Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » sat c i zekas araclar kar la t rmak


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » sat c i zekas araclar kar la t rmak


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: BI en gözlemlenebilir deðiþiklikler satýcý manzara meydana gelmiþtir. Megavendors yükseliyor baðýmsýz satýcýlar üzerinde (örneðin , SAP , IBM ve Oracle Microsoft gibi) ( Business Objects ve Cognos ). Cognos, Hyperion ve Business Objects SAP tarafýndan satýn Oracle ýn satýn IBM in satýn ek olarak, yazýlým devi Microsoft BI yol haritasý küçük ve orta tüm satýcýlara bir tehdit oluþturuyor iþ (KOBÝ) pazar. BI pazarda sayýsýz deðiþiklikler arkasýnda, BI teknolojileri
05.07.2013 23:50:00

Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: (RDBMS) olan mimarisi kullanarak satýr ve sütun bir veritabaný inþa resmi bir yöntem dayanmaktadýr ilgili tablolar þeklinde, veri depolayan DBMS türüdür resmi matematiksel deliller var kurallarý. EF Codd çalýþmalarýna kökenli bu sistemler, olarak, dosyalar arasýndaki iliþkileri, hesap numaralarý ve isimleri gibi verileri karþýlaþtýrýlarak oluþturulur. Buna ek olarak, bir RDBMS eþleþen ölçütlere uyan kayýtlarý herhangi iki veya daha fazla dosya almak ve yeni bir dosya
05.07.2013 23:49:00

Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: Geac ve Nokta Çözüm satýcýlarý tartýþacaðýz. Bölüm Altý orta pazarý için bir veri ambarý doðrudan eriþim karþýlaþtýrýr. Bölüm Yedi tavsiyelerde bulunacaktýr. BI Çözümleri Evrim Bu amaçla, çeþitli BI çözümleri, kuruluþlar izlememize olanak anlamak ve kurumsal performans yönetmek ve kaldýraç bilgi kurumsal veritabanlarý bir dizi kayýtlý olduðundan emin ve veri ambarlarý (DW), eski sistemler, kurumsal kaynak planlama (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM),
05.07.2013 23:49:00

Ýþ Zekasý Durum Raporu: Öneriler
En büyük hatalardan kullanýcýlarýn biri genellikle geleneksel silo-ed ölçümleri dýþýnda kýrarak BI, büyük resmi, bu bilgileri eriþerek gerçekleþtirmek için umut ne stratejik hedefleri unutuyor ile yapmak. BI her derde deva deðildir, ve yararlý iþ bilgileri rapor için umut olabilir önce iþletmeler, bölgeler, bölümler (hatta resmi olmayan

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: karþýlamak kendilerini retooling vardýr. Satýn almalar ve stratejik ortaklýklar bu büyüyen pazarda en iyi pozisyonu almak için satýcýlar için en popüler yolu olarak görünmektedir. Aþaðýdaki kendi kurumsal uygulamalar satýcý Vanguard veya Kurumsal Radar gibi bir butik satýcý ile ortaklýk stratejisi takip, müþterilerin araþtýrmak gereken konular ( Butik Bayiler Büyük Deðer getirebilir görmek ?): Eðer kurumsal kaynak planlama daðýnýk veri (ERP), müþteri iliþkileri
05.07.2013 23:49:00

Üreticiler Ýþ Zekasý Promise üzerinde de Nakit Neden
Bilgi Teknoloji Robert Abate RCG ile bu görüþme sayesinde, üreticileri mevcut iþ zekasý (BI) kullanýmý, ya da ne BI kazanç ve nasýl baþlamak için deðer katmak için gereken ne bir anlayýþ kazanabilir.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: izin en bir araç satýn almak istiyorum. Sýk sýk planlama bir ons baþarý bir sterlin için yapar bulabilirsiniz. Bu baðlamda, gerçekten bir çözüm mühendislik, ve, germane olacak iþ zekasý içinde hangi alanlarda, özellikle ve yatýrým en yüksek getiriyi getirecek hangi alanlarda öncelik olduðu çözüm, analiz ve mimar için zaman ayýrdýðýnýz. Danýþmanlýk kuruluþlarý genel büyük resme bakarak ve sonra çalýþýyor [ise], aþamalý bir yaklaþým içinde iþ zekasý
05.07.2013 23:50:00

PowerCerv baþka Fýrtýnalý Sezon karþýsýnda
PowerCerv, bir Tampa, FL tabanlý orta piyasa kurumsal uygulamalar satýcý, kendini yeniden canlandýrmak için ikinci önemli giriþimi ile devam etmektedir. Aðustos ayýnda onun e-iþ paketi için yeni ürünler ve yeni bileþenler duyurdu. Bununla birlikte, yine de 30 Haziran 2000 tarihinde sona eren ikinci çeyrek finansal sonuçlarý hayal kýrýklýðý ile baþa çýkmak için vardýr.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: orta piyasa kurumsal uygulamalar satýcý, açýkladý         PowerCerv Vizyon, bir süreç haritalama çözüm genel durumu         Bu büyük bir iþ bilgi deposu oluþturur ve PowerCerv destekler         Kesintisiz saðlayarak Entegre Kurumsal Tepki uygulama paketi         e-iþ, Müþteri Ýliþkileri arasýndaki süreçlerin grafik gösterimi         Yönetimi (CRM), Kurumsal Kaynak Planlamasý (ERP) ve Ýleri Planlama         ve Planlama uygulamalarý
05.07.2013 16:45:00

