Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yay nc l k ve medya icin i zekas dan n


Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  ve daha sonra sistem ( yaymak ) deðerlerini ayarlamak izin verebilir sayede oldukça kolay kullanýmlý Excel arayüzü ile sürülür Seçilen planý deðiþkenleri hedefe ulaþmak için. Planlamacýlarý ayný zamanda, ekleme, silme veya iþ varsayýmlar ve yapýlarý at will ve neredeyse gerçek zamanlý olarak, Excel in güçlü ve esnek bir veri toplama yararlanarak, raporlama ve biçimlendirme yetenekleri deðiþebilir. Bu ayný zamanda operasyonel planlarý ve iþletme için bütçelerinde Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Zaman ve Katılım
Time and Attendance collects, tracks and reports employee hours worked through automated time clocks or other means.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yay nc l k ve medya icin i zekas dan n


Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  var. Karnesi yaratýcýlarý tarafýndan yayýmlanan yeni bir kitap, Strateji Haritalarý adý , destekleyici iþ süreçleri ve bunlarýn altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar için kurumsal strateji azaltma sürecinin iyi bir genel bakýþ saðlar. Bu kafa þeyler var, ama gerçekten BI eðilim sürüþ anlamak istiyorsanýz, gerçek bilgi içine bilgisi dýþýnda hareket gerekir. Yazar Hakkýnda Christopher Kenton Cymbic, bir San Francisco (ABD) teknoloji þirketleri için pazarlama yönetimi Devamı…
Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  yazara iþ kullanýcýlarý saðlamak yayýnlamak ve tam entegre bir rapor yazar ile kurumsal raporlarý daðýtmak gerekir , kolay kullanýmlý rapor oluþturma sihirbazý ile. Kullanýcýlar ayrýca özelleþtirmek için güç ve özel bilgiler ihtiyaçlarýna özel raporlar olacaktýr. Yazma ve yetenekleri hatta teknik olmayan kullanýcýlarýn kolayca karmaþýk iþ koþullarý açýk temsilcilikleri oluþturmak ve paylaþmak için imkan vermelidir grafik bildirin. Kullanýmý kolay olmasýnýn yaný Devamı…
Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n   2013 Read Comments Baþlangýçta Yayýnlandý - 25 Aðustos 2008 Ýþ Zekasý Rebirth Ýþ zekasý (BI) 2.0 olan soðutucu kuzeni Web 2.0 çevresindeki tüm heyecan gölgesinde olabilir, ama göz ardý edilemez. Bu daha iþletmelere BI daha eriþilebilir uygun fiyatlý ve ilgili zamankinden yapýyoruz birkaç son geliþmeler de bir aþaðý-toprak bakmak zamanýdýr. Son iki üç yýl içinde BI en gözlemlenebilir deðiþiklikler satýcý manzara meydana gelmiþtir. Megavendors yükseliyor Devamı…
Yazýlým Satýcýlarý Bulma Yollarý: Pro ve Con
Böylece þirketin kritik iþlevleri desteklemek için yazýlým arýyorsanýz. Ne yazýk ki, yerel Software'R'Us gidemez. Bu makalede, olasý yazýlým satýcýlarý tanýmlamak için çeþitli kaynaklardan ve yöntemler anlatýlmaktadýr. Ayrýca yanlýsý ve con en her yöntemin inceler.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n   Devamı…
ERP ve WMS Eþ varlýðý: Sistem Worlds Collide
Þu anda kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý kullanýyor. Eðer depo yönetimi ve operasyonlarý geliþtirmek isteyen ve bir depo yönetim sistemi (WMS) çözüm düþünüyor. Ancak, envanter ile ilgili iþlevselliði ile ilgili ERP yazýlýmý ve WMS arasýnda önemli bir örtüþme vardýr. Maksimum fayda her yazýlým çözümü elde emin olmak için yapýlmasý gereken hususlar ve kararlarýn bazýlarý hakkýnda bilgi edinmek için okumaya devam edin.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  Kurumsal yazýlým satýcýlarý,seçim süreci kapsamýnda,yazýlým geliþtirme uygulamasý,yazýlým uygulamasý,yazýlým uygulama yaklaþýmý,yazýlým uygulama yaþam döngüsü,yazýlým uygulama metodolojileri,yazýlým uygulama yöntemleri,yazýlým uygulama modeli,yazýlým uygulama aþamasýnda,yazýlým uygulama aþamalarýnda,yazýlým uygulama planý,yazýlým uygulama süreci,yazýlým uygulama projesi Devamı…
