Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yarar bi


BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

yarar bi  Gelecek tutun ne iþe yarar? | EDI karþý. XML - Tandem Çalýþma Yerine Rekabet? | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Bölüm Altý: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Bölüm Beþ: Pazar Etki (Devamý) | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Dördüncü Bölüm: Pazar Etki Devam | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Bölüm Üç: Pazar Etki | Tam Yazýlým - Bir Tam Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yarar bi


Orta-pazar Vanguard BI Çözümleri Bulunan mý?
Kurumsal performans yönetimi (EPM) ve iþ zekasý (BI) tedarikçisi, Vanguard Çözümleri Grubu iþ stratejisi kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve diðer kurumsal uygulama satýcýlarý ile ve üzerinden satýþ odaklanýr. Son birkaç yýlda, strateji baþarýlý olduðu kanýtlanmýþtýr, ancak devam eden sektöründe konsolidasyon ileriye dönük ortak küçülmeye devam ediyor listesi bu bir fýrsat ya da Vanguard ve ortaklarý için bir meydan okuma?

yarar bi  darbe algýlamaz bu yazýlým yararlanarak mükellef, ayný zamanda, nokta uyuþmazlýklarýn yardýmcý birçok alanda performanslarý analiz ve düzeltici ayarlamalarý baþlatacaktýr. BI mevcut son evrimsel adým kurumsal performans yönetimi kavramýný tanýttý (CPM) (sýk sýk birbirinin yerine kurumsal performans yönetimi [EPM] veya olarak adlandýrýlan iþ performansý yönetimi ile uygulama ve metodoloji geliþmekte olan bir portföyü [BPM]), yukarýdaki özünde BI mimarileri ve araçlarý Devamı…
BI Yazılım Uygulaması Başarı: İnsan Faktörü
Biz giderek doğru iş zekası (BI) uygulama ya da iş analizi (BA) aracının kullanılmasının yararları hakkında işitme konum. Biz ne kadar iyi veya tam BI uygulama olabilir ve onlar neredeyse bir hızda veri yönetimi sorunlarımızı çoğunu çözebilir nasıl duydum. Biz kolayca bir BI uygulama bize bizim iş üzerinde tam kontrol sağlamak ve daha fazla ve daha iyi bilgi üreterek bizim veri varlıkları yatırım (ROI) artırmak yardımcı olacaktır eminiz — daha iyi kararlar lider ve iş performansını artırma.

yarar bi  analizi (BA) aracının kullanılmasının yararları hakkında işitme konum. Biz ne kadar iyi veya tam BI uygulama olabilir ve onlar neredeyse bir hızda veri yönetimi sorunlarımızı çoğunu çözebilir nasıl duydum. Biz kolayca bir BI uygulama bize bizim iş üzerinde tam kontrol sağlamak ve daha fazla ve daha iyi bilgi üreterek bizim veri varlıkları yatırım (ROI) artırmak yardımcı olacaktır eminiz — daha iyi kararlar lider ve iş performansını artırma. BI çözümleri bu Devamı…
Kurumsal Yazýlým Satýcýlarý BI Yaklaþýmlar
Iþ zekasý ihtiyacý (BI) tüm kurumsal yazýlým kullanýcýlar için gerçek. Bu bile kendi kurumsal yazýlým sisteminden gereken bilgileri ve daha fazlasýný istiyoruz kiþiler olsun hisseden bir kullanýcý bulmak için nadirdir. Ihtiyacý sadece rapor deðil, onlar iþ izleme, analiz, þeyler oluyor neden bir anlayýþ gerekir. Onlar taný araçlarý gerekir.

yarar bi  Kurumsal Yazýlým Satýcýlarý BI Yaklaþýmlar bpm paketi , faaliyet , faaliyet monitör , iþ aktivitesi izleme , iþ aktivitesi izleme yazýlýmý , iþ aktivitesi izleme araçlarý , iþ analitiði , kurumsal entegrasyon , iþ zekasý iþ zekasý ve analitik , iþ zekasý uygulamasý , iþ zekasý ERP , iþ zekasý yönetimi , iþ zekasý pazarý , iþ zekasý raporlama , iþ zekasý gereksinimleri , iþ zekasý yazýlým iþ zekasý çözümleri , iþ zekasý stratejisi , iþ zekasý paketi , iþ Devamı…
ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde
Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır. Peki ya ERP sistemi aslında iş için bir “kör nokta” meydana getiriyorsa? Bunun nasıl meydana gelebileceğini sorabilirsiniz. Bu soruya yanıt veremeden önce, bir miktar geçmişe dönmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde birçok imalat faaliyeti yurtdışına aktarılmıştır. İmalatçılar bunu gelişmekte olan ülkelerde işçilik maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle yapmışlardır. Ancak yurtdışında imalat yapmak birtakım önemli kaygıları beraberinde getirmiştir: • Kalite güvencesini nasıl ölçersiniz?

