Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar   Ýþ Zekasý Yenilikler Anna Mallikarjunan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta Yayýnlandý - 25 Aðustos 2008 Ýþ Zekasý Rebirth Ýþ zekasý (BI) 2.0 olan soðutucu kuzeni Web 2.0 çevresindeki tüm heyecan gölgesinde olabilir, ama göz ardý edilemez. Bu daha iþletmelere BI daha eriþilebilir uygun fiyatlý ve ilgili zamankinden yapýyoruz birkaç son geliþmeler de bir aþaðý-toprak bakmak zamanýdýr. Son iki üç yýl içinde BI en gözlemlenebilir deðiþiklikler satýcý manzara Devamı…
Yazılım Test Araçları
Tools exist to support software testing at all stages of a project. Some vendors offer an integrated suite that will support testing and development throughout a project's life, from gathering...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar


Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  madenciliði, analitik ve sayý kartlarý, stratejik kurumsal hedeflere doðrudan baðlý performans ölçümleri izlemek için gerekli araçlarý saðlar. Rekabetçi Duyarlýlýk geliþtirmek gerekiyor-ile artan rekabet, müþteri talep ve fiyat baskýsý maruz pazarlar, iþletmeler agresif rekabet stratejilerini desteklemek süreçleri hýzlandýrarak döngüleri azaltmak gerekir. BI giriþimleri iþletmeler süreci gecikmeleri ortadan kaldýrmak ve karar verme ve pazar tepki geliþtirmek için Devamı…
Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  alýn | Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri | ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor | Sürecinde Sanayi Ortak Lojistik için ÖTV ve G-Log Formu Ýttifak | ÖTV Kullanýcý Konferansý nda Analist / ÖTV Hisse Vizyon | SSA Satýn Aldý MAX Onun MIN itibaren Atýlým için umut | ÖTV A.Þ. Süreç Üretim için (e) Ýþ Demektir | Invensys Yeni Bölümü Duyurdu - Baan Süreci | Süreci ERP Pazar PRISM ve dönek kaybeder | E * Trade Özel Güvenlik Uyarýsý yok sayar, Ama Kamu Hullaballoo Devamı…
Veri Damýtma: Ýþ Zekasý Veri Önemi Kalite
Bir iþletmenin veri hacmi ve karmaþýklýðý büyüdükçe, kapsamlý bir veri kalitesi stratejisi güvenilir bir iþ zekasý ortamý saðlamaya zorunludur. Bu makalede veri kalitesi sorunlarý ve nasýl ele alýnabilir bakar.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  Veri Önemi Kalite Anna Mallikarjunan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta Yayýnlandý - 20 Ekim 2008 kýsa sürede kullanýcýya kadar iþ verilerini almak için gayret genellikle veri kalite kontrol süreçlerinin kurulmasý öncelikli olarak uygulanýr. Düþük veri kalitesi standartlarýna kötü iþ kararlarý ve kaçýrýlan fýrsatlar yol açabilir. Hatta iyi tasarlanmýþ ve iþ zekasý için en iyi araçlarý ile donatýlmýþ bir veri ambarý ile verilerin kalitesini tehlikeye ise Devamı…
Ok Þimdi Cisco için Puanlar
ArrowPoint Communications Inc Cisco Systems 'ilan satýn alma, Internet ürünleri geçiþ içeriði güçlendirir.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  ile Cisco saðlayacak         içeren yukarý ve gelecek internet pazarýnda saðlayýcýlarý sunmak için         Uygulama Servis Saðlayýcýlarý (ASP) ve Uygulama Altyapýsý         Saðlayýcý (AIP). Bu iki üreticilerinin ürün kombinasyonu olacak         içeriðine göre doðrudan trafiðe saðlayýcýlarýn yeteneklerini geliþtirmek         böylece, son kullanýcý için performansý ve verimliliði arttýrýr. Kullanýcý         Öneriler Devamı…
PowerTrieve, CRM için bir LEAP?
CRM uygulamalarý, portallar ve Ýletiþim Merkezleri müþteri iliþkileri ve çalýþanlarýn etkinliðinin iyileþtirilmesine katkýda olmasýna raðmen, birçok durumda onlar müþteriler veya þirket personeli olup olmadýklarý kullanýcýlara kývrýk kalýr. PowerTrieve gibi ürünler sorunu çözmek (Dil Etkin Uygulama Platformu) LEAP mý?