SAP ve Birlikte Web HP
SAP AG ve Hewlett-Packard kendi internet ve e-hizmetleri stratejisi uyumlu hale getirmiþtir.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  SAP,Web erp,erp çevrimiçi,mobil erp,talep üzerine erp,erp ürünleri,sap kitaplar,erp yazýlým sistemi,erp yazýlým þirketleri,erp araçlarý,CRM sistemleri,sap danýþmanlarý,ERP karþýlaþtýrma,ERP yazýlýmlarý,kitaplar erp Devamı…
Ýþ Stratejisi, Ýþ Süreçleri ve Ýþ Sistemleri
Iþ stratejisi, iþ baþarýlý olmak için planlarý nasýl bize anlatan bir yol haritasý, baþarý garanti etmez. Strateji yürütme stratejisi için çaðýrýr ne iþ süreçleri gerektirir - ve iyi yaparým. Bugünün otomatik dünyasýnda, bu iþ süreçleri iþ sistemleri güveniyor. Bu nedenle, doðrudan bir baðlantý iþ stratejisi ve iþ sistemlerinin baþarýsý arasýnda var. Kötü sistemleri iþ stratejisinin baþarýsýzlýðý için sýk nedenidir.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  Ile ilgili iþ zekasý,analisti iþ zekasý,analitik iþ zekasý,iþ zekasý,iþ zekasý analiz,iþ zekasý analitiði,iþ zekasý ve analitik,iþ zekasý uygulamasý < > iþ zekasý uygulamalarý,iþ zekasý mimari,iþ zekasý makaleler,iþ zekasý temel,iþ zekasý en iyi uygulamalarý,iþ zekasý bi,iþ zekasý þirketi,iþ zekasý kavramlarý Devamı…
Alýntý-için-düzen ve Olasý Çözümleri karmaþýklýðý
Bu karmaþýk ürünlerini satmak için doðrudan satýþ gücü ötesine gerekli hale gelmektedir. Kiþisel bilgisayarlarýn geliþi ve Ýnternet ile ulaþan üretim müþterileri için yeni olanaklar açtý ve yeni satýþ fýrsatlarý kullanýlabilir hale gelmiþtir.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n   küresel pazarda ve internetin yaygýnlaþmasý diðer sektörlere göre daha nüfuz ve karmaþýk ürün satýþ dünyasýna etkisi daha uzun almýþ. Ama en korumalý pazar alanlarda bile þirketler artýk bu ve diðer faktörler getirdiði deðiþiklikleri göz ardý edebilirsiniz. Son birkaç yýlda , bu IBM gibi þirketler bir dizi, , Cisco Systems , Siemens Enerji ve Otomasyon , Dell , Rockwell , American Power Conversion ( APC ), ve GE Healthcare hayata geçirdik alýntý -to-order (Q2O) veya Devamı…
E-öðrenme ve Örgüt Kültürü
Bir e-öðrenme giriþimin baþarýsý kullanýlan teknolojiye olduðu gibi örgütün insan ve kültür gibi çok baðlýdýr. Bir e-öðrenme uygulamasýnýn baþarýsýný etkileyen çeþitli kurumsal kültürel faktörler ele ve gösterilmiþtir.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  ve video kaset, uydu yayýný, interaktif TV ve CD-ROM üzerinden içerik teslim içerir. E-öðrenme bir metodoloji ve öðrenme teslim ve etkinleþtirmek için teknolojidir. Çoðu kuruluþlarda, bir e-öðrenme giriþimi eðitim ve kurumsal intranet üzerinden çalýþanlara uygun hale getirilir iþbirliðinin bir uygulamasýdýr, ve uygun bir zamanda insanlara böylece kolayca kullanýlabilir. E-öðrenme kýsmen sýnýf eðitimi yerine olsa da, pek çok durumda bu maliyetleri tasarruf ederken, Devamı…
Zorlu Veri Ambarlarý: Kritik Ýþ Zekasý eriþim?
Iþ kullanýcýlarý kurumsal veritabanlarý ve ham sorgu araçlarýna eriþim verilir, onlar olan sistem, hasara yaratacak bir algý var bir olasýlýk-sürece iþ zekasý (BI) ürün geliþtirici potansiyel sorunu anlar ve bir olarak ele iþ-kritik bir faktör.

yay nc l k ve medya icin i zekas dan n  içinde veri ambarý kavramýnýn yaygýnlaþmasýnýn raðmen, temel zorluklar ve sorunlar gerçek dünya uygulamalarý veba devam ediyor. Bir iþletme açýsýndan bakýldýðýnda, bir DW sýk sýk bir belirsiz iþ örneði ile zaman içinde yatýrýmlarý, insan ve donaným, ve henüz gerektiren karmaþýk, zaman yoðun bir projedir. Veri depolama büyük BT projeleri belirli bir zaman aralýðý içinde açýk bir geri ödeme göstermek gerekir mevcut iþ ortamý, kötü bir uygulamadýr alt Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others