Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » uygulamalar bi liste


EAI - Ýþ Uygulamalarý 'Crazy Tutkal'
Þirketler oluþturmak veya deðiþtirmek ticari iliþkiler ya da iþ uygulama sistemleri takas ne zaman, bilgi sistemleri uzmanlarý uygulama sistemi arayüzleri oluþturmak ve iþlem modelleri deðiþtirmek gerekmektedir. Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EAI) Araçlar güzel olgunlaþtý ve iþi daha basit ama aslýnda kod-veri-düzey entegrasyon alternatifleri için tercih edilen bir alternatif sunan sadece yapmak geliþmeye devam ediyor. EAI araçlarý seçimi kullaným tüm yaþam döngüsü destek teknik yeteneklerine göre olmalýdýr.

uygulamalar bi liste  içerik (Dönüþüm Özellikleri), uygulamalar arasýnda veri taþýmak         tahmin ve ile güvence içerik bütünlüðü (Ulaþtýrma), ve oluþturmak         güvence süreci bütünlük (Ýþ Akýþý) ile yeni bir hareket baðlantýlarý.          ile         Adaptör tam bir tamamlayýcý, Dönüþüm Yetenekler uygun seti,         çok yönlü iletiþim Ulaþtýrma ve esnek iþ akýþý yetenekleri,         heterojen uygulamalar, Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » uygulamalar bi liste


ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 1: Karar faktörler
Pek çok Ýnternet sözleþmeler gibi, Uygulama Servis Saðlayýcýsý (ASP), gerçekten iki 'eski' kavramlarýnýn bir arada, anahtar uygulamalarý ve dýþ kaynaklý hizmet açýn. Bu alanlardan dersler çoðu saðlanan uygulamalarý ASP doðrudan uygulanabilir, ve bir kararlýlýk bir ASP uygulamasý düþünülmelidir konusunda yapýlmadan önce ayný sorularý birçok sordu ve cevaplanmasý gereken.

uygulamalar bi liste  ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 1: Karar faktörler ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 1: Karar faktörler Miles Szczurek - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sizin için ASP Uygulamalarý mý? Yönetim         Özet         Bir Uygulama Servis Saðlayýcýsý (ASP) bir dýþ kaynaklý uygulama saðlar         bir firma için, donaným maliyetleri firmanýn kurtararak sistemde eðitim         çalýþma, kurulum ve sistem çalýþmasýný kendisi. Baþlangýçta, Devamı…
Etkili Uygulamalarý için CMMS Þablonlar
Bizim çalýþma ortamlarýnda bu büyük geliþmeler tüm bunlara raðmen bitki ve sanayi kuruluþlarýnýn büyük çoðunluðu bakým bir reaktif durumda çalýþmaya devam eder. Neden bu böyledir? Bugün CMMS iþlevleri, veya bakým yönetmek için teknoloji, pratikte bunu gücümüzle geride býraktý var.

uygulamalar bi liste  Etkili Uygulamalarý için CMMS Þablonlar Etkili Uygulamalarý için CMMS Þablonlar Daryl Mather - Temmuz 5, 2013 Read Comments Modern Bakým Çevre Biz 21. yüzyýlýn herhangi bir organizasyon için bakým hizmeti veren yükünü baþlamasý gibi gittikçe daha büyüdü ve daha zor oldu. Oysa bugün bize destek teknolojileri de her zamankinden olduðundan daha büyük ve daha geliþmiþ. Bugün biz hiç sahip olmasý daha teknik ve metodoloji tabanlý araçlar daha büyük bir bilgi tabaný ve Devamı…
Uzaktan Uygulamalarý - Onlar $ ense olun Neden
Bilgisayar sektöründe her þey off-shore, neden yazýlým uygulamalarý olacak gibi görünüyor? Bu makale neden yazýlým paketleri uzaktan uygulanmasý özellikle Amerika Birleþik Devletleri'nde, mantýklý ve mali hem de mantýklý nedenlerle bakar. Kuruluþunuz daha yakýndan deðil, geçici bir heves olarak görevden kadar çabuk bu uygulama alternatif bakmak isteyebilirsiniz neden öðrenmek için okumaya devam edin.

uygulamalar bi liste  ve mantýðý ile, uzak uygulamalar hala þüphecilik saðlýklý bir miktar ile bir araya geldi olabilir. Nasýl kilometre uzakta birisi binlerce çalýþabilir? Biz bu þekilde hiç tecrübeniz önce ya da benzeri ifadeler Koridorlar ve kahve makinesi etrafýnda fýsýldadý olacak. Uzak bir uygulama baþladýktan sonra, tabii ki deðiþtiremezsiniz ve bir daha geleneksel uygulama yaklaþýmý döner, söylemek bir þey yok. uzak bir uygulama için güvenlik aðý ya da son çare acil durum size Devamı…
Ýþ Zekasý Kurumsal Performans Yönetimi Piyasa Peyzaj
En eksiksiz kurumsal performans yönetimi platformu sýralamakta silahlanma yarýþý büyük satýcýlarý arasýnda yoðunlaþmýþtýr. Birçok iþ zekasý (BI) iþlevleri kapsamlý bir dizi var.

