ýþ Zekasý Raporu Status Quo serisinin bir parçasý beþ. Geac MPC, þirketin strateji oluþturma, planlama, bütçeleme, tahmin, finansal konsolidasyon ve raporlama ve analiz iþlevselliði kullanýcýlarýn etkin bir þekilde iþ
05.07.2013 23:49:00

Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: ve cerrahi olmayan hem de tedavisinde ortopedik týbbi uzmanlar tarafýndan,         rekonstrüktif ve tespit cihazlarý, elektrik kemik büyümesi de dahil olmak üzere         uyarýcýlarý, ortopedik destek cihazlarý, ameliyathane malzemeleri, genel         cerrahi aletler, artroskopi ürünleri, spinal implantlar, kemik çimento,         kemik yerine malzeme ve Çene ve yüz cerrahisinde implantlar ve aletleri.         Biomet Varþova, Indiana þirket merkezi
05.07.2013 18:50:00

Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: yapýyoruz birkaç son geliþmeler de bir aþaðý-toprak bakmak zamanýdýr. Son iki üç yýl içinde BI en gözlemlenebilir deðiþiklikler satýcý manzara meydana gelmiþtir. Megavendors yükseliyor baðýmsýz satýcýlar üzerinde (örneðin , SAP , IBM ve Oracle Microsoft gibi) ( Business Objects ve Cognos ). Cognos, Hyperion ve Business Objects SAP tarafýndan satýn Oracle ýn satýn IBM in satýn ek olarak, yazýlým devi Microsoft BI yol haritasý küçük ve orta tüm satýcýlara bir
05.07.2013 23:50:00

Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: ve fonksiyonel araçlar iþletmeler de yardýmcý olmuþtur daha verimli ve karlý. Her boyutta çoðu üretim ve daðýtým iþletmelerinin operasyonlarýnýn günlük darbe anlamda olmaz sadece yazýlým yararlanarak mükellef, ayný zamanda, uyuþmazlýklarýn nokta birden alanlarýn performanslarý analiz ve düzeltici ayarlamalarý baþlatmak olacaktýr. BI araçlarý çok manuel manipülasyon için karmaþýk tabandaki çalýþanlarýn koþum veri yardýmcý olmak için söz veriyorum. Örneðin,
05.07.2013 23:49:00

IBM Yeterli Deðildir; Ariba Amex ile güçlü Ortaklýk Duyurdu
Ariba American Express ile kapsamlý bir yeni bir ortaklýk duyurdu.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: niyetinde         gelecek, hem de diðer kendi ödeme çözümleri daðýtmak için (isimsiz)         aðlar. Biz Concur gelen yöneticileri Amex uçan baþlayacak bekliyoruz         Bu tür ek daðýtýmlarý olmasýna raðmen, þimdi yakýnda merkezi gerçek         uzak gelecekte, çünkü anlýk meþruiyet Amex ile ortaklýk         eklersiniz. Ticaret bir son ile benzer bir anlaþma girdi unutmayýn         CitiGroup. Kullanýcý
05.07.2013 16:34:00

PeopleSoft - Ýþ Zekasý var ve e-Ticaret Yeter mi?
PeopleSoft þu anda iþletme sýnýrlarý içinde ve ötesinde ticari iþlemler, bilgi ve analitik araçlar içermelidir PeopleSoft Business Network (PSBN), geliþtiriyor. PSBN ve EPM giriþimleri gelirlerini artýrmak potansiyeline sahip, ancak coveted% 50 + yýllýk büyüme CRM ve üretim alanýnda güçlü ürün sunumlarýný olmadan elde deðil ...

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: iþ süreçleri , erp deðiþim yönetimi , erp þirketleri , erp firma , ERP karþýlaþtýrma , ERP danýþmanlarý , ERP danýþmanlýk , erp maliyetleri erp crm , erp taným , erp daðýtým , erp edi , erp eðitim , ERP kurumsal , ERP deðerlendirme , erp hatasý erp , erp Yardým , erp barýndýrma , ERP sektöründe , erp bilgi , ERP entegrasyonu , erp yönetimi , erp üretim , ERP pazarýnda /> PeopleSoft - Ýþ Zekasý var ve e-Ticaret Yeter mi? P.J. Jakovljevic - Haziran 28, 2013 Read
28.06.2013 20:55:00

Nasýl Ýþ Zekasý Küçük ve büyük iþletmeler yararlanabilir?
Araþtýrma küçük ve orta iþletmeler önümüzdeki yýl satýn planladýðýnýz bir numaralý yazýlým çözümü iþ zekasý (BI) olduðunu gösterir. BI þu anda çok sýcak neden öðrenmek için TEC en son podcast indirin.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: bölümü için Business Objects de . Todd ile, görüþecekler ne iþ zekasý [BI] ve nasýl ve neden küçük ve orta ölçekli þirketler yararlanabilir. Lyndsay Bilge:. Merhaba Todd, göstermek hoþ geldiniz Todd Rowe:. teþekkür ederiz LW: Ne iþ zekasý, ve nasýl özellikle küçük ve orta ölçekli þirketler yararlanabilir TR: Güzel bir soru. Yani, iþ zekasý genel nedir? Küçük ve orta ölçekli þirketlerin ürettiði verilerin çeþitli farklý parçalar alarak ve fikir ya da ne
05.07.2013 23:50:00

