Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ta ma ve depolama icin analiz i zekas


Bu analiz
Kurumsal uygulamalar uzun iþletmelerin gerekli verileri toplamak ve doðru kiþilere teslim için gerekenleri vermekteyiz. Satýþ ve pazarlama uzmanlarý daha iyi müþterilerine hizmet ve tüm müþterilerin etkileþimlerine anlayýþlar toplamak için doðru araçlarý ile yetkilidir Þimdi, sormak soru Sýrada nedir? Biz Kurumsal uygulamalar ve Analytics arasýnda sýký entegrasyonu cevaba bakýnýz.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  Bu analiz Bu analiz Kevin Ramesan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ürün Tanýmý ve Pazar Etki Þimdi tarihi veri terabayt dolu þirketin veri ambarlarý ile bu pazarlamacýlar daha iyi müþterileri anlamak ve gerçek birebir iliþki yönetimi adapte stratejileri oluþturmak için olanak saðlayacak araçlar kabul için çok önemlidir. Son kullanýcýlar, eriþim, analiz etmek ve bir kuruluþta bilgi sunmak için izin vermek için artan talep iþ zekasý (BI) pazar ve teknoloji ihtiyacýný Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Zaman ve Katılım
Time and Attendance collects, tracks and reports employee hours worked through automated time clocks or other means.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ta ma ve depolama icin analiz i zekas


Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  ayýklama, veri düzenleme ve depolama için mekanizma saðlamak için tasarlanmýþ yazýlým programlarý bir toplamýdýr. Bir DBMS uygulama programlarý ve verileri kullanan kiþiler verileri ayýran ve verilerin çok farklý görüþlere izin verir. Teknik açýdan bakýldýðýnda , DBMSs bu iliþkisel , að , düz , ve gibi terimler bu yana, çok farklý olabilir hiyerarþik tüm DBMS dahili, hangi hýzlý ve esnek kullanýcý bilgileri ayýklamak nasýl etkileyebilir bilgileri organize þekilde Devamı…
Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  kaynaklarý üzerinden arama, yeni depolama mekanizmalarý, kullanýcý deneyimi için yeni yaklaþýmlar ve geliþmiþ çok dilli arama yetenekleri içerir. Yapýlandýrýlmýþ ve yapýlandýrýlmamýþ içerik ve veri ambarý ve ETL süreçleri sürdürmenin yüksek maliyeti varlýðý organizasyonlarý için çok gerçek, heterojen veri aramak için yeni ve yenilikçi yollar gereklidir. Endeca in MDEX TM teknolojisi iliþkisel veri tabanlarý, veri ambarlarý ve yapýlandýrýlmamýþ içeriði Devamı…
Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  ve Zorluklar | Kim Depolama Yönetimi ve Ne Kadar Bunlara Ýhtiyacýmýz Var Mý? | Teknoloji Seçimleri | Küresel karþý Yerel Kanal Yaklaþým, Kim Kazanacak? | Ýki Santralleri The Market Etkisi | Adresleme Kanallar ve düþük-End Market | Kullanýcýlar ne ister ve Ýhtiyacým Var? | Sage mi akýllýca ve En Ýyi Better Than? | Marquee Bayiler Ýçsel CRM derinleþmesi için Ortak ve BI Linkler | Neden CRM ve Kendinden Baðlý Analytics mý? | Müþteri Ýliþkileri Ýþ Zekasý Pazarlama Devamı…
Lipstream Kana için Speaks
Lipstream, Excite için sesli etkin sohbet saðlayan þirket, ayný zamanda eCRM satýcýlara IP yazýlým üzerinden ses saðlar. Kana en son ilan CRM müþterisidir. Kana ses e-ticaret siteleri müþterilerine konuþmak için bir yol saðlamak için kendi RealTime sunan saðladý.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  Lipstream Kana için Speaks web tasarým , CRM eðitim , Teradata CRM , Terrasoft CRM , kana CRM , Siebel , e ticaret web tasarým , canlý destek yazýlýmý , iþ VoIP servis saðlayýcýlarý , , barýndýrýlan CRM , satýþ gücü CRM , tek kadýn , voip telefon sistemleri , iþ VoIP saðlayýcýlarý , barýndýrýlan CRM çözümleri , e-ticaret maðaza , voip iþ çözümleri , voip pbx , , , canlý sohbet yazýlýmý voip voip , müþteri destek yazýlýmý , voip sistemi /> Lipstream Kana Devamı…
FreeB (i) e Be olun
A.Þ. daha sonra ücretsiz olarak bu çeyrekte kendi iþletim sisteminin yeni sürümü sunacak olun. Masaüstü için sürüm 5 ön kayýt bireylere yüklenebilir olacak.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  Seçme | Compaq ve Depolama için IBM Ýttifak | Bu Unobtainium yeniden adlandýrýldý Olmalý? | Dell Damlalar WebPC | IBM in DB2 Üstler TPC Benchmark Listesi | Netpliance en 4X Zam - Bu Boom veya Doom Yazým mi? | HP nin LT 6000r Altý CPU Sunucu | Servis Saðlayýcý emin yapma Ýþ üzerinde Fall Down yapmaz | Handspring en Visor Pocket PC geçer | Güneþ ten Yeni Depolama Dizisi | Compaq Tru64 Unix Aç? | Dell ve Red Hat Formu Ýttifak | Kobalt Bültenleri Linux Kümelenme Yazýlým | Bu Web Devamı…
Zorlu Veri Ambarlarý: Kritik Ýþ Zekasý eriþim?
Iþ kullanýcýlarý kurumsal veritabanlarý ve ham sorgu araçlarýna eriþim verilir, onlar olan sistem, hasara yaratacak bir algý var bir olasýlýk-sürece iþ zekasý (BI) ürün geliþtirici potansiyel sorunu anlar ve bir olarak ele iþ-kritik bir faktör.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  eþanlamlý olarak kullanýlan veri depolama derin kökleþmiþ olduðunu ölçüde (BI), BI bir veri ambarý olmadan yapýlan olamaz inanç (DW). Bu büyük þirketler kurumsal raporlama ve analiz desteklemek için kaldýraç bilgi varlýklarýný olanaðý sunduðu için Gerçekten de, þirket veri bir sel ile uðraþýrken, o, bir DW var yardýmcý olur. Bilgiler, tablo gibi çeþitli iþlem tabanlý sistemler, kurumsal kaynak planlama (ERP elde edilir çünkü DWS da, çoklu sistemler, ayrý veri Devamı…
Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP)
Güvenli Uzaktan Þifre (SRP) güçlü diðer parola tabanlý kimlik doðrulama düzenleri karþýlaþtýðý sözlük saldýrýsý olaðan riskleri (ler) olmayan bir kullanýcýnýn kimliðini doðrulamak için bir yol olarak büyük söz sahibidir. Ancak sanayi de-facto standart parola tabanlý kimlik doðrulama þemasý kalýr. Bu makalede, baþarýlý olmak için üstesinden gelmek için parola kimlik doðrulama içsel güvensizlik ve engelleri geliþtirir özellikle nasýl, bugünün çok kanallý dünyada SRP için olanaklarý araþtýrýyor.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas    sunucuda metin, saldýrgan kalýcý depolama ve aniden eriþebilir   sisteminizin güvenliði tehlikeye düþer. SRP iki bu sorunu giderir   yollar. Ýlk olarak, þifre gönderilen hiçbir zaman bu kadar zorunlu, aksi takdirde düz metin veya,   að üzerinden. Ýkinci olarak, þifre sunucuda depolanan deðil, deðil   iki parça bilgi bir þifre doðrulama taban elemaný saklanýr   ve doðrulayýcý (bir parola tabanlý açýk anahtar), saklanýr. Çok Kanallý   Destek saðlar   güve Devamı…
Çaðdaþ Ýþ Zekasý ve onun Ana Bileþenleri
Ýþ zekasý (BI) bir þirket karar verme için kurumsal veri iþlemek için izin vererek stratejik planlama sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr aletler ve sistemler temsil eder. Ama BI temel bileþenleri tam olarak nelerdir?