uygulamalar bi liste  getirecek. Tüm bu büyük uygulamalar satýcýlarý bu strateji seçmiþ çünkü kendi BI çözüm oluþturmak ve korumak için iç kaynaklarý var        kaldýraç geniþ ürün bilgisi Can        onlar ihtiyacý müþterilerine daha iyi bir anlayýþa sahip hissedin        ürün geliþtirme yönünde üzerinde tam kontrol (geliþtirmeler, düzeltmeler, vb) var        (yani, fiyat kontrol ve lisans, destek paylaþmak zorunda deðilsiniz, ve hizmet gelirleri) daha karlý bul Devamı…
Etkili Uygulamalarý için CMMS Þablonlar Part Two: CMMS Sanayi ve ERP
Kurumsal düzeyde sisteminin uygulanmasý çok bir organizasyon boyunca sonuçlarý ulaþan fýrtýnalý bir olaydýr. Bu nedenle bakým yönetimi teknikleri atýlým alma aracý olarak uygulama süreci görebilirsiniz.

uygulamalar bi liste  de önceden tanýmlanmýþ, esnek uygulamalar ve standartlarýn kullanýmý yoluyla projelere bir atlama baþlangýç için baþarýlý bir biçimde saðlamak için tasarlanmýþtýr. Bu standartlar herhangi bir uygulama uygulanacak edebiliyoruz ve bakým teslim fonksiyon bütünlüðünü saðlamak için gerekli olan önemli noktalarý içerir. standartlarý ve þablon yaklaþým içinde kullanýlan prosedürlerin çok bir uygulama sonra siteleri incelerken ayný zamanda herhangi bir CMMS Devamı…
Ýþ Performans Yönetimi içinde Entegrasyon ve Ýþ Zekasý Konsolidasyon
Iþ performansý giderek artan ölçü finansal performans yönetimi. Haritayý iþ performans hedefleri için iþ zekasý (BI) yararlanan bilgileri entegre ve konsolide gerektirir. Sistemleri Birliði bu pazarda zafer için bir strateji yürütmekte.

uygulamalar bi liste  finansal ve diðer mevcut uygulamalar ile entegre (ERP), müþteri iliþkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), BI vb Ayrýca, konsolide suit küresel BI araçlarý tam bir yelpazesi sunuyoruz. Bu kurumsal entegre finansal çözümler çok yönlü çözüm bir platform var. Sistemleri Birliði nin MIS , örneðin, tam finansal çözümler entegre ve yasal ve yönetim konsolidasyonu, risk yönetimi, Balanced Scorecard, stratejik planlama ve yan yönetimi çözümleri kapsar. Uygulama Devamı…
Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi R
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

uygulamalar bi liste  Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak Devamı…
Kurumsal Uygulama Ara ERP sistemine çok önemlidir Neden
Kurumsal uygulamalar güçlü arama özellikleri ilavesi ile kullanýmý daha kolay hale gelir. Tek baþýna arama araçlarý ve yerleþik ve sýký bir uygulama içinde entegre gerçek kurumsal uygulama arama arasýnda yapýlacak bir ayrým, ancak var.

uygulamalar bi liste  kullanýcý için deðildir. Kurumsal uygulamalar çok geniþ ve bir þirket içinde çok farklý disiplinler için geçerli olduðundan, bu bir uygulamanýn iþlevselliði bile bir çoðunluðu tam bir anlayýþ için herhangi bir kiþi için zordur. uygulama satýcýlarý ürünleri içinde kullanýlmak üzere çeþitli arama çözümleri ile pazara geliyor neden budur. Bu kritik arama fonksiyonu teslim için iki farklý yaklaþým vardýr. Kýsacasý , EAS sýký bir kurumsal uygulama ile entegre bir Devamı…
Ýþ Süreçleri Yönetimi Geleceði: BPM nereye gidiyor?
Deðiþen iþ ortamlarý için hýzlý yanýt için gerek iþ süreçleri yönetimi (BPM) büyüme sonuçlandý. Bu nedenle, BPM satýcýlarý iþletmelerin fonksiyonel gereksinimlerini karþýlamak için birleþme ve satýn alma stratejileri baþlamadan.

uygulamalar bi liste   süreç odaklý BPM farklý uygulamalar ile entegre yürütme odaklý BPM, doðru kaymaktadýr. Kuruluþlar ayrýca dinamik iþ modelleri taleplerini karþýlamak için süreçlerini düzenlemek için yollar aramaya baþlayacaktýr. Son olarak, çünkü iþ zekasý (BI) de daha önemli hale geliyor, satýcýlar pazar talebini karþýlamak için kendi yürütme odaklý modülleri ve BI entegrasyon odaklanmak gerekir. BI ve BPM arasýnda önemi bir raporlama elemaný ve çözümler iþ süreçlerinin Devamı…
Çaðdaþ Ýþ Zekasý ve onun Ana Bileþenleri
Ýþ zekasý (BI) bir þirket karar verme için kurumsal veri iþlemek için izin vererek stratejik planlama sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr aletler ve sistemler temsil eder. Ama BI temel bileþenleri tam olarak nelerdir?

uygulamalar bi liste  birleþtirmek, deðiþtirmek, ve kurumsal uygulamalar için diðer yaklaþýmlar mümkün olmayan yöntemlerle verileri analiz verir. BI da kullanýcýlarýn müþteri iliþkileri yönetimi gibi farklý organizasyon sistemleri içinde veri alt kümeleri, istismar saðlar (CRM), kurumsal kaynak planlamasý (ERP), finans ve insan kaynaklarý (HR), tek bir görünüm yaratmak için organizasyon verileri çeþitli boyutlarý birleþtirmek. Örneðin , her büyüklükteki üretim ve daðýtým iþletmeleri sad Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others