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  LEAP (Dil Etkin kullananlar karmaþýklýðý   Uygulama Platformu). Biz Microsoft Yakýnsama de bunlardan biri ile bir araya geldi   Mart, 2003 yýlýnda konferans. Katalizatör   Deðerlendirme Grubu, Irving LLC, Teksas ve Leverance,   Bothell Inc WA PowerTrieve serbest sunan edildi,   insan dili tanýr ve anýnda yanýt veren bir veri raporlama aracý   sözlü isteklerine. Pazar   Arka plan Birçok   CRM uygulamalarý son kullanýcýlarýn sahip olduðu pek çok özellik ve iþlevleri Devamı…
RFID - Mit karþý Reality
'Sýcak yeni teknoloji' olarak RFID benimsenmesi etrafýnda yutturmaca devam ediyor. Gerçek RFID, bu nispeten olgun bir teknoloji olmasýna raðmen, ana uzaktýr olmasýdýr.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  RFID - Mit karþý Reality avantajlarý , giyim RFID , barkodlama sistemleri , barkod sistemi , barkod , barkod inc , RFID yararlarý , RFID teknolojisinin faydalarý RFID etiketleri satýn , soðuk zincir , danýþmanlýk maliyet maliyet , talep planlamasý , daðýtým , daðýtým stratejisi , dod RFID görev , ; EPCglobal , epedigree , epedigree çözümler , Ücretsiz RFID yazýlým gelecek , küresel tedarik zinciri , küresel tedarik zinciri yönetimi , hükümet RFID , yeþil tedarik zinciri , Devamı…
Intel Linux Halka içine "Red Hat" Atar
Red Hat Intel web çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr güçlü bir sunucu bilgisayarlarda Red Hat Linux yazýlýmý kullanýlabilir hale getirmek için planladýðýný söyledi.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  sistemlerinde olan bir, Intel in karar daha fazla meþruiyet verir   Linux un pazar ve zihin payýný artýrmak için çabalarý. Bu duyuru   ISS pazarýnda Intel in varlýðýný artýrmaya yardýmcý, ama biz daha fazla inanacak   etkisi Linux ve OS piyasalarda olacak. Son destek ile birlikte   Dell, Compaq, ve Gateway, bu Linux pazar büyüme artacaktýr. Büyüme   nedeniyle mevcut egemenliðinin ki, öncelikle Güneþ pahasýna olacak   ISS pazar. kombinasyonu   Linux üzerinde bu olay Devamı…
Kutu içinde Mirapoint ~ ISS Mesajlaþma Çözümü?
Mirapoint yönetimi müþteri ayný zamanda doðrudan hizmetleri yönetmek için izin verir. Mirapoint destekler SNMP (Basit Að Yönetimi Protokolü), NIS (Að Bilgi Servisi), SMTP (Basit Posta Aktarým Protokolü), POP (Postane Protokolü) ve IMAP (Internet Mail Access Protocol).

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  bilinci, iç üzerinde BT karar verici eðitimi         Bir doðrudan satýþ döngüsü dýþýnda sistemin iþleyiþini baþka olacak         Mirapoint baþarýsýnýn anahtarý. Ürünün özel yapýsý nedeniyle,         Yöneticiler savunma olabilir ve bazý durumlarda endiþe olabilir         bilinmeyen bir ürünün bir uygulama olumsuz yansýmalarý. Mirapoint         sadece ticari fuarlar katýlan ve ücretsiz eðitim veren ötesine gitmeli Devamı…
Teknoloji Tren için Parçalar Döþeme
Þirketinizin kurumsal stratejisi doðru gelene kadar iþ giriþimleri saðlayan yüksek iþaretleri beklemeyin. Bu not Norm Smallwood, Sonuç Odaklý Liderlik CEO'su röportajda kýsmen dayanýyordu.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  kapatýlmasý uzun çevrim süreleri karþýsýnda,         Kontrol yakýndý o þirket için en büyük engel         bir bütün olarak ortak hizmetler benimsemesi vermedi oldu. Biz         sorunlarý daha önce kurumsal strateji oluþumunda baþladý düþünüyorum.         Kurumsal strateji kuruluþun iþletmelerin sayýsýný tanýmlar         portföyü ve aralarýnda istenen iliþki ya da sinerji, hem de         hisse deðerlerini maksimize etmek Devamı…
Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP)
Güvenli Uzaktan Þifre (SRP) güçlü diðer parola tabanlý kimlik doðrulama düzenleri karþýlaþtýðý sözlük saldýrýsý olaðan riskleri (ler) olmayan bir kullanýcýnýn kimliðini doðrulamak için bir yol olarak büyük söz sahibidir. Ancak sanayi de-facto standart parola tabanlý kimlik doðrulama þemasý kalýr. Bu makalede, baþarýlý olmak için üstesinden gelmek için parola kimlik doðrulama içsel güvensizlik ve engelleri geliþtirir özellikle nasýl, bugünün çok kanallý dünyada SRP için olanaklarý araþtýrýyor.

kar la t rmalar cozumleri i zekas araclar  tabanlý kimlik doðrulama düzenleri karþýlaþtýðý sözlük saldýrýsý (ler) olaðan riskleri olmayan bir kullanýcýnýn kimliðini doðrulamak için bir yol olarak büyük söz sahibidir. Henüz eksiklikleri raðmen, sanayi de-facto standart parola tabanlý kimlik doðrulama þemasý kalýr. Mevcut güvensiz düzenleri hiçbir istemci yazýlýmý gerektiren nedeniyle kolaylýklar yerine kalýr ve yalnýzca istemci tek bir þifre hatýrlamak gerektiren. Bu sistemlerin saðlayýcýlarý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others