Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » veri bi araclar dan ma


Veri Kalitesi: Maliyet veya Kar?
Veri kalitesi bir þirketin alt-line ve müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) stratejisi doðrudan sonuçlarý vardýr. Set beklenti ve tesis veri yönetimi prosedürleri, biz uygulamalar ve kötü veri kalitesi olumsuz etkisini azaltmaya yardýmcý araçlarý inceleyeceðiz bu genel yaklaþým ve þirket politikalarý ötesine bakmayý. Arayüz Yazýlým gibi bazý CRM uygulama saðlayýcýlarý kesinlikle ciddiye veri kalitesi almýþ ve bazý veri kalitesi sorunlarý çözme katkýda bulunmaktadýr.

veri bi araclar dan ma  Veri Kalitesi: Maliyet veya Kar? veri ambarý ve veri madenciliði , veri ambarý veri madenciliði , veri depolama yazýlýmý /> Veri Kalitesi: Maliyet veya Kar? Kevin Ramesan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Piyasasý Genel olarak   Geçen yýl, TEC veri kalitesi hakkýnda makaleler bir dizi yayýnladý. ( Poor   Veri Kalitesi Para bir Atýk araçlar ;   E-Ticaret Baþarý Veri Kalite gizli Rolü , ve, Sürekli   Veri Kalitesi Yönetimi:. Sýfýr Gecikme Ýþ Analytics Taþý )   Bu kez bizim Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » veri bi araclar dan ma


EMC Veri Genel Satýn Alma
WALTHAM, Mass, August 9th, 1999 (Reuters) - Üst düzey veri depolama lideri EMC Corp (NYSE: EMC) Pazartesi günü Data General Corp satýn almak için bir anlaþma ile orta sýnýf depolama iþ bir parça kapmak için taþýndý (NYSE: DGN) Stokta 1,1 milyar dolar için, þirket dedi.

veri bi araclar dan ma  EMC Veri Genel Satýn Alma göç politikasý , göç yazýlým göç , pc göç , pc göç yazýlým /> EMC Veri Genel Satýn Alma R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments EMC   Veri Genel Satýn    WALTHAM, Mass,   9 Aðustos 1999 (Reuters) Üst düzey veri   depolama lideri EMC Corp (NYSE: EMC) Pazartesi günü orta sýnýf bir parça kapmak için taþýndý   1.1 milyar dolara: Veri Genel Corp (DGN NYSE) satýn almak için bir anlaþma ile depolama iþ   stok, þirketlerin dedi. 12 $ bir Devamı…
Veri tarafýndan ele
Kurumsal varlýk yönetimi (EAM) için faydalarý durumda EAM yatýrým büyük meblaðlar haklý göstermek için kullanýlmýþtýr. Ama bu mantýk anlamak için, bu varlýk veri bakým amaçlarýný ilerletmek için kullanýlabilir nasýl keþfetmek için gereklidir.

veri bi araclar dan ma  Veri tarafýndan ele Veri tarafýndan ele Daryl Mather - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kurumsal Varlýk Yönetim Sistemleri ve Modern Bakým Amaçlarý 1980 lerin sonlarýndan bu yana, kurumsal varlýk yönetimi dünya çapýnda (EAM) satýcýlarý kýsmen, yakalama iþlemek, ve tarihsel baþarýsýzlýk verileri analiz yeteneðine dayalý ürünlerini eðimli var. Belirtilen faydalarý davanýn parçasý genellikle, yetersiz performans varlýklar için nedenleri vurgulamak iyi varlýklarý yönetmek için Devamı…
Neden Veri Toplama
Veri toplama sistemleri iþ, ancak, onlar teknolojisinde bir yatýrým gerektirir. Yatýrým haklý olabilir önce, bir veri toplama sistemi panolarda insanlara tercih edilebilir anlamak gerekir.

veri bi araclar dan ma  Neden Veri Toplama Neden Veri Toplama Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Veri toplama sistemleri iþ. Ancak, teknoloji bir yatýrým anlamýna gelir. Biz bu yatýrým haklý önce, biz clipboards olan kiþilerin yerine bir veri toplama sistemi kullanmak isteyebilirsiniz anlamak gerekir. veri toplama nedir? Genel anlamda, bu verilerin manuel veya otomatik satýn alma olduðunu. Bu taným veri toplama çeþitli otomatik yöntemler anlamýna geliþmiþtir. Veri toplama örnekleri zaman ve Devamı…
Mesajlaþma: Lotus Notes Domino R5 vs Microsoft Exchange 5.5
Bu not iþlevsellik, teknoloji, maliyet, servis, destek, kurumsal canlýlýðý ve kurumsal strateji alanlarýnda iki önde gelen ortak bir mesajlaþma sistemleri, Lotus Notes ve Microsoft Exchange, karþýlaþtýrýr.

veri bi araclar dan ma  iþlevselliði daha odaklý konsantrasyon, veri iþleme, vardýr         ve kiþiselleþtirme; Borsasý fazla son kullanýcý kolaylýðý odaklanmýþtýr ise         kullaným, planlama uzmanlaþmak, nokta e-posta, internet posta, iþaret etmek         ve veritabaný iþlevselliði basitleþtirilmiþ. Þekil         4 Kurumsal Strateji karþý Hizmetleri ve Destek temsil iki         Lotus ve Microsoft 24x7 için son derece yetenekli ve eðitimli çalýþanlarý Devamı…
Ýþ Aktivitesi Ýzleme - For You Maðazasý izlemek
Ýþ Etkinliði Ýzleme (BAM) teknik veriler dünyasýnda önemli bir iþ deðeri getirebilir, ancak gerekçe iþ yönetimi iyileþtirmeler elde edilmelidir. BAM için en önemli iddiasý temelde iþletmeler anlamak ve tehdit ve fýrsatlara hareket yolu deðiþtirebilir olmasýdýr.

