Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas


Deðil Herkes Ýçin i2 E-Ýþ Stratejisi Hizmetleri
Bu Ýnternet yetenekleri açýsýndan istediðinizi biliyorum Þirketler eSOA yarar olabilir, ama diðerleri geniþ bir yatak vermelidir.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas          havayolu için ikram ve ilgili hizmetleri yönetmek için pazar ve         seyahat endüstrisi. Gate Gourmet, sonuçlardan memnun görünüyordu raðmen         satýcý tarafýndan saðlanan stratejik hizmetleri her þirket için deðildir. Pazar         Darbe         Satýcýlar ve analistler satýcý tarafýndan saðlanan yararlarý ve amaçlarý hakkýndaki görüþlerini farklý         stratejik hizmetleri. Bayiler bu hizmetlerin sadece Devamı…
Müşteri Hizmetleri ve Faturalama (CC&B)
Customer care and billing (CC&B) solutions typically support providers of utilities, telephony, cable, or other services providing companies. The TEC model of CC&B software covers mediation...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas


Anlamak SOA, Web Hizmetleri, BPM ve BPEL Part Two: BPEL ve Kullanýcý Öneriler
Web hizmetleri uygulamalarý kolayca alýþveriþi ve bilgi yeniden izin verirken biraz basitleþtirilmiþ dilinde, onlar uzun süren iþ akýþlarý veya iþletmelerin gerçek deðerini anlamak olduðunu süreçlerine düzenledi (koordine) sadece zaman olduðunu.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  türlü içeriðe duyarlý verileri ile. Web hizmetleri iþ yapar ne Web hizmetleri orkestrasyon, iki adýmlý bir iþlemdir: 1) 2 sonra ilk yayýnlamak ve) orkestra (yani, bu yayýmlanmýþ Web hizmetleri entegre ve oluþturmak için aralarýnda mesajlarý koordine iþ süreçleri). Diðer bir deyiþle, orkestrasyon üç ana unsurdan oluþur: 1) koordinasyon , asenkron iletiþim, paralel iþlem, olay iþleme, iþ iþlem protokolü (BTP), kümeleme ve ölçeklenebilirlik dahil olmak üzere; 2) yönetimi , Devamı…
OmniSky WorkSpot Kablosuz Ýnternet Hizmetleri Geliþtirmek Ýçin seçer
OmniSky kablosuz internet hizmeti Palm OS özgü olduðu göz önüne alýndýðýnda, WorkSpot hala özel olarak finanse edilen bir kuruluþtur OmniSky, için güvenli ve nispeten ucuz ortaðýdýr

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  servis saðlayýcýsý , kablo internet hizmetleri , kablosuz internet hizmetleri , hýzlý internet hizmeti , geniþ bant internet hizmetleri , yüksek hýzlý internet hizmetleri , uydu internet hizmetleri , DSL internet hizmetleri , kablosuz laptop için internet , geniþ bant kablosuz internet , yüksek hýzda kablosuz internet , uydu kablosuz internet , kablosuz internet saðlayýcýsý , internet , Ýnternet mobil , geniþ bant internet , hýzlý kablo internet yüksek hýzlý uydu internet , intern Devamı…
eLoyalty Onun Saha Servis ve Lojistik Hizmetleri artýrýr
eLoyalty, yakýn zamanda Saha Servis ve Lojistik uygulama geliþtirmek için ServicePower ile ortak bir CRM stratejisi ve uygulama danýþmanlýðý,. ServicePower sevk optimizasyon yazýlýmý geliþtiren küçük bir satýcýsýdýr. eLoyalty kendi CRM hizmetleri içine sevk optimizasyonu ve Saha Gücü Otomasyonu diðer yönleri dahil etmek ServicePower yazýlým kullanacak.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  randevularý ve uygun kullanýlabilir ile gerekli hizmetleri becerileri           saha servis temsilcileri en iyi duruma getirme           saha servis kaynaklarý saðlamak için hizmet programý olmak deðil            boþa              Yeni olarak         Ýki þirket arasýndaki ortaklýk, eLoyalty uygulama saðlayacak         ve ek olarak ServicePower yazýlým için sürekli destek hizmetleri,         saha servis strateji ve Devamı…
Symix Yeni Adý altýnda Yeni Yýl Baþlýyor, Ama Eski Sorunlar kalýr
8 Kasým, Symix Sistemleri Frontstep olarak çalýþma baþladý, ve hisse senedi sembolü "FSTP" altýnda iþlem olacaktýr. Ancak, þirketin finansal performansý bozulmaya devam ediyor: Þirket Q1 2001 yýlýnda üst üste üçüncü kez zarar açýkladý.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas          hisse senedi sembolü altýnda iþlem olacak FSTP. Mevcut Symix satýþ         ve hizmetleri organizasyonu þirketin doðrudan olarak hizmet vermeye devam edecektir         üreticilerine kanal ve Frontstep bir yan kuruluþu olarak faaliyet gösterecek.          Biz         bizim rekabetçi konumunu geliþtirmek için heyecan verici bir fýrsat var         onlara izin pratik ve pragmatik çözümler sunarak müþteri         , satýn Devamı…
AT&T世界网尝试统一ôBuddy名录,但成功的机会苗条
我们相信,机会是非常高,该产品在短短几天内将不再与AOL和MSN。

