Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sat c i zekas araclar kar la t rmak


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  BI en gözlemlenebilir deðiþiklikler satýcý manzara meydana gelmiþtir. Megavendors yükseliyor baðýmsýz satýcýlar üzerinde (örneðin , SAP , IBM ve Oracle Microsoft gibi) ( Business Objects ve Cognos ). Cognos, Hyperion ve Business Objects SAP tarafýndan satýn Oracle ýn satýn IBM in satýn ek olarak, yazýlým devi Microsoft BI yol haritasý küçük ve orta tüm satýcýlara bir tehdit oluþturuyor iþ (KOBÝ) pazar. BI pazarda sayýsýz deðiþiklikler arkasýnda, BI teknolojileri Devamı…
Yazılım Test Araçları
Tools exist to support software testing at all stages of a project. Some vendors offer an integrated suite that will support testing and development throughout a project's life, from gathering...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sat c i zekas araclar kar la t rmak


Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  hakkýnda çünkü, þirketin alt satýrýnda doðrudan kesen bir sürücü. tüm iþ deðeri ölçülür nasýl iyisidir. Ýþ Deðerini Ölçme bir iþ deðeri ölçülür nasýl, onlar bir þirketin deðer deðerlendirmek zaman yatýrýmcýlar bakmak bilmek gerekir anlamak için. Karlýlýk, büyüme ve risk: Yatýrýmcýlar her þeyden önce üç þey düþünün. Bir iþ pozitif nakit akýþý, bu artýrmak için açýk potansiyeli ve volatilite karþýsýnda büyüme elde belirsizlik karþý bazý Devamı…
Veri Damýtma: Ýþ Zekasý Veri Önemi Kalite
Bir iþletmenin veri hacmi ve karmaþýklýðý büyüdükçe, kapsamlý bir veri kalitesi stratejisi güvenilir bir iþ zekasý ortamý saðlamaya zorunludur. Bu makalede veri kalitesi sorunlarý ve nasýl ele alýnabilir bakar.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  iþ kararlarý ve kaçýrýlan fýrsatlar yol açabilir. Hatta iyi tasarlanmýþ ve iþ zekasý için en iyi araçlarý ile donatýlmýþ bir veri ambarý ile verilerin kalitesini tehlikeye ise (BI), kullanýcýlar verimsizlik ve hayal kýrýklýðý karþýlaþacak. Kuruluþlar analizinde kullanýlan ve daha sonra karar verme. veri kalitesini vurgulamak için bir veri ambarý veya iþ zekasý projesi baþlamadan, bu önemlidir kaynaklardan çok sayýda yakalanan veri olarak bir kurumsal veri ambarý Devamı…
Bir Ýþ Zekasý Uygulama Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
Illinois Üniversitesi iþ zekasý kapsamlý entegrasyon (BI) çözüm ve kurumsal kaynak planlamasý (ERP) çözümü ile veri ambarý ortamýnýn iyi bir örnek saðlar.

