Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak   2013 Read Comments Baþlangýçta Yayýnlandý - 25 Aðustos 2008 Ýþ Zekasý Rebirth Ýþ zekasý (BI) 2.0 olan soðutucu kuzeni Web 2.0 çevresindeki tüm heyecan gölgesinde olabilir, ama göz ardý edilemez. Bu daha iþletmelere BI daha eriþilebilir uygun fiyatlý ve ilgili zamankinden yapýyoruz birkaç son geliþmeler de bir aþaðý-toprak bakmak zamanýdýr. Son iki üç yýl içinde BI en gözlemlenebilir deðiþiklikler satýcý manzara meydana gelmiþtir. Megavendors yükseliyor Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Zaman ve Katılım
Time and Attendance collects, tracks and reports employee hours worked through automated time clocks or other means.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak


Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  Erp sistemi,iþ zekasý,jd edwards as400,açýk kaynak kodlu bi,web raporlar,ERP ürünleri,bi yazýlým,açýk kaynak bi araçlarý,talep erp,ortopedik cihazlar,çözümleri raporlama,veritabaný raporlama yazýlýmý,erp yazýlým þirketleri,ortopedik implantlar,web tabanlý raporlama Devamı…
Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  var. Karnesi yaratýcýlarý tarafýndan yayýmlanan yeni bir kitap, Strateji Haritalarý adý , destekleyici iþ süreçleri ve bunlarýn altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar için kurumsal strateji azaltma sürecinin iyi bir genel bakýþ saðlar. Bu kafa þeyler var, ama gerçekten BI eðilim sürüþ anlamak istiyorsanýz, gerçek bilgi içine bilgisi dýþýnda hareket gerekir. Yazar Hakkýnda Christopher Kenton Cymbic, bir San Francisco (ABD) teknoloji þirketleri için pazarlama yönetimi Devamı…
Ýþ Zekasý Durum Raporu: Öneriler
En büyük hatalardan kullanýcýlarýn biri genellikle geleneksel silo-ed ölçümleri dýþýnda kýrarak BI, büyük resmi, bu bilgileri eriþerek gerçekleþtirmek için umut ne stratejik hedefleri unutuyor ile yapmak. BI her derde deva deðildir, ve yararlý iþ bilgileri rapor için umut olabilir önce iþletmeler, bölgeler, bölümler (hatta resmi olmayan "siyasi" sýnýrlarýn ötesinde), vs karþýsýnda kendi iþ ihtiyaçlarýný düzenlemek ve öncelik olmalýdýr.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  Iþ zekasý,BI,elde etme,stratejik ittifak,kurumsal kaynak planlamasý,ERP,müþteri iliþkileri yönetimi,CRM,tedarik zinciri yönetimi,SCM < > veri ambarý,DW,anahtar performans göstergeleri,KPI,kurumsal performans yönetimi,CPM Devamı…
EAM, CMMS karşı: Şirketiniz için Hangisi Uygundur
Girişim varlık yönetimi (EAM) yazılım ve bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS) giderlerini azaltmak ve gelirlerini artırmak için gerçekçi bir şekilde başlıkları çekmeye devam ediyor. İlk olarak, göre onarım ve servis bölümleri stok yeterli düzeyde korumak ekipman kullanımı zaten sınırlı fonlar sadece yanlış bir güvenlik hissi elde etmek için over-allocated önlemek tahmin. Ayrıca, bir etkili önleyici bakım programı ekipman kullanımı ve özellikle bir exorbitantly pahalı ekipman yedek bir no-seçeneği olduğunda başarılabilir üretim programları etkinleştirme, kullanılabilirlik geliştirmek sırasında ekonomik kere depresif. Ürün kalitesi gibi müşteri tabanını genişletmek, bu çok hizmet standartları için geçerlidir.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  eam,smb Devamı…
Microsoft 64-bit Ýþlemciler Karþý bir þey var mý?
