Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sistem i zekas araclar dan n


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

sistem i zekas araclar dan n   Nedeniyle, indirim teklif sipariþ sistemi ya otomatik yeniden sipariþ eylem tetikleyebilir ya da yeniden sipariþ sorumlu bölüm bir uyarý göndermek bir pazarlama giriþimi özgü mal satýþýnda ani bir artýþ,. Tarihsel bilgi talep kalýplarýný tahmin etmek için kullanýlýr, yani düþük durumu derhal ele alýnmasý böylece Ancak, operasyonel verilerin zaman (ya da neredeyse gerçek) gerçek herhangi bir anormal faaliyetleri tespit için gereklidir. Operasyonel BI veri uygulama sistemleri Devamı…
Yazılım Test Araçları
Tools exist to support software testing at all stages of a project. Some vendors offer an integrated suite that will support testing and development throughout a project's life, from gathering...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sistem i zekas araclar dan n


Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

sistem i zekas araclar dan n  içinde tüm bilgileri. Yeni sistem kullanýmý çok kolay oldu.         Çoðu kullanýcý 15 dakikalýk bakýþ sonra kullanmaya baþlayabilirsiniz Orr belirtiyor. Deðer                  Kullanýcýlar artýk müþteri ve ürün bilgileri çok boyutlu küp almak         sýralama yeteneði ile, biçim, vurgulamak istisnalar, analiz         ve farklý açýlardan bilgi keþfetmek. Bu kullanýcýlar dahil         ERP sistemi ve uzaktan, dial-up Devamı…
Ýþ Zekasý Baþarý, Alýnan Dersler
Amorti iþ zekasý (BI) bir uygulamadýr? Hepimiz karýþýk sonuçlar duydum ama on-line analitik iþleme (OLAP) üzerinde, 2003 kapsamlý bir çalýþma BI genellikle, zaman yüzde 60'ýndan fazlasý amorti deðer bulundu nerede açýklar ve ödemek için gereken ne anlatýlan devletler. Var

sistem i zekas araclar dan n  görüyoruz. ERP veya SCM sistemi ankastre faydalarý onlarý kazmak için BI araçlarý olmadan ortaya olamaz Ancak, büyük olasýlýkla ERP veya SCM yatýrým ve BI fayda kombinasyonu. Ayrýca, ERP ve SCM yazýlým ortak bir görüþ çok fazla veri oluþturmak olmasýdýr. BI bu veri ileri verilerin en önemli yönlerinden getirmek için analiz edilmesini saðlar. Bazý uygulama alanlarý diðerlerine göre daha yaygýndýr. BI için en yaygýn uygulama alanlarý Genel     veri ambarý raporlama Devamı…
Ýþ Zekasý Projesi Baþarý Beþ Adým
Birçok iþ zekasý (BI) projeleri beklentilerini yetersiz kalmaktadýr. Kuruluþlarýn baþarýsý diðer kuruluþlar yaþamýþ bir metodoloji ve kriter uygulamak sürece, BI uygulamalarý istenen sonuçlarý saðlamak için baþarýsýz olabilir. Bu makale BI çözümleri uygularken kuruluþlar almalýdýr beþ adým tanýmlar.

sistem i zekas araclar dan n  sayýda dayalý olmuþtur Çünkü, sistem sorgular gibi yüksek bir sayýda sürdürmek mümkün olmayabilir, ve büyük olasýlýkla kaza (baþarýsýz), kullanýcý kaybetmesine neden olacaktýr Yeni sistem iman ve potansiyel olarak istikrar için öncesi BI ortama dönmek. Yeni sistemde eksik güven yaný sýra, organizasyon kararsýz bir sistemi alma ve, gecikmeler çaba deðmez olarak çalýþan meydan görebilirsiniz, ve zaman gerekli. gerçekçi olmayan beklentileri ile , hayal kýrýklýðý Devamı…
Zorlu Veri Ambarlarý: Kritik Ýþ Zekasý eriþim?
Iþ kullanýcýlarý kurumsal veritabanlarý ve ham sorgu araçlarýna eriþim verilir, onlar olan sistem, hasara yaratacak bir algý var bir olasýlýk-sürece iþ zekasý (BI) ürün geliþtirici potansiyel sorunu anlar ve bir olarak ele iþ-kritik bir faktör.