yarar bi  ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde David Bourque - Haziran 4, 2013 Read Comments Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır. Peki ya ERP sistemi aslında iş için bir “kör nokta” meydana getiriyorsa? Bunun nasıl meydana gelebileceğini sorabilirsiniz. Bu soruya yanıt veremeden önce, Devamı…
Informatica Meta Standart uygundur
Informatica Corporation (Nasdaq: INFA), büyük bir özü / dönüþtürmek / aracý satýcý yük, bugün MX2 1.6 genel durumu, kendi Metadata Exchange (MX2) uygulama programlama arabirimi (API) en son sürümünü duyurdu. Informatica faturalarý XML, çift yönlü meta alýþveriþi entegre ve yönetmek için bir metin tabanlý programlama dili standart destekleyen ilk nesne yönelimli meta deðiþim tesisi olarak MX2 1.6.

yarar bi  Informatica Meta Standart uygundur veri entegrasyon araçlarý , ETL iþleme , meta veri deposu , iþ nesneleri xi , cognos doðaçlama , iþ nesneleri eðitim , bi sistemi , ETL ürünleri , dönüþüm xml iso iec 11179 , cognos yazýlým , meta çözümler , neden iþ zekasý , ETL dönüþümler , ETL çözümleri , ETL sistemi , ETL sistemleri , ETL satýcýlarý , ETL dönüþüm , ETL özü dönüþtürmek ve yük , ETL veri , iþ zekasý þirketi , iþ zekasý aracý , açýk kaynak iþ zekasý Devamı…
Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

yarar bi  2000 þirket birden çok yarar sunmalýdýr büyük bir yeni sürüm, Geac MPC 7 , baþlattý ve uyum basitleþtirilmiþ. Zaten erken benimseyen müþterilere teslim edilen ürün, bu yaz dünya çapýnda genel olarak satýþa sunulacak, ve daha fazla þirket çapýnda stratejik ve operasyonel iþ planlamasý nasýl yapýlýr ilerlemek gerekir. Bunun yerine sadece periyodik faaliyet sonuçlarý ile bir puan kartý güncelleme daha, Geac MPC 7 kuruluþlarýn kuruluþ genelinde doðru sorumluluk düzeyinde Devamı…
Ýþ Performans Yönetimi faktörleri inhibe yaygýn benimsenmesi
Iþ performansý yönetimi (BPM) ve iþ zekasý (BI) çözümleri bir dönüm noktasýndayýz. Her etki satýcýlarý ayný pazarda rekabet. BPM satýcýlarý BI penetrasyon ve BPM pazara geniþlemesi nedeniyle bir dezavantaj vardýr.

yarar bi  bir satýcýnýn çok ulaþamayacaðý yararlanmak için izin verir. organik büyüme ile çapraz satýcýlarý haline BI satýcýlarý yüklü üsleri artýrmak ve platform standardizasyon odaklanabilirsiniz. Alternatif olarak, birçok BI satýcýlarý pazar paylarýný geniþletmek için daha küçük, best-of-cins BPM satýcýlarý elde etmek için seçin. Güncel bir örnek ALG Yazýlým Business Objects satýn alma olduðunu. Bu satýn almalar büyük satýcýlarý BPM pazarýna otomatik gedik Devamı…
Nasýl Ýþ Zekasý Küçük ve büyük iþletmeler yararlanabilir?
Araþtýrma küçük ve orta iþletmeler önümüzdeki yýl satýn planladýðýnýz bir numaralý yazýlým çözümü iþ zekasý (BI) olduðunu gösterir. BI þu anda çok sýcak neden öðrenmek için TEC en son podcast indirin.

yarar bi  ölçekli þirketlerin iþ zekasý yararlanabilirsiniz zaman olduðuna inanýyoruz. Kýsmen nedeni budur [olduðunu] üç þey yapmak özellikle orta pazarý için geliþtirilen orada ürünleri artýk vardýr: Birincisi, sadece kullanabilirsiniz yüzden eðer, çok daha kolay kullanýmý konum tablolarý, artýk olabilir göç ve iþ zekasý kullanýn. Ýki numara, hangi ürünleri yerine sizden seçmek zorunda olduðu 40 veya 50 modül, þimdi size gereken her þeyi verir tek bir entegre ürün var, Devamı…
Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

yarar bi  FAST geliþmiþ dil yetenekleri yararlanabilir Þirketleri. Bilgi Üreticileri Google Aracý kendi BI veri entegrasyonu teknolojileri ile arama teknolojisini birleþtiriyor. WebFOCUS büyütün kullanýcý, kurumsal veri ile bir kuruluþun Web içeriði birleþtirmek için arama evrensel tanýdýk anahtar kelime kullanmanýzý saðlar. Bu tarihsel kurumsal veri üzerine inþa BI ile birlikte online iþ faaliyetleri ýþýk tutabilir. SaaS: BI à louer (Kiralýk) BI projelerde yer yüksek maliyet ve uzun Devamı…
Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

yarar bi  karar alma süreci, kolaylaþtýrmada yararlý olmuþtur, son zamanlarda, sahip olduklarý olmak deðil, sadece lüks bir daha bir zorunluluk olarak kabul. Ayrýca, günümüzde, kararlar giderek böylece güvenilir bilgi ihtiyacýný daha uygun olduðunu, organizasyonlarda hiç düþük düzeyde yapýlýr. Ilgili bilgileri daha fazla bilgi için, Ýþ Zekasý Baþarý görmek, Alýnan Dersler ve Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ? . Bu yedi parça not Bölüm olduðunu. Bölüm ayrýntýlý öykü ve Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others