Yedi Magic Sorular: Nasýl yerine Fiyat Deðer Satýþ by Win Oraný geliþtirin
Birçok istiþari satýþ yöntem vardýr. Her benzersiz güçlü ve teknikleri vardýr, ama hepsi müþteri için önemli ne odaklanmaya çalýþýn. Kazanma oranýný artýrmak için, öncelikle cevap gerekir yedi soru vardýr.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: Nasýl yerine Fiyat Deðer Satýþ by Win Oraný geliþtirin istiþari satýþ yöntemleri /> Yedi Magic Sorular: Nasýl yerine Fiyat Deðer Satýþ by Win Oraný geliþtirin Tom Sant - Temmuz 5, 2013 Read Comments Orada etrafýnda istiþari satýþ yöntemleri bir sürü vardýr. Bir eðitim, ya da özellikle gibi bu yaklaþýk bir kitap okumak olabilir. Her eþsiz güçlü ve teknikleri vardýr. Ama hepsinin ortak en az bir yönü var. Bu satýþ elemanlarý müþteri için önemli olanlara odaklanmak
05.07.2013 23:49:00

SAP TopTier Ayrýca Onun Ufuklar geniþletmek Satýn Aldý
Kurumsal portallar ve entegre iþ zekasý varlýðýný artýrmak için tasarlanmýþ bir hareket, SAP AG nakit yaklaþýk 400 milyon ABD Dolarý için TopTier Yazýlým satýn almak için bir anlaþma duyurdu. TopTier ürünleri zaten SAP'nin SAP Ýþyeri ile entegre, bu nedenle satýn alma aðrýsýz olmasý ve hisse baþýna SAP 2001 yýlý kazançlarý üzerinde çok az olumsuz etkiye sahip olmalýdýr.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: Ayrýca Onun Ufuklar geniþletmek Satýn Aldý erp yazýlým sistemi , erp çözümleri , sap iþ arama , kitaplar erp , sap iþ ilanlarý , giriþ seviyesi sap iþ ilanlarý , ERP yazýlýmlarý , ERP projeleri , erp yazýlýmý nedir erp hakkýnda , kurumsal bilgi portalý , sap CRM iþ ilanlarý , Microsoft ERP , erp haber , erp sistemleri maliyet , erp eðitim , ERP projesi , , maliyet erp , erp açýk kaynak , ERP modülleri , erp çözümü , sap kitap , kurumsal bilgi portallarý , erp yazýlýmý
05.07.2013 18:50:00

Nasýl Kar Ýyileþtirme Fýrsatlar içine Bir Satýcý Þansýný Fiyat Deðiþimi
Bunun yerine

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: Nasýl Kar Ýyileþtirme Fýrsatlar içine Bir Satýcý Þansýný Fiyat Deðiþimi fiyatlandýrma fiyatlarý , sipariþ yönetimi , iþlem fiyatlandýrma veri , deðiþken fiyat yanýt , fiyat yürütme , fiyat icra , fiyat görünürlüðü /> Nasýl Kar Ýyileþtirme Fýrsatlar içine Bir Satýcý Þansýný Fiyat Deðiþimi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Zilliant iþ-to-Business yardýmcý olmayý amaçlayan bir veri tabanlý fiyat yönetimi yazýlýmý saðlayýcýsýdýr (B2B),
05.07.2013 23:50:00

Ateþli Yazýlým SAP Veri çýkarýmý Pazar girer
Ateþli Yazýlým Extract / Transform / aracý pazarýnda Yük güçlerini artýrmak, kendi DataStage ürün için SAP çýkarma ve yük yetenekleri ek duyurdu. Kurumsal Kaynak Planlama uzayda SAP yaygýnlýðý nedeniyle, bu ilave edilmesi, sagent ve Computer Associates gibi diðer büyük ETL satýcýlarýnýn bazýlarý üzerinde bir rekabet avantajý saðlayacaktýr.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: ETL çok az araç satýcýlarý modülleri üretimi var   Bu SAP çýkarma saðlar. Satýcýlarý uzman nedeniyle zorluk oldu   SAP bilgisi anlamak olabilir özel kod üretmek için gerekli   SAP nin iç veri formatlarý. Ateþli üyeliðini   Bu pazara bu SAP nin kullanan herhangi bir þirket ile kaldýraç verecek   Kurumsal Kaynak Planlamasý sistemi. Ile ERP sistemleri entegre yeteneði   veri ambarlarý ve gerçek þirket çapýnda bilgi saðlayan birçok için çok önemlidir
05.07.2013 16:23:00

Operasyonel Ýþ Zekasý ve Performans Yönetimi: Temel Farklýlýklar
Iþ performansý yönetimi ve operasyonel iþ zekasý arasýndaki fark bazen belli deðildir. Birçok satýcý teklifleri zor ikisi arasýnda ayrým yapmak, özellikleri ve iþlevleri açýsýndan örtüþmektedir. Ancak, keþfetmeye deðer bazý farklýlýklar vardýr.

SAT C İ ZEKAS ARACLAR KAR LA T RMAK: Son birkaç yýl içinde, satýcýlar iki bölgelerinden birinde kendilerini konumlandýrmak için geleneksel iþ zekasý (BI) uzak hareket edilmiþtir. Faktörler ayýrt aslýnda olmasýna raðmen, birçok satýcý ürün sunumlarýný zor ikisi arasýnda ayrým yapmak, özellikleri ve iþlevleri açýsýndan örtüþmektedir. Genel olarak, her iki kamplarýnda satýcýlarý ayný ýþýk kendilerini pazarlamak. Onlar neredeyse anýnda örgütsel ihtiyaca göre veri kurtar diyorum;, onlar örgütsel
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others