Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yarar makaleler i zekas


Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

yarar makaleler i zekas  2000 þirket birden çok yarar sunmalýdýr büyük bir yeni sürüm, Geac MPC 7 , baþlattý ve uyum basitleþtirilmiþ. Zaten erken benimseyen müþterilere teslim edilen ürün, bu yaz dünya çapýnda genel olarak satýþa sunulacak, ve daha fazla þirket çapýnda stratejik ve operasyonel iþ planlamasý nasýl yapýlýr ilerlemek gerekir. Bunun yerine sadece periyodik faaliyet sonuçlarý ile bir puan kartý güncelleme daha, Geac MPC 7 kuruluþlarýn kuruluþ genelinde doðru sorumluluk düzeyinde Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yarar makaleler i zekas


Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

yarar makaleler i zekas  anlamda olmaz sadece yazýlým yararlanarak mükellef, ayný zamanda, uyuþmazlýklarýn nokta birden alanlarýn performanslarý analiz ve düzeltici ayarlamalarý baþlatmak olacaktýr. BI araçlarý çok manuel manipülasyon için karmaþýk tabandaki çalýþanlarýn koþum veri yardýmcý olmak için söz veriyorum. Örneðin, birkaç bölüm gibi sert satýn alma ve malzeme maliyetleri, kurþun zamanlarda daha fazla sapmalar ve tedarikçi tabaný büyüme ve istikrarsýzlýk hýzlý artýþlar Devamı…
Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

yarar makaleler i zekas  Erp sistemi,iþ zekasý,jd edwards as400,açýk kaynak kodlu bi,web raporlar,ERP ürünleri,bi yazýlým,açýk kaynak bi araçlarý,talep erp,ortopedik cihazlar,çözümleri raporlama,veritabaný raporlama yazýlýmý,erp yazýlým þirketleri,ortopedik implantlar,web tabanlý raporlama Devamı…
Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

yarar makaleler i zekas  karar alma süreci, kolaylaþtýrmada yararlý olmuþtur, son zamanlarda, sahip olduklarý olmak deðil, sadece lüks bir daha bir zorunluluk olarak kabul. Ayrýca, günümüzde, kararlar giderek böylece güvenilir bilgi ihtiyacýný daha uygun olduðunu, organizasyonlarda hiç düþük düzeyde yapýlýr. Ilgili bilgileri daha fazla bilgi için, Ýþ Zekasý Baþarý görmek, Alýnan Dersler ve Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ? . Bu yedi parça not Bölüm olduðunu. Bölüm ayrýntýlý öykü ve Devamı…
Compaq 'Foton' Iþýða gelir
Çok beklenti sonra, 1U-yüksek (bir 'raf ünitesi') sunucusunun Compaq sürümü nihayet gemi hazýrdýr.

yarar makaleler i zekas  435.463 b21,proliant ml,DL360 G4 bellek,Compaq DL360,Compaq proliant dl380,Compaq ProLiant DL360,ProLiant DL360 G4 bellek,bilgisayar belleði,DL360 <,> proliant,DL360 G4,proliant DL585,ProLiant DL360,proliant ML370,proliant dl380 Devamı…
E-Ýþ içinde veya BT dýþýnda Olmalý?
Ýþ Süreçleri Yeniden mühendislik Sürekli Ýyileþtirme tüm son yönetim eðilimleri biz E-Ýþ ile görmek ayný sorun vardý. Onlar þirket çapýnda etkileri ve giriþim baþlattý kurumsal departmaný bir parçasý olma eðilimindedir. Bu makalede, daha stratejik bir iþ anlayýþý önerir.

yarar makaleler i zekas   BT dýþýnda, genellikle bölümler yararlanmak yok         bir madde baðlamýnda, örneðin, pazarlama, satýþ, iþletme,         vb Arkaplan                   Birçok þirket e-iþ erken örgütsel çaba ayrýlmýþ         BT function.Often geleneksel, bir þirketin Web varlýðý geliþtirildi         ve pazarlama departmaný tarafýndan yönetilmektedir. BT fonksiyonu olarak görülüyordu          Çok yavaþ ve çok meþgul dahil Devamı…
Fiyat Yönetimi Yükseliþi
Yeni analitik yazýlým araçlarý yakýn zamanda yönetimi iþ bir üst düzey görünümü verirken, satýþ elemaný daha kesin "evet veya hayýr" oldukça hýzlý bir þekilde özel fiyatlandýrma teklif geldiðinde cevap vermelidir bilgi hazinesi birleþtirmek ve yoðunlaþmasýna ortaya çýkmýþtýr verimlilik ve kar / zarar sürücüleri.