Satýþ ve Operasyon Planlama Sistemi deðerlendirin nasýl
Bugünkü satýþ ve operasyon planlamasý (SOP) sistemlerinde bulunan özellikler bir organizasyon için bu sistemlerin vazgeçilmez varlýklarý olun. Raporlama araçlarý ve grafik gösterimleri sadece bu temel özellikleri bir çift vardýr. Bir SOP sisteminde aramak için baþka ne öðrenin.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: gerekir. bir SOP sistemi de SCM sistemi ile entegre gerekir. Bu iki sistemin entegrasyonu belirli örgütsel hedeflere ulaþýlýp takdirde SOP sisteminde verileri deðiþtirmek için organizasyonlar esneklik saðlar. Örneðin, bir satýþ müdürü bu ürün için organizasyonel hedefleri karþýlamak için belirli bir ürünün satýþ tahmini rakam deðiþtirmeniz gerekebilir. Iki sistem entegre ile yerine bu deðiþikliði yapmak için SCM sisteme giriþ ki, bu doðrudan SOP sisteminde yapýlabilir v
05.07.2013 23:50:00

KOBÝ ler için Ýþ Zekasý: MBS Uygulamalarý ve Rekabet Analizi Excel
Excel veya Excel benzeri sistem dayanarak Þirketler bilmeniz gereken, Excel bireyler veya küçük gruplar, veri teknolojik kusur ve tutarlýlýðýný bir þirket çapýnda, ortak çaba önler için ad hoc analiz ve veri depolama için yeterli olabilir iken planlama ve bütçeleme gibi, ürün geliþtirme söz ve kaynak deðil.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: ile memnuniyet duymaktadýr, özellikle de masaüstü Excel popülaritesi teyit ve navigasyon. yeni büyüme fýrsatý Aradýðýnýz , satýcýlar küçük ve orta ölçekli iþletmeler için yeni çözümler yaratýyor ve þimdi BI çözümler sunuyoruz. Excel, Oracle baskýnlýðý üzerinde nakit umuduyla son AS iLytix Sistemleri kendi satýn alma ile mümkün bir Excel eklentisi, duyurdu. Hatta kurumsal kaynak planlamasý (ERP) dev SAP KOBÝ ler SAP Business One bulunan yeni raporlama ve karar destek
05.07.2013 23:49:00

Ýþ Performans Yönetimi içinde Entegrasyon ve Ýþ Zekasý Konsolidasyon
Iþ performansý giderek artan ölçü finansal performans yönetimi. Haritayý iþ performans hedefleri için iþ zekasý (BI) yararlanan bilgileri entegre ve konsolide gerektirir. Sistemleri Birliði bu pazarda zafer için bir strateji yürütmekte.

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: kazandýracak. Bir konsolide çözüm de farklý çözümler için birçok lisansý sahibi daha ucuz yazýlým, için bir grup lisans gerektirir. Gerçek þu ki hiçbir sistem mükemmel deðildir, ve tek bir satýcý bir müþterinin tüm ihtiyaçlarýný karþýlamak için gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir. Mix ve farklý üreticilerin farklý araçlar veya modüller maç, sistem daha iyi bir iþ yapabilir. Ama, gerçekte satýcýlarý çeþitli çözümler için modülleri ile bir sistem oluþturmak i
05.07.2013 23:49:00

Insight 2011 de Yeni Deltek: Deltek, biz Hemen hemen Ye Knew
Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) Deltek yapýyor deðiþiklikleri Baþ Analisti PJ Jakovljevic raporlarý, ve stratejisi hakkýnda bazý üst execs ile konuþuyor. Deltek (ve daha fazla) söz olarak iþ yapan bir yazýlým saðlayýcýsý olmuþtur, ancak þirket ve ürünleri, hükümet taahhüt üzerine odaklý,

DE ERLENDİRMELERİ PAKET İ ZEKAS ARACLAR: bir DNA paylaþýn. Ýkimiz de müþterilerimize ve dünya çapýnda profesyonel hizmet þirketleri hizmet için eþsiz bir tutku benzersiz bir odak var. Bizim gibi her zaman Deltek burada misyonumuzun bir parçasý olmuþtur eþsiz yetenekleri sunmak için yere kadar tasarlandý-çözümlerdir olarak amaca uygun çözümler sunmak ve kararlý bir takým bulmak için için heyecan verici oldu. Diðer bir deyiþle , onlar bir küresel takým olarak çok daha birlikte yapabileceði her iki þirket için
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others