veri bi araclar dan ma  üzere kritik, zamana duyarlý veri         veri kaynaklarý), e-posta, web siteleri, iþletim sistemi, vb       Örneðin ,         bir stok kalemi kesilirken, yandan yeni bir denge yakalanýr.         Alternatif olarak, bir tedarikçi müþteri hizmetleri portalý ile güncelleþtirir         , açýk sipariþler hakkýnda bilgi, BAM yeni nakliye tarihleri ​​yakalayabilir        deðerlendirin karþýlaþtýrýr         için gerekli olan verileri Devamı…
Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo
SEC tarafýndan Son bulgular küresel yönetim danýþmanlýk þirketi PricewaterhouseCoopers LLP beþ ortaklarý ve 39.000 danýþmanlarý onun ABD merkezli personel disiplini daha büyük bir grup da dahil olmak üzere danýþmanlarý, bir dizi görevden istenir.

veri bi araclar dan ma  Danýþmanlýk þirketi,Özel detektif,dedektif acentelerinin,Özel dedektif,pazarlama danýþmaný,pazarlama danýþmanlarý,geçici yönetim,sn XBRL,iþ danýþmanlýðý hizmetleri,dedektif ajansý,güvenlik danýþmanlarý,yönetim danýþmanlarý,yönetim danýþmanlýðý,adli muhasebe,bilgisayar adli Devamı…
Panasonic Ses Mesajlaþma platformu için Brooktrout seçer
Brooktrout Teknolojileri ile stratejik ortaklýk sayesinde, Panasonic güçlü Lucent Technologies Octel Messenger sistemi meydan rekabetçi fiyatlý, birleþik mesajlaþma ürünleri ile pazar bombalamak için gerekli ses ve faks teknolojileri satýn aldý.

veri bi araclar dan ma  arayanlar için CIO karþýlaþtýrmalý alýþveriþ listenizde olmalý   boyunca entegre bir sesli mesaj sisteminin uygulanmasý da   önümüzdeki 12-18 ay. Kullanýcýlar önce uygulama için ürünü deðerlendirmek için zaman gerekir   ürün için kriterler çoðunluðu karþýlar ve ya aþan saðlamak için   bir ses sistemi ve mevcut Unified Messaging sorunsuz bir þekilde bir arada olacak   Altyapý. Verilen Brooktrout Technologies OEM arka uç yayýlan,   Bu ürün bir pazar Devamı…
AVT, Küre ve Marconi Ýlk maç Son IP Telefon Birleþik Mesajlaþma Çözümü
AVT en CallXpress ile Küre ürün Sphericall.ems bütünleþtirilmesi esneklik ve kuruluþlar içinde verimliliði artýrmak için katma iþlevsellik saðlar.

veri bi araclar dan ma  entegrasyon ve baðlantý izin verirken         Kamu analog veya dijital kanallardan Telefon Þebekesi (PSTN).                  AVT en CallXpress ile Küre ürün entegrasyonu esneklik saðlar         ve kuruluþlar içinde verimliliði artýrmak için iþlevsellik ekledi.         Kombine ürün Oceanside California City zaten kullanýlýyor         itfaiye, polis ve diðer belediye ofisleri entegre interaktif geliþtirmek için         temel Devamı…
Yani Sizin Mesajlaþma Outsource ister misiniz?
Dýþ kaynak ana yararlarýndan biri bir üretim sisteminin uygulanmasý ile ilgili 'önünüzde' maliyetlerinin ilk olumsuzlama olduðunu.

veri bi araclar dan ma  kullanýcý, göz bir göç verilmelidir         dahili mesajlaþma sistemi ev sahipliði yaptý.       Büyük         kuruluþlarý (> 1000) her zaman, uzun vadeli alt satýrýnda bakmak gerekir         ve düþük baþlangýç ​​maliyetleri maskeli yarar göz ardý. Bir yoluyla         katý idari yönetim ve makul yazýlým kombinasyonu         ve donaným alýmlarý, içi bir sistem daha hýzlý, daha güvenilir olmalý         ve üç Devamı…
Microsoft, Anýnda Mesajlaþma Savaþlarý Havlu Atar
Redmond, Wash (Bloomberg) - Microsoft Corp, dünyanýn en büyük yazýlým üreticisi, America Online A.Þ. 'nin anýnda elektronik-posta programý ile anlýk mesajlaþma sistemi baðlama durdu, þirketlerin dedi.

veri bi araclar dan ma  Sohbet sunucusuna,anlýk ileti,anlýk mesajlaþma,anlýk mesajlaþma kurumsal,iþ anlýk mesajlaþma,anlýk mesajlaþma sistemi,ücretsiz bir anlýk mesajlaþma,iç anlýk mesajlaþma,anlýk mesajlaþma msn,mobil anýnda mesajlaþma,anlýk mesajlaþma servisleri,Özel anlýk mesajlaþma <iþ için> anlýk mesajlaþma,güvenli anlýk mesajlaþma,pencere anlýk mesajlaþma <,> sohbet Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others