sat c i zekas araclar kar la t rmak   DS grup daha sonra satýcý seçiminde yardýmcý olmak için transfer edilecek gereksinimlerini belirlemek baþardý. Veri ambarý ayný anda inþa ediliyor olmasýna raðmen, uygulama katmaný geliþtirme bir üçüncü taraf satýcý araçlarý gerekli. Yerde bu yapýsý ile, BI satýcý seçimi anahtarý oldu. Ýþ Çözümleri uygun BI aracý belirlemek için, Illinois Üniversitesi nde bir kullanýcý merkezli bir taktikle oynuyor. Odak gruplarý gereksinimleri belirlemek için çeþitli Devamı…
Ýþ Süreçleri Analizi karþý Ýþ Süreçleri Yönetimi
Ýþ süreç analizi (BPA) satýcýlarý BPM çözümleri olarak kendilerini pazarlama ile iþ süreçleri yönetimi (BPM) pazarýna girmek için çalýþýyoruz. Bu makale, BPA ve BPM satýcýlar arasýnda farklar anlatýlmaktadýr ve her yararlarý inceler.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  daha zor. saf-play BPM satýcýlarý sahneye geldi , onlar olan bileþenleri zaten uyumlu çözüm oluþturmak için birbirleriyle entegre olduðu bir ürün yarattý. Bu satýcýlar bir kullanýcý dostu arayüzü oluþturma ve süreç modelleme ve gereksinimleri toplama ve kullanýcý kabul testleri uygulamaya-sadece, tüm döngüsünde iþ analistleri içeren, kuruluþun iþ tarafýnda odaklanýr. Bu deðiþiklikler sabit kodlanmýþ deðildir ve genellikle programlama bilgisi gerektirmeyen, çünkü Devamı…
Oracle Warehouse sunan arttýrmak için Carleton A.Þ. Buys
"REDWOOD SHORES, Kaliforniya, ve MINNETONKA, Minnesota, Kasým 9 / PRNewswire / - Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) ve Carleton Corporation (Nasdaq: CARL) bugün iki þirket Oracle için kesin bir birleþme anlaþmasý imzaladý duyurdu Carleton, veri kalitesi ve ana veri çekme yazýlým "erken yenilikçi elde etmek. Teklif 2.56 Pazartesi günü hisse senedi kapanýþ fiyatý daha az olan 2,45 $ bir pay, az Carleton hisse deðerleri.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  yazýlým , veri ambarý satýcýlarý , dedupe yazýlým , veri depolama yazýlýmý , veri temizlik hizmetleri , adres doðrulama , veri ambarý satýcý , veri ambarý araçlarý , veri araçlarý temizlik , veri temizleme aracý , veri temizleme araçlarý , ETL sertifika , veri profilleme araçlarý veri temizleme aracý , veri ambarý iþ ilanlarý , veri çekme , veri ambarý yaþam döngüsü araç , veri ambarý eðitim , PeopleSoft Uygulama , PeopleSoft uygulamalar /> Oracle Warehouse sunan ar Devamı…
Oracle Karþý Gýda Üretici Dosyalar 20 milyon dolarlýk dava
California merkezli Tri Valley Üreticileri (TVG) TVG üretim ve kurumsal kaynak planlamasý (ERP) uygulamalarý kullanarak yönetim sistemleri modernize sözleþmesini yerine getirmek için Oracle'ýn baþarýsýzlýk, Oracle karþý 20 milyon dolarlýk dava açtý.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  dava Ücretsiz erp , satýþ yönetim yazýlýmý , yönetimi erp , dava avukat , erp çözümleri , erp nedir , sistemleri CRM , Microsoft ERP , proje erp , Web erp , erp çözümü , kurumsal kaynak planlamasý ERP , barýndýrýlan CRM , dava fon , erp eðitimi , ERP pazarýnda , ERP modülleri , mrp yazýlým , erp modülü , , ERP satýcýlarý , ERP danýþmanlýk , maliyet erp , ERP SAP , faydalarý erp , dava kredileri , tekstil yazýlým , çevrimiçi erp , erp karþýlaþtýrma , ERP Devamı…
Ticaret Bir GM karþýlar: Web Þimdi A Really Big Parçalarý Bölümü Has
General Motors onun alýcý ve satýcý için küresel satýn alma pazar oluþturmak için Ticaret Kiþinin E-ticaret sistemleri kullanacak.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  bir pazar için GM in satýn alma uzmanlýk getirmek   ve bayi ve diðer iþletmelerin. GM MarketSite adlandýrýlan yeni giriþim,   2000 yýlý ilk çeyreðinde faaliyete baþlamasý bekleniyor. GM MarketSite   Bir Küresel Ticaret Web, satýn alma gevþek bir að Ticaret üyesi olacak   portallarý (TEC Haber Analiz makalesine bakýn: Ticaret   Antipodlar da için ittihaz için bir ve baþka bir yerde , October 5th, 1999).    Katýlýmcýlar   GM MarketSite bir katalog, bir teklif Devamı…
Tatil Sezon Deðiþen Yüzü
Bu Santa Çin taþýnmaya gerekir gibi görünüyor! Yurt dýþýnda seyahat ederken (düþük ücretli ülkelere dýþýnda) aslýnda yerel olarak ziyaret ettiðiniz bölgede yapýlan öðeleri bulmak için giderek daha zor hale gelmektedir. Markalar, þirketler ve tüketiciler için bu etkileri nelerdir?