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  olur. Veri Ambarý Veri depolama yönetimi karar verme desteklemek üzere tasarlanmýþ veri topluluðudur. Bir veri ambarý (DW) zaman içinde tek bir noktada iþ koþullarý tutarlý bir tablo ortaya koymaktadýr veri geniþ bir çeþitlilik içerir. Amacý online iþlem tüm bilgileri içerir her zaman çevrimiçi bir veritabaný altyapýsý oluþturmaktýr (OLTP) sistemleri (tarihsel veriler de dahil olmak üzere), ama bu þekilde yapýlandýrýlmýþtýr (gibi iþlemlerin gerçekleþtirilmesi için Devamı…
Vanguard için Rekabetçi Zorluklar
Vanguard meydan çevik ve hedef pazar ve orijinal ekipman üreticisi (OEM) ortaklarýnýn ihtiyaçlarýna cevap olmaya devam etmektir.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  karmaþýk ve hantal veri depolama teknolojiye yatýrým yapmaya gerek kalmadan, doðrudan kurumsal sistemleri saklanan bilgilere eriþmek mümkün olmuþtur. Bu konuda daha detaylý bir analiz için, makalesine bakýn, BI Raporu Status Quo . Gerçek Zamanlý Veri Entegrasyonu Sunucusu (RDIs), Birleþik Bilgi Modeli (UIM) çoklu veri kaynaklarýna sanal için. Bunu yapmak için, RDIs alýr ve bilgi talepleri yorumlar, hangi veri kaynaklarý talebi karþýlamak ve daha sonra her kaynak için uygun Devamı…
Compaq ve Depolama için IBM Ýttifak
Compaq ve IBM, birbirlerinin depolama ürünleri çapraz satacak, ve depolama donaným ve yazýlým birlikte çalýþabilir hale getirmek için birlikte çalýþacak.

ta ma ve depolama icin analiz i zekas  Compaq ve Depolama için IBM Ýttifak Openfiler , disk depolama sistemi , Test esnasýnda FASTt 700 , sanallaþtýrma , disk depolama sistemleri , depolama kaynak yönetimi , exp710 , depolama sanallaþtýrma , 181470h , 1.722 60U exp100 , 1.740 1RU , EMC Symmetrix , 73p8005 , EMC eðitim , EMC Forum , cx3 40 , DS3200 , cx3 80 , EMC satýcý , san eðitim , san donaným /> Compaq ve Depolama için IBM Ýttifak R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments Compaq ve Depolama için IBM Ýttifak R. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others