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  即时信使,即时通讯>即时通讯软件,企业即时通讯,即时消息,即时留言,企业即时信使,免费的即时信使,Messenger即时消息,微软,好友列表,内部即时通讯,即时通信>即时通讯服务,企业即时通讯>哥们即时信使,expresss,quickbuddy Devamı…
Sarbanes-Oxley Yasasý ile Uyumluluk saðlamak için Ýþ Zekasý Altyapý Kullanýmý
2002 Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) kendi finansal nasýl yönetildiði üzerinde büyük bir yük koyarak, kuruluþlar, kendi veri ve raporlama süreçlerini etkilemiþtir. Ýþ zekasý çözümleri kuruluþlar SOX uygunluðu ele saðlayan, bu konulara cevap vermek.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  Sarbanes-Oxley Yasasý ile Uyumluluk saðlamak için Ýþ Zekasý Altyapý Kullanýmý Sarbanes-Oxley Yasasý ile Uyumluluk saðlamak için Ýþ Zekasý Altyapý Kullanýmý Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) 2002 hileli muhasebe için potansiyel yatýrýmcýlar korumak için kurulmuþtur. Bu Enron gibi birçok þirket skandallarý, en maruz kaldýktan sonra ve WorldCom iþleri, ABD hükümeti halka iþlem gören kuruluþlardan doðru finansal raporlama ve Devamı…
Gizli Kurabiye tarifi Hakkýnda Story hatýrlýyor musun? Bu patentli Been gibi görünüyor
Bir patent farklý etki alanlarý arasýnda paylaþýmý çerez bilgi için bir teknik yayýmlanmýþtýr. Neden?

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  Gizli Kurabiye tarifi Hakkýnda Story hatýrlýyor musun? Bu patentli Been gibi görünüyor teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Gizli Kurabiye tarifi Hakkýnda Story hatýrlýyor musun? Bu patentli Been gibi görünüyor D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti ABD   Patent sayýsý 6.073.241 CNET Cihazlar için verildikten   ayrý etki alanlarý arasýnda izleme dünya çapýnda tarayýcý istekleri için ve Devamı…
Oracle IBM tarafýndan SAP'ed alýr
SAP AG (NYSE: SAP) ve IBM (NYSE: IBM) bugün global satýþ, pazarlama ve kalkýnma iliþkisi geniþletmek için bir anlaþma duyurdu. Bu Anlaþmanýn bir parçasý olarak, iki þirketin donaným platformlarý çeþitli mySAP.com ve IBM'in DB2 Universal Database uygulamak isteyen müþteriler için geniþletilmiþ seçenekler sunmak için birlikte çalýþacak. Siebel ayak izlerini takip, SAP Oracle terk etti ve tercih edilen platform olarak DB2 UDB üzerinde standart hale edilir. Anlaþma yýllýk satýþ 400 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  Oracle IBM tarafýndan SAP ed alýr DB2 sertifikalar , DB2 geliþtiriciler , sap CRM iþ , kariyer sap de , DB2 kurtarma , SAP , veritabaný saldýrý tespit , DB2 UDB , SAP indir , DB2 OS390 , odbc DB2 sürücü indir , odbc DB2 baðlantý , DB2 veritabaný kurtarma , DB2 istemcisi , DB2 Windows , DB2 iseries , DB2 evrensel veritabaný , VSAM DB2 , uygulama güvenlik inc , ana DB2 , ERP uygulamalarý , kariyer sap , uygulama güvenliði , sap kariyer , DB2 danýþmanlýk , DB2 monitör , veritabaný Devamı…
Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  benzersiz ürünler geliþtirmek, örneðin, ilgili, sadece ürün ve süreç yeniliði hakkýnda daha müþteri hizmetleri hakkýnda daha fazla hale geliyor. Müþteriler giderek kadar sadece teslim ve ikmal ötesine hizmet talep ediyorlar. Bu özel kimyasallar, söz konusu olduðunda bu özellikle doðrudur ürün geliþtirme bu sektörde marka yana, daha iyi bir molekül bina ile ilgili daha bire bir müþteri ile iliþkileri ve ihtiyaçlarýný anlamak hakkýnda genellikle daha olduðu çok az önemli Devamı…
Microsoft Ýþ Zekasý Market A Shot Alýr
Microsoft Business Scorecard Manager 2005 Microsoft, sunan geniþletmek için müþteri tabanýný kullanarak iþ zekasý (BI) pazarýna girmek için izin verdi. Microsoft analiz raporlama ve yetenekleri puanlama, kendi SQL Server platformu, OLAP ile komple bir çözüm sunuyor.

i hizmetleri ve dan manl k al yor i zekas  raporlama ihtiyaçlarýný karþýlamak için bir platformda kullanýr. Reporting Services kendi Raporlama Hizmetleri Rapor Oluþturucu aracýlýðýyla geçici ve kullanýcý rapor oluþturma olanak saðlamak için geliþmiþ araçlarýný saðlar. Rapor Oluþturucu kullanýcýlar, mevcut bir iþ modeli raporlar oluþturmak yeni raporlar oluþturmak, mevcut raporlarý deðiþtirmek ve OLAP veya iliþkisel veritabaný tablolarý dayalý raporlar oluþturmanýzý saðlar. Kenara interaktif Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others