Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sutun veritaban


Oracle Veritabaný Acil Ýlanlar Duyurdu
16 Aralýk, Oracle Corporation Oracle8i veritabaný için daha düþük yazýlým ve destek fiyatlarýný açýkladý. Oracle8i Enterprise Edition güç ünitesi baþýna 100 $ 'güç ünitesi 200 $ 50% kesildi ise Özellikle, Oracle8i Standard Edition, fiyat, güç ünitesi baþýna 15 $ güç ünitesi baþýna 25% 40 düþürülmüþtür.

sutun veritaban  SQL Server,Oracle,veritabaný,SQL Server 2000,ms access veritabaný,SQL Server veritabaný,ms sql server,SQL server 2005,veritabaný öðretici < > SQL Server programlama,SQL Server öðretici,SQL sunucu araçlarý,microsoft sql server,asp veritabaný,ms sql,ms eriþim Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sutun veritaban


Syncsort Sigma Veritabaný Agrega yönetir
Syncsort, veri sýralama içinde yýllýk tecrübesi ile bir yazýlým satýcýlarý, tepki süresi artýrmak ve veritabaný yükü azaltmak için veri ambarlarý içinde toplu veri üretmek için tasarlanmýþtýr Sigma ™ adý verilen yeni bir ürün, yayýmladý. Bir veri ambarý toplama önemi göz ardý edilemez.

sutun veritaban  Veri ambarý araç,olap yazýlým,veri ambarý yazýlým,veri ambarý satýcýlarý,açýk kaynak veri ambarý,veri ambarý ürünleri,veri depolama yazýlýmý <,> veri ambarý,veri ambarý yöneticisi,veri ambarý araçlarý,veri çekme,veri ambarý eðitim,kimball datawarehouse,gerçek zamanlý veri ambarý,veritabaný depolama Devamı…
Veritabaný agnostik Kurumsal Uygulamalar Out Yolunda Neden
Middleware agnostisizm geleceðin dalgasý ve veritabaný platformu uygulamanýn bir parçasý haline geliyor. Bu nedenle kurumsal uygulamalar sunucularý kuruluþlara katman seçenek daha geniþ bir yelpazesi sunuyoruz giderek daha önemli hale gelmiþtir.

sutun veritaban  Veritabaný agnostisizm,veritabaný-agnostik uygulamalarý,katman-agnostik çözümler,servis odaklý mimari,SOA,veritabaný yöneticisi,DBA,iþ zekasý,BI < > online iþ analitik iþleme,OLAP,uygulama programlama arabirimleri,API,kurumsal uygulamalar Devamı…
Informix Linux Veritabaný Acil Ýlanlar tutar
Informix Linux üzerinde Foundation.2000 ve Cloudscape 3.0 sürümü ile Linux topluluðuna devam eden baðlýlýk ve yatýrým açýkladý.

sutun veritaban  Informix çita,informix 11,informix dinamik sunucu,informix,sybase,linux programcýlarý,sunucu ucuz,adanmýþ sunucu linux,adanmýþ linux barýndýrma,linux sunucu barýndýrma,adanmýþ linux sunucu barýndýrma,linux programcýsý,adanmýþ linux sunucular,linux satýn,linux sunucularý Devamı…
Kesikli Üretim (ERP) Software Evaluation Report
Discrete Manufacturing (ERP) Software Evaluation Report allows you to compare and analyze the features, functions, and services of multiple enterprise software solutions. Vendor responses are comprehensively rated on their level of support of for each criterion (supported, not supported, customization, future releases, etc.) to ensure you make and accurate and informed decision.

sutun veritaban  formüller ile kullanıcı tanımlı sütun biçimlendirmenin desteklenmesi Yüzdelik formül İstatistiki formül Değişken formülleri (hacim/fiyat birleşimi) Farklı bir kur oranı ile önceki yıl sonuçlarını yeniden hesaplayabilme Rapor yazım uygulamasında kes ve yapıştırı destekleme ve verilerin hesap tablosuna gönderilmesine imkan tanıma Alacaklar hesabı verileri, yevmiye kayıtları ve diğer Defter-i Kebir girdilerinde tıklama yoluyla alt seviyelerdeki verilere erişim sağlama Devamı…
Orta ölçekli þirketler Tam boyutlu BT Sorunlar mý
Bilgi teknolojisi ürün seçimi iþletmenin büyüklüðü ile büyütmek veya aþaðý deðil bir konudur. Orta ölçekli þirketlerin Bilgi Sistemleri Bölümleri tarafýndan yönetilmesi gereken konularýn geniþliði ve ciddiyeti daha fazla kiþi ve bunlara uygulamak fonlama kaynaklarýný daha büyük þirketlerin bu aynýdýr.

