Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kar la t rmalar sistemi i zekas


Bir CMMS Sistemi Seçme
Piyasada birçok CMMS ve MRO sistemleri, havayollarý ya da tamir atölyeleri için faydalar getirebilir belirli özelliklere sahip her biri vardýr. Bir havayolu ihtiyaçlarýna sonuçta en iyi sistem seçecektir objektif kurulmasýna yardýmcý süreci ile tanýmlanmalýdýr.

kar la t rmalar sistemi i zekas  uygulanmýþtýr. Biz analiz ve karar verme süreci hizmet, ama bu baþka bir yazý için bir konu önemli faktörler ve süreç göstergeleri tartýþmak olabilir. Önemli olan bu faktörleri ve süreç göstergeleri bilgi daha kolay piyasada mevcut olanlar. bir sistem seçmek için yapacak akýlda tutmak süreçlerin içi uzmanlýk önemini göstermek için , son zamanlarda British Airways için çalýþmak için kullanýlan bir Aerospatiale mühendis ile bir konuþma vardý. O olduðu gibi British Devamı…
Sağlık Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi (HCIMS)
 
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kar la t rmalar sistemi i zekas


Tedarik Zinciri Sistemi Beyin
Geliþmiþ planlama ve optimizasyon tedarik zinciri sistemleri maliyet etkin hale getirir. Bu planý, monitör ve kontrol tedarik zinciri faaliyetleri ve onlarý kontrol tüm diðer yazýlým araçlarý üstünde çalýþýr çünkü tedarik zincirinin beyindir.

kar la t rmalar sistemi i zekas  APO emir ve tahminleri bakarak baþlar ve daha sonra karýþýmlarý ve benzeri olanlar eþleþir. Gerektiðinde, bu alt-emir ve alt tahminleri içine emir ve tahminleri böler ve tekrar karýþtýrýr ve benzeri olanlar eþleþir. Uyumlu emir tahminleri veya alt tahminleri ve alt emir daha sonra daðýtým veya üretim planlama amacýyla ya da baþka bir iþ planý için birleþtirilir. APO kaynaklarýn kapasite ve doluluk durumuna ek olarak daðýtým, üretim ya da baþka kýsýtlamalarý tanýmlar. Devamı…
Bir Ýçerik Yönetim Sistemi ihtiyacýnýz var mý?
Içerik yönetimi ne anlama geldiðini anlamak bir çözüm þirketinizin uygun olacaktýr belirlemek için ilk adýmdýr. Çünkü bilgi kuruluþlarýn içinde ve dýþýnda bolluðu, etkili bir iþ varlýk olarak koþum için çok önemlidir.

kar la t rmalar sistemi i zekas  sistem seçimi önemlidir, bu karar zor olabilir. terimi içerik yönetimi : Bu ne anlama geliyor içerik yönetimi bu gün her yerde duymak bir deyimdir. Þirketler içerik yönetimi yapmak iddia ve satýcýlarý içerik yönetimi yazýlýmý satmak söylüyorlar. Içerik yönetim duymak Ýnsanlar genelde bir web sitesi oluþturmak için nasýl düþünmek. Web siteleri gösterilir metin, resim, film, vb, gerçekten gerçek içeriði, ancak içerik yönetim göründüðünden fazla gerektirir. Önce Devamı…
Internet Ödeme Ýþleme Sistemi Geliþtirilmesi
Bu makalede, ilk Yugoslav Ýnternet ödeme iþleme sistemi geliþimi ile yazarýn deneyimini aktarmaktýr. Sistemin mimarisi daha sonra ortaya çýkmaya baþlayan üç Domain (3D) modeli çok benzer. Bu baþarý öyküsü daha geniþ bir kitle ile deðerli paylaþýmýdýr.

kar la t rmalar sistemi i zekas  . Ne zaman bir kart sahibi         ödeme teslim ve bir yanýt alýr, ödeme sadece daha fazla için gönderilirse         iþlem. Ýþlemin gerçek yetki (elle) yapýlýr         daha sonraki bir zamanda ve dolayýsýyla daha yüksek bir iþletme maliyeti. Bu, kabul edilebilir         mal ve hizmet teslimi normal posta yoluyla, örneðin, yavaþ olduðunda. Olarak         bir örnek, yazar Aðustos ayýnda Amazon.com dan bir kitap satýn alýrken Devamı…
Ýþ Zekasý Projesi Baþarý Beþ Adým
Birçok iþ zekasý (BI) projeleri beklentilerini yetersiz kalmaktadýr. Kuruluþlarýn baþarýsý diðer kuruluþlar yaþamýþ bir metodoloji ve kriter uygulamak sürece, BI uygulamalarý istenen sonuçlarý saðlamak için baþarýsýz olabilir. Bu makale BI çözümleri uygularken kuruluþlar almalýdýr beþ adým tanýmlar.

kar la t rmalar sistemi i zekas  dýþarý rulo ne zaman karar vermek proje baþarýsýna katkýda bulunmaktadýr. Eðitim giriþimleri uygulama aþamasýnda önce veya sýrasýnda sað baþlamalýdýr. Ancak, birçok organizasyonlarda, eðitim ay yeni sistem hakkýnda çalýþanlarý ve onlar ile yapmak mümkün olacak arasýnda yutturmaca oluþturarak, fiili uygulama önce sarýlýr. Zaman uygulama aslýnda oluþur-bazen By ay sonra-ilk heyecan ve buy-in yatýþmýþ, ve daha da önemlisi, kullanýcýlarýn keþfedilen becerilerini Devamı…
I-Etki Müþteri Tutma tahmin!
Daha fazla, piyasa bir CRM veya ERP uygulamasýnýn müþteri davranýþlarýný tahmin ve iþletmelerin müþteri satýn alma, tutma ve çapraz satýþ programlarýnýn etkinliðini artýrmak için iþletmelerin sayýsýz kullanýlabilir analiz içeren istiyor. Bu sýfýrdan bu iþlevselliði geliþtirmek için pahalý bir iþlemdir. I-Etki teklif gibi Bayiler uygulama saðlayýcýlarý bir kýsayol fýrsatý paketlenmiþ.

