Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » sistem i zekas kar la t rma


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » sistem i zekas kar la t rma


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: Nedeniyle, indirim teklif sipariþ sistemi ya otomatik yeniden sipariþ eylem tetikleyebilir ya da yeniden sipariþ sorumlu bölüm bir uyarý göndermek bir pazarlama giriþimi özgü mal satýþýnda ani bir artýþ,. Tarihsel bilgi talep kalýplarýný tahmin etmek için kullanýlýr, yani düþük durumu derhal ele alýnmasý böylece Ancak, operasyonel verilerin zaman (ya da neredeyse gerçek) gerçek herhangi bir anormal faaliyetleri tespit için gereklidir. Operasyonel BI veri uygulama sistemleri
05.07.2013 23:50:00

ERP ve WMS Eþ varlýðý: Sistem Worlds Collide
Þu anda kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý kullanýyor. Eðer depo yönetimi ve operasyonlarý geliþtirmek isteyen ve bir depo yönetim sistemi (WMS) çözüm düþünüyor. Ancak, envanter ile ilgili iþlevselliði ile ilgili ERP yazýlýmý ve WMS arasýnda önemli bir örtüþme vardýr. Maksimum fayda her yazýlým çözümü elde emin olmak için yapýlmasý gereken hususlar ve kararlarýn bazýlarý hakkýnda bilgi edinmek için okumaya devam edin.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: ve WMS Eþ varlýðý: Sistem Worlds Collide ERP ve WMS Eþ varlýðý: Sistem Worlds Collide Joseph J. Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments ERP   ve WMS Co-varlýðý: Sistem Worlds Collide Seçme   Yazar - Joseph   J. Strub             - 17 Haziran 2003    Giriþ kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý yerleþmiþ sonra Tipik olarak, bir depo yönetim sistemi (WMS) aracýlýðýyla depo yönetimi ve operasyonlarý geliþtirmek için yollar araþtýrmak baþlayabilir. Bir hýz
05.07.2013 18:51:00

Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: içinde tüm bilgileri. Yeni sistem kullanýmý çok kolay oldu.         Çoðu kullanýcý 15 dakikalýk bakýþ sonra kullanmaya baþlayabilirsiniz Orr belirtiyor. Deðer                  Kullanýcýlar artýk müþteri ve ürün bilgileri çok boyutlu küp almak         sýralama yeteneði ile, biçim, vurgulamak istisnalar, analiz         ve farklý açýlardan bilgi keþfetmek. Bu kullanýcýlar dahil         ERP sistemi ve uzaktan, dial-up
05.07.2013 18:50:00

Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: depolama için daha iyi sistemleri geliþtirmek zorunda ve hakkýnda en güncel ve detaylý bilgi almak vardýr iþlemleri. Bilgi Aþýrý yük CRM, ERP ve SCM sistemleri büyük yatýrýmlar, birçok iþletme veri çalkalanýyor, ama istihbarat üzerinde kýsa-sahip. Agrega, maden ve hazýrlanmak ve iþ ve piyasa olaylara yanýt için verileri analiz edememek BT ​​yatýrýmlarýnýn ödemek yapýmýnda bir sonraki adýmdýr.   Sorumluluk ve Metrik için Talep -A harcama her alan için daha fazla
05.07.2013 19:35:00

B2B Fiyatlandýrma Yazýlýmý (interviews) Deðeri
TEC Baþ Analisti PJ Jakovljevic B2B iþletmeler arasýnda fiyatlandýrma teknolojilerin artan farkýndalýk ve benimsenmesi tarafýndan teþvik edilmektedir. Geleneksel bilgelik bir iþletmenin finansal performansýný önemli bir bileþeni olarak, satýþ, birçok bölüm dokunmadan ve finanse etmek için pazarlama, herhangi bir kuruluþ içinde bir önem disiplindir, bu fiyatlandýrma öneririm. Ve yine, herkes kendi þirketin en iyi fiyat kararlarý olup olmadýðýný biliyor mu? TEC Baþ Analisti PJ Jakovljevic B2B iþletmeler arasýnda fiyatlandýrma teknolojilerin artan farkýndalýk ve benimsenmesi tarafýndan teþvik edilmektedir.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: yazýlým kuralcý yaptýk. Bu sistem satýþ millet ve fiyatlandýrma analistler, bir müþteri istekleri ve þirketin marjý öneriler yerine daha uygun yedek ürünler sunuyoruz. ürün sunan öneriler için iþ akýþý ve açýklamalar sonraki adýmlar ile sezgisel rehberlik saðladýðý anlamýna gelir Yazýlým satýcýlarýnýn profesyonel hizmet kuruluþlarý dünyanýn farklý bölgelerinde farklý B2B segmentlerde kapsam ve karmaþýklýk düzeyine sahip projeleri destekleyen daha çok
05.07.2013 23:50:00

Baþarýlý Konumlandýrma Üç CsDördüncü Bölüm: Müþteri
Ne geceleri müþteri kadar tutuyor? Senin müþterilerine ve sorunlarý biliyorum.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: memnuniyeti , VAR , Lawson AbinantiGiriþ.
05.07.2013 23:49:00