yarar makaleler i zekas  ve geliþmiþ fiyatlandýrma uygulamalarý yarar olabilir ve onlar için kullandýðýnýz ayný titizlik ile fiyat ve fiyat artýþý satýþ yönetimi yaklaþým gerekir yukarý tedarik zinciri ve üretim maliyetleri frenlemek. Daha önce belirtildiði gibi, kendi baþýna fiyat yönetimi gelir (birkaç yüzde) ve brüt kar marjý (sayýsýz puan) geliþtirmek olabilir, ama gerçekten inanýlmaz faydalarý genel fiyat yönetimi uygun maliyet bilgi ve talep yönetimi ile entegre olduðunda gelir. diðer Devamı…
Ýnternet Reklam Yükseliþi veya Güz
Ýnternet reklamcýlýðý sektöründe çökmesine ilgili? Bazý uzmanlar öyle düþünüyorum. Araþtýrmacýlar ve giriþimciler o kadar emin deðil

yarar makaleler i zekas  daha yönettiði beslemek için yararlý bilgiler saðlar   AudienceNet gibi reklam çeþitleri. Þeyler emin olmak için, deðiþtirmek, ancak olacaktýr    reklam satýþ gelirlerinde devam eden büyüme ayný kalýr.       comments powered by Disqus Gizli Kurabiye tarifi Hakkýnda Story hatýrlýyor musun? Bu patentli Been gibi görünüyor | Elektronik Ticaret Yin ve Yang | Peregrine Konvansiyonel Bilgelik Of Face Sinekler | Biz Dev olun Shall | Altyapý Yönetimi Wunderkind böler ve Devamı…
Dinamik Ariba kadar iþlemler
Ariba Inc, internet için elektronik satýn alma sistemlerinde lider, iþ-to-Business ticaret destekleyen bir uygulama üreticisi Ticaret Dynamics satýn aldý.

yarar makaleler i zekas    ve ortaya çýkan hacim yararlanmak için olanak saðlar. Bu þirketler olabilir   yatay veya dikey pazarlar oluþturmak. Bu Piyasa Yapýcýlar binlerce   Ariba bir parça elde etmek için önümüzdeki birkaç yýl içinde beklenen, bu zorunluydu   olan 227 $: Bu iþ, olarak rakip Ticaret Bir (CMRC Nasdaq) içindi   CommerceBid milyon satýn birkaç gün önce açýklandý. iken   Biz Ariba de yapmak için bu alanda yeterli müþteri tabaný olduðuna inanýyorum   ve Ticaret Bir mutlu, Devamı…
Web Test Test Peyzaj Deðiþti
Yazýlým test satýcýlarý ittifaklar ve aslýnda hizmet ve Ýnternet içeriðinin teslim destekleyen satýcýlarý ile ortaklýklar oluþturuyoruz. Bu nedenle test Ýnternet uygulamalarý gerçekleri iki örneði in lavabo yok: Mercury Interactive Akamai Technologies ile stratejik bir ittifak kurdu ve Segue ilk Barýndýrma Hizmetleri Ortaðý olarak NaviSite imzaladý.

yarar makaleler i zekas  Tedarik zinciri,tedarik zinciri yazýlým þirketleri,tedarik zinciri þirketlerin,tedarik zinciri planlayýcýsý,tedarik zinciri yazýlým,tedarik zinciri optimizasyon yazýlýmý,yazýlým þirketleri,tedarik zinciri görünürlüðü < > tedarik zinciri þirketi,tedarik zinciri programý,tedarik zinciri yazýlým çözümleri,tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý,erp çözümleri,proje yönetimi dersleri çevrimiçi,proje Kiralama þablonlarý,proje yönetimi eðitimi çevrimiçi < Devamı…
Microsoft Ýþ Zekasý Market A Shot Alýr
Microsoft Business Scorecard Manager 2005 Microsoft, sunan geniþletmek için müþteri tabanýný kullanarak iþ zekasý (BI) pazarýna girmek için izin verdi. Microsoft analiz raporlama ve yetenekleri puanlama, kendi SQL Server platformu, OLAP ile komple bir çözüm sunuyor.

yarar makaleler i zekas  bünyesinde performans yönetimi iþlevselliði yararlanýr. Excel tablolarý da organizasyonun yaný sýra sunucuya yayýnlanabilir gerçek zamanlý veri ile etkileþim genelinde çeþitli çalýþanlar arasýnda iþbirliði saðlamak için SharePoint sunucusuna yayýnlanabilir. Ürün Güçlü kuruluþlar içinde Microsoft Office ürünlerinin geniþ kullaným dayanarak , Microsoft, çok ulaþmak nedeniyle doðal bir avantaja sahiptir. Onun ön analitik tamamlamak için bir arka uç çözümü kapsar Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others