kar la t rmalar sistemi i zekas  almýþtýr. Akýllý modelleme þirketlerin karlý müþterileri ve uzun vadeli davranýþlarýný belirlemek için izin veren bir istatistiksel hesaplama. Amaç, her þey uzun bir süre için bu müþterilerin tutmak için yapýlýr emin olmaktýr. I-Etki Tutma Yönetim Sistemi MarketDrive platformu ve I-Etki Tutma Manager uygulamasý oluþur. Sistem veri madenciliði iþlevselliði entegre on-line akýllý iþleme (OLPP) aracý kapalý bir döngü, veri yönetimi tesisleri, sunum tesisleri, yönetim Devamı…
ERP Yatýrýmlarýn Gerekçe Bölüm 1: ERP Sistemi ölçülebilir Faydalarý
Firma performansý üzerindeki ERP sistemlerinin etkisi hakkýnda anket üreticileri þirket büyüklüðü ve sanayi gösteriyor ki çalýþmalarýn sonuçlarý etkilemez. Faydalarý, standart veya özel ürünler üretmek ya da ayrýk veya süreç üretim ortamlarýnda olup olmadýðýný, büyük ve küçük firmalar için belirtilmiþtir. Bu bölüm iyileþtirme çeþitli alanlarda açýsýndan ölçülebilir faydalar açýklar. Dr Scott Hamilton by ERP Sistemi maksimize den yeniden basýlmýþtýr.

kar la t rmalar sistemi i zekas  olduðunu göstermektedir varsayarsak artan kar veya varlýk devir anlamýna gelecektir. ERP Stok Fiyat Etkisi entegrasyonu ve daha iyi bir bilanço ve artan kar bir ERP sistemi sonuçlarý geliþtirilmiþ bilgi, bu geliþmeler þirket için hisse senedi fiyatý etkileyebilir gerekir. Hisse senedi fiyatý çeþitli faktörlere etkilenir birlikte, geliþmiþ kar ve bilanço oranlar tipik etkisi tahmin edilebilir. 10.000.000 $ üreticisi ve tipik faydalarý zaten tarif örneði kullanarak, ve 100.000 hisse Devamı…
NetWare için net Woes
Novell satýþlarý geriledi olarak, 2000 yýlýnýn ikinci çeyreði için alt-beklenenden gelirlerinin finansal analistler uyardý. Bu NetWare için iyiye iþaret deðil.

kar la t rmalar sistemi i zekas  Novell,netware,novell rapor,eDirectory,iþletme için best-of-cins,e-iþ dizinleri,NetWare merkezli bir þirket,NetWare satýþ Devamı…
Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

kar la t rmalar sistemi i zekas  Kapaklarý nasýl | Nasýl Kar Ýyileþtirme Fýrsatlar içine Bir Satýcý Þansýný Fiyat Deðiþimi | Ne Þirketler Market Fiyatlarý hizalayýn ve kenar boþluklarý en üst düzeye Bilim kullanýn Could olur? | Yani Fiyat Segmentasyon üzerinde Bottom Line nedir? | Business-to-Business Fiyat Segmentasyon-Boþ ve Açýklamasý | Thy Sektör en Fiyat Tepkisi biliyorum | Talep Satýcý On Bir Onun Benzersiz Zorluklar ve Rekabet Adresleri nasýl | Spiffed-up Baþarý için Talep Ücret Yönetimi Devamı…
Üreticiler Ýþ Zekasý Promise üzerinde de Nakit Neden
Bilgi Teknoloji Robert Abate RCG ile bu görüþme sayesinde, üreticileri mevcut iþ zekasý (BI) kullanýmý, ya da ne BI kazanç ve nasýl baþlamak için deðer katmak için gereken ne bir anlayýþ kazanabilir.

kar la t rmalar sistemi i zekas  kuruluþlarý genel büyük resme bakarak ve sonra çalýþýyor [ise], aþamalý bir yaklaþým içinde iþ zekasý uygulamak bir yol haritasý ya da eyleme bir dizi proje oluþturma, çok iyi Büyük bir patlama ya da bir okyanus kaynar olarak uygulamak, çok zor bir iþtir. Bu yapýlandýrýlmýþ ya da çok dar odaklý çözümler almak ve küçük baþarý sonra küçük baþarý oluþturmak için genellikle daha iyidir. Bir üretim yönetim bilgi görür ve ondan eyleme adýmlarý belirlemek Devamı…
E-Ýþ içinde veya BT dýþýnda Olmalý?
Ýþ Süreçleri Yeniden mühendislik Sürekli Ýyileþtirme tüm son yönetim eðilimleri biz E-Ýþ ile görmek ayný sorun vardý. Onlar þirket çapýnda etkileri ve giriþim baþlattý kurumsal departmaný bir parçasý olma eðilimindedir. Bu makalede, daha stratejik bir iþ anlayýþý önerir.

kar la t rmalar sistemi i zekas  Web Hizmeti Part 2,IFS Connect entegrasyonu çerçevesinde,IFS Baðlantý,Web hizmetleri yetenekleri <uygulama entegrasyonu için> Web hizmetleri,SOA,hizmet odaklý mimari,Web Hizmetleri,IFS Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others