sutun veritaban  F. Dowling tarafýndan bir sütun ortaya çýktý. Http://www.midrangecomputing.com bu site veya ziyaret Midrange Vitrin de Bay Dowling diðer daha önce yayýnlanmýþ Orta sýnýf Bilgisayar sütunlar arayýn. E-Ýhale A Baþlangýç ​​Noktasý mý E-Satýnalma bu gün bir konudur. E-Tedarik çözümleri tedarikçileri gibi davranarak birçok tedarikçi ve daha þirket bulunmaktadýr. E-Tedarik sistemleri bir þirket vereceðiniz yetenekleri nispeten kýsa bir listesi vardýr. Bazýlarý Devamı…
SAP - Reality Arsa itibaren bir Humble Dev? Bölüm 2: Geniþleyen Ýþlevsellik
Uluslararasý e-iþ konferans sýrasýnda, SAPPHIRE, SAP mevcut piyasa halsizlik aykýrý, bir boða tutum görüntülenir. SAP hakim heterojen BT ortamlarý için çok yönlü bir cevap sundu. Müþteri iliþkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), ve ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM): deðiþim, portallar ve üç geniþletilmiþ ERP uygulamalarý - Þirket beþ sütun üzerine geleceðini esnetme.

sutun veritaban   Þirket, gelecek esnetme         beþ sütun üzerine - deðiþim, portallar ve üç geniþletilmiþ ERP uygulamalarý:         müþteri iliþkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM),         ve ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM). Bu amaçla, SAPPHIRE de, SAP         açýk entegrasyon ve derinlik ve iþlevsellik geniþliði göstermeye çalýþtý         en son SAP CRM sürümü ile. SAP ayrýca sürekli pazar gösterdi          SAP Devamı…
Sürekli Veri Kalitesi Yönetimi: Sýfýr Gecikme Ýþ Analytics Cornerstone
Kurumsal bir CRM, ERP, SCM, Ýþ Zekasý, veya Veri Ambarý projesi, kötü veri kalitesi uygular ne kadar iyi olursa olsun kendi programýný ve maliyet gerçek dolar yok edebilir.

sutun veritaban  belgelerine gösterir deðerleri     bir sütun (A, B, C), ancak veri aslýnda (A, B, C, D, E, F) içeren olacak.     Bu ölümcül sorunlarý çeþitli yol açabilir. Önem düzeyi .     Önem düzeyi bir veri seti içinde bulunan benzersiz deðerlerin sayýsýný gösterir.     Bir birincil anahtar için, önem toplam sayýsýna eþit olmasý bekleniyor     kayýtlarý, bir Evet / Hayýr alaný için ise önem düzeyi iki olmasý bekleniyor.      Teklik .     Veri teklik Devamı…
Yazýlým Pazarlama Yedi Ölümcül Günah
Para çok büyük miktarlarda teminat-size paranýn karþýlýðýný almak emin olmanýz gerekir pazarlama harcanýr. Bu makale yazýlým pazarlama malzemeleri geliþtirirken yapýlan yedi yaygýn hatalarý tartýþýr. Eðer tövbe gerekir görmek için okumaya devam edin.

sutun veritaban  güncellemeleri, afiþ için bir sütun eklemek için yararlý olabilir reklamlar, baþarý öyküleri, basýn bültenleri, teknik incelemeler ve daha fazlasý. Bunu yaparken, size, tekrar tanýtýmýna yardýmcý tutarlýlýðý saðlamak ve pazarlama dolar daha büyük bir getiri elde edebilirsiniz. Bu maddede belirtilen günahlarýn bazý taahhüt varsa , sen ibra edilir. Çocuðum git, ama artýk günah. Eðer kendi günahlarýný itiraf etmek istiyorsanýz veya yedi ölümcül için daha iyi adaylar Devamı…
Gerçek zamanlý Veri Ambarý Evrimi
Gerçek zamanlý veri ambarlarý bazý kuruluþlar yaygýndýr. Bu makalede, gerçek zamanlý veri ambarý ile ilgili temel kavramlarý gözden ve kuruluþunuzda BT çözüm bu tür ihtiyacý olmadýðýný belirlemenize yardýmcý olur.

sutun veritaban  veri ambarlarý kollarý bir sütun odaklý, MPP mimarisi tabanlý veritabaný. Bu büyük ölçekli veri analizi ve çok sayýda eþzamanlý kullanýcý iþlemek için tasarlanmýþ ve agresif bir veri sýkýþtýrma sahiptir. Veri ambarý uygulama kökten deðiþti. Hala veri analizi saðlayan bir kurumsal veri deposudur. Ancak günümüzde veri ambarlarý tarihsel verileri ama gerçek zamanlý veri sadece dahil edebiliyoruz. Bu yeni özellik, veri ambarlarý, iþlevselliðini artýran ve onlarý daha Devamı…
Kurumsal Karar Destek Satýcý içine Informatica Morphs
Informatica Corporation Özü uzun kurulu bir satýcý / / Yük (ETL) pazar alaný, "e-ticaret altyapýsý" için bir çözüm satýcý kendilerini morphed vardýr Transform. ABD Posta Servisi ve MX2 meta alýþveriþi giriþimi için bir kurumsal veri ambarý oluþturmak için kendi sözleþme ile birlikte, Informatica kendini yeniden keþfediyor.

sutun veritaban  tanýmlayan veri. Tablo ve sütun adlarý örnekleridir         meta veri. Bir iliþkisel veritabaný sistemi için meta veriler saklanýr         Veri Sözlüðü. Þemasý:          bütün bir veritabanýnýn tanýmý. Bu yapýsýný tanýmlar ve         yapýsý içinde her veri elemaný içerebilir içeriðinin türü.         Þemalar genellikle Platin / CA Erwin olarak modelleme araçlarý ile geliþtirilmiþtir         ve sonra SQL veri tanýmlama Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others