Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sistem i zekas kar la t rma


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

sistem i zekas kar la t rma   Nedeniyle, indirim teklif sipariþ sistemi ya otomatik yeniden sipariþ eylem tetikleyebilir ya da yeniden sipariþ sorumlu bölüm bir uyarý göndermek bir pazarlama giriþimi özgü mal satýþýnda ani bir artýþ,. Tarihsel bilgi talep kalýplarýný tahmin etmek için kullanýlýr, yani düþük durumu derhal ele alýnmasý böylece Ancak, operasyonel verilerin zaman (ya da neredeyse gerçek) gerçek herhangi bir anormal faaliyetleri tespit için gereklidir. Operasyonel BI veri uygulama sistemleri Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sistem i zekas kar la t rma


ERP ve WMS Eþ varlýðý: Sistem Worlds Collide
Þu anda kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý kullanýyor. Eðer depo yönetimi ve operasyonlarý geliþtirmek isteyen ve bir depo yönetim sistemi (WMS) çözüm düþünüyor. Ancak, envanter ile ilgili iþlevselliði ile ilgili ERP yazýlýmý ve WMS arasýnda önemli bir örtüþme vardýr. Maksimum fayda her yazýlým çözümü elde emin olmak için yapýlmasý gereken hususlar ve kararlarýn bazýlarý hakkýnda bilgi edinmek için okumaya devam edin.

sistem i zekas kar la t rma  ve WMS Eþ varlýðý: Sistem Worlds Collide ERP ve WMS Eþ varlýðý: Sistem Worlds Collide Joseph J. Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments ERP   ve WMS Co-varlýðý: Sistem Worlds Collide Seçme   Yazar - Joseph   J. Strub             - 17 Haziran 2003    Giriþ kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý yerleþmiþ sonra Tipik olarak, bir depo yönetim sistemi (WMS) aracýlýðýyla depo yönetimi ve operasyonlarý geliþtirmek için yollar araþtýrmak baþlayabilir. Bir hýz Devamı…
Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

sistem i zekas kar la t rma  depolama için daha iyi sistemleri geliþtirmek zorunda ve hakkýnda en güncel ve detaylý bilgi almak vardýr iþlemleri. Bilgi Aþýrý yük CRM, ERP ve SCM sistemleri büyük yatýrýmlar, birçok iþletme veri çalkalanýyor, ama istihbarat üzerinde kýsa-sahip. Agrega, maden ve hazýrlanmak ve iþ ve piyasa olaylara yanýt için verileri analiz edememek BT ​​yatýrýmlarýnýn ödemek yapýmýnda bir sonraki adýmdýr.   Sorumluluk ve Metrik için Talep -A harcama her alan için daha fazla Devamı…
Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

sistem i zekas kar la t rma  önemli bir rol oynamaktadýr sistemleri temsil, maðaza, eriþim ve karar verme yardýmcý olmak için kurumsal veri analiz. Genel olarak, bu sistemler sadece birkaç isim, müþteri profili, müþteri desteði, pazar araþtýrmasý, pazar bölümleme, ürün karlýlýðý, istatistiksel analiz ve stok ve daðýtým analizi alanlarýnda BI gösterilecektir. BI uygulamalarý komþu kurumsal uygulama alanlarý patlama-ve-büstü döngüsü yaþamamýþ, ve ihtiyaç olmuþtur ne aþýrý ne de az Devamı…
Off-iksa: Sizin paranýn karþýlýðýný Sen alma mý?
Offshore yazýlým geliþtirme, çaðrý merkezi operasyonlarý, ve uzak uygulamalar gerçekten para tasarrufu þirketlerin var mý? Yararlarý gerçekleþtirmekteyiz müþteri ve kullanýcýlarý? Gerçekten de, tasarruf yanlýþ beyan edilebilir alanlar vardýr. Ama þirketlerin hayal kýrýklýklarý karþý kendilerini korumak için bir þeyler yapabiliriz.

sistem i zekas kar la t rma  için büyük için daðýtým sistemleri vardýr. O BT organizasyonlarý için pazarlama ve iletiþim programlarý geliþtirilmiþ ve çok uluslu þirketler için off-shore dýþ kaynak fýrsatlarý görüþmelerini tamamladý. Ayrýca, Strub Fortune 100 þirketleri için bir danýþman ve bilgi sistemleri denetçisi PricewaterhouseCoopers ile, ve bir uygulama geliþtirme ve destek yöneticisi olmuþtur. Þu anda, Strub baðýmsýz danýþmanlýk yapmaktadýr. O JoeStrub@WriteTechnologyPlus.com irtibata Devamı…
Yýkýcý Yenilikler? On-demand Fiyatlandýrma Modelleri ve Satýcýlarý
Bayiler, iþlem tabanlý fiyatlandýrma on-demand karþýlamak için satýþ ve destek süreçleri için köklü deðiþiklikler yapmak gerekir. Yazýlým satýcýlarý bu yetenekleri sunmak için en iyi nasýl, saðladýklarý fonksiyonlarýn türlü yeniden düþünmek gerekir, ve ne kanalý ile almak yaklaþýr.