ACCPAC - Çok Daha Fazlasý olmak Göz karþýlarBölüm: Duyurular Devam
ACCPAC ürünleri ayak izi ve dünya çapýnda operasyonlarýný geniþletmeye devam ediyor.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: muhasebeden   insan kaynaklarý yönetim sistemi (HRMS), üretim, depo yönetimi   sistemi (WMS) ve e-ticaret birçok açýdan. 18 Aralýk ta, ACCPAC da açýkladý   bu ABD Menkul Kýymetler ve Borsa ile bir kayýt beyannamesini açtý ki   Komisyonu (SEC) ortak bir teklif halka arz (IPO) ile ilgili   stok. Hisselerinin tamamý ACCPAC International, Inc tarafýndan sunulan ve edilmektedir   sunan, Picture Perfect RBC Sermaye Piyasasý tarafýndan yönetilecektir   Teknoloji Grubu ve Adams,
05.07.2013 18:51:00

Ýþ Performans Yönetimi içinde Entegrasyon ve Ýþ Zekasý Konsolidasyon
Iþ performansý giderek artan ölçü finansal performans yönetimi. Haritayý iþ performans hedefleri için iþ zekasý (BI) yararlanan bilgileri entegre ve konsolide gerektirir. Sistemleri Birliði bu pazarda zafer için bir strateji yürütmekte.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: þu anda Pegasus, Sun Sistem çözümleri kullanan olsun, müþterilerine ürün tam yelpazesi satýyor küresel bir odak geliþtirmektedir. Bu kurumsal mali iþlemlerinin her yönüyle çözüm bir küresel , uçtan uca bir platform kurmak için saldýrgan bir strateji, hem taktik ve pratik, devam etmektedir. Bunun yerine tek bir monolitik marka oluþturmak yerine, en iyi-of-cins noktasý çözümleri paketi pekiþtirmek için bütüncül bir yaklaþým benimseyerek, tamamen þirketleri yutma gibi
05.07.2013 23:49:00

Kurumsal Teþvik Yönetimi Fýrsat-ve boyutlandýrma Ahead Zorluklar
Son derece karmaþýk tazminat sistemleri yönetme yeteneði saðlayan odaklanmýþtýr saf-play kurumsal teþvik yönetimi (EIM) satýcýlarý de EIM pazarýnda öngörülen önemli büyüme yararlanmak için yerleþtirilmiþ olacaktýr.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: Otomatik bir kural tabanlý sistem tazminat personel kolayca genelinde birçok ürün için programlarý yönetmek için izin vermelidir ise satýþ ve tazminat personel böylece de, kesin hedef pazarlar için stratejiler özelleþtirme ve rafine, özel planlar ve satýþ sektörleri için performans detaya gerekir karmaþýk topraklarý, sývý satýþ yapýlarýn taleplerini karþýlamak. EIM Zorluklar tam geliþmiþ EIM ve teþvik tazminat yönetimi bu dizi ele (ICM) sistemleri, sorunlar olmadan
05.07.2013 23:49:00

Mimarlýk Evolution: Servis Odaklý Mimari karþý Web Hizmetleri
Birden fazla iþ birimleri daha büyük bir þirket altýnda bulunan, ya da nerede bir iþ-to-Business veya iþ-to-tüketici uzantýsý iþ modelinin bir parçasý olan farklý sisteme sisteme entegre için bir gereksinim olduðu yerde iþbirliði ve birlikte çalýþabilirlik önemlidir.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: özel, özel sistem yazmaya sistem özellikleri geliþen zaman büyük miktarda geçirdi. Kullanýcýlar kutu içinde dýþ-of-the-box iþlevsel, bur düþünmek istendi teknolojik, sýnýrý (kutunun zaman neler yapabileceðini) için teknoloji itmek. Kullanýcýlar bile aðýr bir fiyata, iþlevsellik talep ve teslim almak için alýþýk oldu. Bu azaltmaya amaçla, uygulama sunucularý giderek eski uygulamalar daha fazla kanca saðlamak gibi iþletme için katman haline gelmiþtir. Bir SOA
05.07.2013 23:49:00

Manuel karþý Bilgi Teknolojileri Yalýn Üretim Etkin
Tüm iyi yalýn sistemleri fabrikasýnda fiziksel sistemleri ve veri merkezde neredeyse gerçek zamanlý bilgi teknolojisi omurgalarý ikisine de sahip. Kurumsal sistemlerin en önemli avantajý, manuel olarak yerleþtirilebilir çok daha fazla bilgi iþleyebilir olmasýdýr.

SİSTEM İ ZEKAS KAR LA T RMA: vermek için, bir kez sistem anlaþýlmaktadýr , elektronik kanbanlarýn fiziksel kanbanlarýn üzerinden pek çok avantajý var . En açýk þekilde, fiziksel daha elektronik yeniden boyutlandýrmak için çok daha hýzlý ve kolay kanbanlarýn tatmin edici bir hizmet düzeyi birleþtirmek ve düþük stok seviyesini korumak amacýyla, durdurma ve tüm sistem deðiþtirmeden. Ayrýca, kanban sayýsý kartlarý her zaman aþaðýdaki formüle göre elle hesaplanabilir, hýzlý numaralý çatýrdayan
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others