sat c i zekas araclar kar la t rmak  yýlýnda bu parçalarýn 3000 satýn beri Teddy Amerikan ailesinin bir parçasý haline gelmiþtir. Aslýnda, avcýlar ve balýkçýlar gibi giyinmiþ Steiff oyuncak ayýlar, 1906 yýlýnda Baþkan Roosevelt kýzýnýn düðünde tablolarý süslenmiþ. Bu nedenle, her zaman ABD ve Almanya arasýnda bir baðlantý olarak benim Steiff ayýlar düþündüm. bu gezisinde yeni Rahat Friends doldurulmuþ hayvanlar birkaç seçilmiþ aralýðý ve ünlü þerit ve Ohr düðmesini Knopf bulmak için sürpriz Devamı…
Bir Seçim karþýsýnda? Bir Bilgi Tabanlý Çöpçatan deneyin Bölüm 2: Bir Zaman kazandýran Çözüm
Bir 'tek beden uyan tüm' ürün hala oldukça geçerli bir olasýlýk olmadýðý için, hemen hemen her ürün gereksinimleri belirli bir dizi saðlanan kazanabilirsiniz. Hem alýcý ve satýcýlarý / VAR'lar için Catch 22 Bu devam eden 'partner oyun' doðru fýrsat kesin olarak belirlemek için olduðunu. Alýcýnýn hayati sorularýn çoðuna hitap ederken bir RFP / RFI seçim süreci bir ERP seçim sürecinin baþlangýç ​​aþamasýnda hýzlandýrabilirsiniz.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  Zaman kazandýran Çözüm deðer satýcýlar , yazýlým satýcýlarý , stratejik bu satýn almalar , yazýlým satýcýlarý seçerek , deðerlendirme süreci , seçimi proje ekipleri , kurumsal teknoloji deðerlendirmeler , bilgi tabaný , ramco sistemleri TEC en Kesikli Üretim ERP Bilgi Bankasý , orta piyasa ERP satýcýlarýnýn , temel ERP iþlevselliðini , ERP seçim sürecinde , TEC yazýlým deðerlendirme /> Bir Seçim karþýsýnda? Bir Bilgi Tabanlý Çöpçatan deneyin Bölüm 2: Bir Devamı…
AT & T Medya için bir þey var
2000 yýlýnýn Þubat ayýnda, AT & T að altyapýsý ve barýndýrma hizmetleri sunmaktadýr onlarýn 'Ekosistem' duyurdu. Yine yaptýk, ama bu kez medya teslim odaklanarak. AT & T 'Medya için Ekosistem' 10 milyon eþzamanlý akýþ medya internet kullanýcýlarý hizmet etmek amacý ile sektörün prömiyeri uçtan uca dijital medya platformu olarak tasarlanmýþtýr.

sat c i zekas araclar kar la t rmak  & T Akýllý AT satýn þirketleri         Ýçerik Daðýtým hizmetleri ve kim AT & T veri merkezlerinde ana kaldýraç         ortak pazarlama desteði birden fazla seviyeleri ile AT & T nin marka gücünü. AT & T         Medya Özet Ekosistem:         Medya için AT & T Ekosistem temel veri bir temel üzerine inþa edilmiþ ve edilmektedir         IP altyapýsý kaynaklarý: AT & T           Ýnternet Veri Merkezleri (44 barýndýrma için planlanan Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others