sistem i zekas kar la t rma  Hosting hala anahtar eski sistemlerine yazýlým deðiþiklikler, özelleþtirmeler, ya da entegrasyon için çok az veya hiç destek saðlar.        Kullanýcýlar altyapý ve daðýtým, ve BT kalitesi ve önceliklendirme hizmet saðlayýcý baðýmlýlýðý üzerinde kontrol azalmýþ olacaktýr.        Kullanýcýlar donaným ve yazýlým güncellemeleri üzerinde hiçbir kontrole çok az olacaktýr.        Destek maliyetleri esas reddedildiði ve bir aylýk kullanýcý baþýna Devamı…
Oracle Güçlü Kar Raporlarý
14 Aralýk, Oracle Corporation 30 Kasým 1999 tarihinde sona eren dönem için rekor ikinci çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Toplam gelir $ 2,3 milyar büyürken çeyrek için net gelir, 384.000.000 $, ya da hisse baþýna 0,26 $% 40 arttý. Bu bir yýl önce ayný dönemde 274.000.000 $, ya $ hisse baþýna 0.19 $ ve 2,1 milyar gelir net gelir karþýlaþtýrýr.

sistem i zekas kar la t rma  Raporlarý PeopleSoft yazýlým , sistemi CRM , jde bir dünya , erp yazýlýmý libre , ERP satýcýlarý , erp çözümleri , en iyi CRM , Microsoft ERP , uygulama hizmetleri , jd edwards bir dünya , jd Edwards yazýlým , web tabanlý ERP , ERP sistemleri , ERP danýþmanlýk , ERP uygulamalarý , erp sistemi , erp yazýlýmý , erp çözümü , jde oneworld , jd edwards dünya , açýk kaynak kodlu ERP , jde dünya , PeopleSoft erp , ERP uygulama , veritabaný yazýlýmý , iþ yazýlým , Siebel CRM Devamı…
Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri
Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc operasyon ve müþteri hizmetleri geliþtirmek istedim. Onlarýn ERP ve SCM teknoloji çözümü üç yýllýk bir geri ödeme süresi ile on beþ aylýk proje sonuçlandý.

sistem i zekas kar la t rma  Aralýk 1999 da baþlayarak,         Yeni sistem tam 15 ay içinde uygulanmýþtýr. Deðer                  Chuck Odom, sahibi, projenin geri ödeme süresi tartýþýyor, Biz tasarruf gördüm         ilk üç yýl içinde uygulamalar için bu ödeme. Chuck         Odom operasyonel hedeflere olduðunu bildirdi. Üst operasyonel         faydalarý Odom en þunlardýr Atýf: Ýndirimli             tüm tedarik zinciri boyunca stok seviyeleri Devamı…
Baþarýlý Konumlandýrma Üç Cs
Müþteri, Rekabet, ve Kanal - baþarý anlayýþý üç Cs baðlýdýr konumlandýrma sürecinde, size almak bir yöntem yoktur. Bu yazý serisi zeka, meydan varsayýmlar, toplamak ve konumlandýrma test etmek için kullanmak nasýl açýklayacaðýz.

sistem i zekas kar la t rma  Müþteri,VAR,reklam,Web sitesi Devamı…
Manuel karþý Bilgi Teknolojileri Yalýn Üretim Etkin
Tüm iyi yalýn sistemleri fabrikasýnda fiziksel sistemleri ve veri merkezde neredeyse gerçek zamanlý bilgi teknolojisi omurgalarý ikisine de sahip. Kurumsal sistemlerin en önemli avantajý, manuel olarak yerleþtirilebilir çok daha fazla bilgi iþleyebilir olmasýdýr.

sistem i zekas kar la t rma  vermek için, bir kez sistem anlaþýlmaktadýr , elektronik kanbanlarýn fiziksel kanbanlarýn üzerinden pek çok avantajý var . En açýk þekilde, fiziksel daha elektronik yeniden boyutlandýrmak için çok daha hýzlý ve kolay kanbanlarýn tatmin edici bir hizmet düzeyi birleþtirmek ve düþük stok seviyesini korumak amacýyla, durdurma ve tüm sistem deðiþtirmeden. Ayrýca, kanban sayýsý kartlarý her zaman aþaðýdaki formüle göre elle hesaplanabilir, hýzlý numaralý çatýrdayan Devamı…
Symix Sistemleri: Müþterileri için KOBÝ'lerin Odak kaydýrma
Symix diðer iki önde gelen orta piyasa satýcýlarý kendi SyteAPS eriþmek için Symix ile özel Ar-Ge ve lisans anlaþmalarý bu orta piyasa iþletmelere kadar çekici olduðu kanýtlanmýþtýr geniþletilmiþ ERP kavramý (CSRP), yaratýcýsý olarak kabul edilir . Son derece rekabetçi bir ortama raðmen, biz Symix Sistemleri Küçük-to-Orta Ölçekli Ýþletmeler içinde kesikli üretim ve daðýtým (KOBÝ) için ürünün çekiciliði dayalý, önümüzdeki 3 yýl içinde gelirlerinde 250 milyon dolar ulaþacaðýný tahmin.

sistem i zekas kar la t rma  yapýlandýrma yazýlýmý),,) planlama ve sistem planlamasý   SytePower (veri analizi), SyteGuide (iþ süreci modelleme yazýlýmý), SyteEDI   ve SyteWeb (E-Ticaret) ve SyteService (müþteri hizmetleri yönetimi yazýlýmý).   1999 yýlýnda, Symix Daðýtým Mimarlar Uluslararasý, bir geliþtirici satýn   orta ölçekli üreticileri için tedarik zinciri yönetimi uygulamalarý, ve de   Ayný yýl, Symix SyteCentre, tüketici için hedeflenen bir ERP uygulamasý baþlattý   eþya, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others