sistem i zekas araclar dan n  neden olabileceðini. Ayrýca, ayný sistem veya iþlemin gerçekleþtiði kaynak örnek her þeyi býrakarak, kullanýcýlarýn gerçekten bir iþlem ile matkap ve bir þey yanlýþsa yerinde hatayý düzeltmek olabilir. Ayrýca, Sarbanes-Oxley (SOX) ve diðer raporlama gereksinimleri gibi doðruluk ve hesap daha yüksek standartlara iþletmeler tutun, iþ þeffaflýk tanýmý gereði, önemlidir, ama bir DW , orijinal veri kayýtlarý bir kopyasýdýr. DWS sürekli deðiþtirdi güncellenen, ya da Devamı…
Ýþ Zekasý ve Veri Ambarý Bilgi için One-stop Etkinlik
Veri Ambarý Enstitüsü (TDWI) veri ambarý, iþ zekasý ve performans yönetimi ile ilgili kuruluþlarýn yardýmcý olmak için üç ayda bir Dünya Konferanslar ev sahipliði yapýyor. Bu konferanslar performansýnýn optimize edilmesi ve iþ hedeflerine ulaþmada, örgütsel karar verme iyileþtirmeye yönelik bilgi hazinesi kaynaðý.

sistem i zekas araclar dan n  .) Bu odak kullanýcýlar sistem geliþtirme yaþam döngüsü boyunca bir veri ambarý projesi uygulamak ve yönetmek için gerekli konu ve konularla ilgili bir geniþ tanýmlamak için izin verdi. Ayrýca, dýþ pazarlarda BI ve diðer sanayi arasýndaki iliþki göstermek için belirlenmiþtir. Örneðin, birçok operasyonel BI çaba SCM ve atölye güne-gün kararlarý yönetmek için ihtiyaç tarafýndan tahrik edilmektedir. Veri Analizi ve Tasarým    Iþ ihtiyaçlarýný belirlemek ve iþ Devamı…
Fiyatlandýrma Yönetimi Örneði
Anlayýþlý ve dinamik optimize fiyatlandýrma hayatta kalma ve baþarýsýzlýk arasýndaki fark anlamýna gelebilir. Birçok ortamlarda bu sistematik analizi yerine bulanýk düþünce ve insan duygularýný dayalý fiyatlandýrma hesaplamak için daha akýllý, daha hýzlý ve daha yararlý olabilir.

sistem i zekas araclar dan n  aðý boyunca ses metrik sistem ve mevcut fiyatlandýrma uygulamalarý ve kendi görünürlüðünü deðerlendirilmesi yoluyla olmamalýdýr. Fiyatlandýrma akýþlarý iyi anlaþýldýktan sonra geliþmiþ fiyatlandýrma yazýlým uygulamalarý rehberlik ve fiyatlandýrma sürecini desteklemek için kullanýlabilen önce bu süreçleri icat bu yana, potansiyel geliþmeler, genellikle nokta kolaydýr. Ýþin püf noktasý bazý müþteri muhtemelen azaltacaktýr yatýþtýrmak için küçük sipariþler Devamı…
Yeni Bir Dönem Sybase için Dawns
Sybase Inc Aðlarý (ayrýca NEON olarak da bilinir) New Era satýn almak için bir anlaþma duyurdu. Tamamlanmasýndan sonra, Sybase NEON ve ürün paketinin diðer bölgelerinde entegre yeni bir e-Ýþ bölümü oluþturur. Son bir ay içinde, Sybase rekor kazanç ilan ve e-ticaret altyapýsý saðlayýcýsý için bir veritabaný satýcýdan kendilerini dönüþtürmek için üç yýllýk bir yeniden mühendislik çaba tamamladý.

sistem i zekas araclar dan n   sýralama iliþkisel veritabaný yönetim sistemi.       beri         O zaman, Sybase, dikey piyasalarda tekrar odaklanmak yeni sürümleri yayýmladý         kendi yazýlým ( Sybase Adaptif Sunucu dahil olmak üzere          IQ , Windows NT için Multiplex hangi destek kanýtlanmýþtýr         2.0 terabayt veri NT depo ve Kýþ ölçeklenebilirlik ödülünü kazandý;         ve ayný zamanda kurumsal portal ürün, Sybase EP ) ve Devamı…
Yalýn Üretim ulaþmak için nasýl
Yalýn üretim uzun zamandýr benimsenen inanýþ ve iþ süreçlerini bir kenara atmak için bir organizasyon gerektiren bir dönüþüm egzersizdir. Yalýn geçiþ ulaþmak için beþ ana adým müþteri talebine yanýt, faaliyetleri akýþ yapma, deðer akýþý haritalama, deðer tanýmlanmasý ve sürekli iyileþtirme vardýr.

sistem i zekas araclar dan n  veya hesaplanan ve kurumsal sistem otomatik olarak güncellenebilir. Kanban kartlarý üretim kartlarý için biraz farklý bilgileri içerir , hangi kap (yani, parça numarasý, ürün tanýmý, talep yeri, ambalaj türü yeni parçalarý ile dolu gerektiðini sinyal , konteyner miktarý ve ikmal kurþun zamanlý) ve ulaþým kartlarý konteyner taþýnmasý gerektiðini, hangi sinyal olsun (örneðin, parça numarasý, ürün tanýmý, yer alma, yer gönderme, toplam boþ ya da dolu kanban kartlarý ve Devamı…
Ýþ Zekasý ve Kimlik Tanýma-IBM'in Varlýk Analytics
IBM'in Varlýk Analytics Çözüm (EAS) toplanan verilerin ve iliþkili veri örgülerine göre bireyleri tespit ve baðlantý tanýr. EAS dolandýrýcýlýk tespit ve önlemek için hükümetler ve finans ve sigorta sektörlerinde öncelikle kullanýlýr.

sistem i zekas araclar dan n  alma veya yeni bir sistem uygulamasý, tarafýndan tanýtýldý tutarsýzlýklar nedeniyle müþteri bilgilerini eriþemez müþterinin hayal kýrýklýðý (hatta yabancýlaþma). KSS uygun veri eriþim harcýyor bu ekstra zaman eklemek ve sorunu boþa zaman ve para kadar uzanýr. MDM bir veri tutarlý bir görünümünü oluþturmak için kuruluþ çapýnda referans verilerin belirlenmesi ve yönetim üzerinde duruluyor. CDI MDM bir alt kümesidir, ve tek bir merkezi yapýya örgüt içinde bir Devamı…
Geçiþ sýrasýnda SAP Katý Remains
20 Temmuz'da, SAP AG, kurumsal iþ yazýlým uygulamalarý önde gelen saðlayýcýsý, 30 Haziran 2000 tarihinde sona eren çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Net gelirin% 18 düþüþe raðmen, tüm pazarlarda lisans gelir kayda deðer bir artýþ dünya çapýnda cesaret vericiydi.

sistem i zekas araclar dan n  alt-müþteri hacimli, iþlem odaklý sistem çaðrýsý         ve zaten SAP teknolojisinde önemli yatýrým var, sonra devam         SAP seçenekleri. Ancak, çevresinde alýþveriþ çekinmeyin. Ýyileþtirmeler         ürünleri birleþtiricisi R / 3 daha uygun bir seçenek ötesinde yapmak         Geçmiþte daha. Müþteriler         bir çözüm teslimat için bir sözleþme süre ýsrar ve olmalýdýr         referans siteler (tercihen dikey pazar Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others