Linux Intel'in 64-bit "Itanium" iþlemci ilk iþletim sistemi olarak "prime time için hazýr" göründüðü gibi daha çatlaklar, Wintel duolith görünür. Aksine Microsoft'un ifadeleri raðmen, Linux da bir süre için Itanium tek 64-bit iþletim sistemi olabilir.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  yýl geçmesi         ticari olarak yayýnlanmadan önce test. Bu zaman çizelgesi göz önüne alýndýðýnda, bu         giderek þüpheli görünümlü bu büyük iþletim sistemi satýcýlarý, Microsoft gibi,         IBM ve Sun, test etmek için yeterli zaman var sonuçlandýrmak ve productize olacak onlarýn         Iþletim sistemleri böylece Itanium ile eþ zamanlý olarak yollayabilirsiniz. Microsoft         onun 64-bit iþletim sistemi daðýtým planlar Devamı…
Adonix Oran Karþý Roots büyür Bölüm 2: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
Adonix genellikle fonksiyonel uyum, fiyatlandýrma ve daðýtým bölgedeki yerel gereksinimleri anlayýþý açýsýndan önde büyük küresel oyuncularýn gelir. Þirket hala yeterince marka pazarlama, geliþmemiþ küresel kanal ve marka bilinirliði ve Adonix 'gelecekteki geniþleme odak (özellikle Kuzey Amerika pazarý) piyasa içinde zorlu rekabet dahil olmak üzere birçok stratejik giriþimleri finanse etmek için sýnýrlý mali kaynaklar tarafýndan sunulan zorluklarla karþý karþýyadýr.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  korumaya çalýþýrken geliþimi kaynaklarý yaymak için deðil, onun         birden fazla platformu ürün konfigürasyonlarý, bir yandan, bir çoklu platform         destek ek bir fýrsat (ve Ar-Ge yükümlülük) oluþturur, ancak, üzerinde         Öte yandan, þirketin hedef pazar için eðilim Microsoft doðru olan         teknoloji.       Ayrýca ,         Yönüyle X3 iþlevselliði, her ne kadar geniþ (süreci dahil etmek         de) ve Devamı…
HRMS Showdown: Lawson S3 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi karþý PDS gelen Vista HRMS
Sherry Fox, insan kaynaklarý (ÝK) Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri Araþtýrma Analisti Grubu araþtýrma analisti ve yöneticisi deðilim. Bu ayýn kurumsal yazýlým Showdown hoþ geldiniz! Bugünkü Showdown PDS, kafa kafaya gelen Lawson S3 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi ve Vista HRMS karþýlaþtýrýr. Biz bu Gösterisinde yararlý ve bilgilendirici bulmak ve asktheexperts@technologyevaluation.com adresinden soru ve yorumlarýnýz için davet umuyoruz.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  Insan sermayesi yönetimi,saat ölçümleri,yönetim performansýný,ERP sistemleri,personel yönetimi yazýlým,insan kaynaklarý dýþ kaynak kullanýmý,insan kaynaklarý dýþ,insan kaynaklarý yazýlým,insan kaynak bilgi sistemi,insan kaynaklarý politikalarý,insan kaynaklarý eðitimi,saat politikalarý,en iyi uygulamalar saat,insan kaynaklarý iþlevlerinin,stratejik insan kaynaklarý yönetimi Devamı…
Yazýlým Bültenleri Axio Veri Entegrasyonu Ürün uyandýrmak
Uyandýrmak Software Corporation Axio ™, bir iþ birleþik bir görünüm içine birden fazla farklý veri kaynaklarý web saðlamak için tasarlanmýþ bir e-iþ entegrasyon ürünün duyurdu. Ürün meta tarama çok ilginç yöntemi vardýr ve önemli bir pazar etkisi olmalýdýr.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  Entegrasyonu veri,Cass yazýlým,adresi düzeltme yazýlýmý,adresi temizlik,birleþtirme temizleme yazýlýmý,doðrulamak adresi,adresi ovma,veri profil,veri profilleme aracý < > veri ambarý yazýlým,veri ambarý uygulamalarý,adresi düzeltme,tekilleþtirme yazýlým,veri kalitesi araçlarý,veri çekme araçlarý,Trillium yazýlým Devamı…
ERP Özellikler ve Ýþlevleri: Ýmalat Yazýlým Süreç Baþvuru Kýlavuzu
Bu baþvuru kýlavuzu sürecinde üretim kurumsal kaynak planlama (ERP) özellikleri ve günümüz piyasasýnda ulaþýlabilir fonksiyonlarý fikir verir. Bu kýlavuz, özellikleri ve iþlevleri kuruluþunuzun ihtiyaçlarý için gerekli olan ve olmayan hangi bulmak için yardýmcý olacaktýr.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  modülü, mali muhasebe iþlemleri yayýnlanmaktadýr, iþlenmiþ, özetlenmiþ ve rapor. Ana þirketler tüm iþ yan sývayýp konsolide bilgileri görüntüleyebilirsiniz ise GL, iþlemlerin tam bir denetim izi tutar ve mali bilgileri görüntülemek için tek tek iþ birimleri saðlar. Ticari borçlar (A / P veya AP) iþlevi programlarý fatura tedarikçileri ve daðýtýcýlarý ödeme ve borçlu para hakkýnda doðru bilgi tutar, vade Ödenecek Hesaplarý , ve indirimler mevcut. Bu, müþteri Devamı…
Ýþ Zekasý Kurumsal Performans Yönetimi Piyasa Peyzaj
En eksiksiz kurumsal performans yönetimi platformu sýralamakta silahlanma yarýþý büyük satýcýlarý arasýnda yoðunlaþmýþtýr. Birçok iþ zekasý (BI) iþlevleri kapsamlý bir dizi var.

yay nc l k ve medya icin i zekas kar la t rmak  bir Haziran 27June 29 yayýnlandý Cognos , Business Objects gibi büyük BI satýcýlarý içeren piyasada 2.003 birleþme ve satýn almalarýn büyük bir saldýrý görürken (M & A) , SAS , harekete geçirir ve Hyperion ( Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda mu BI Pazar Konsolidasyon var görüyor musun? ), 2004 ve 2005 de IBM elde Alphablox ve ASCENTIAL ile, M & A kendi küçük payý vardý, ve Cognos elde Frango ve Optima Analitik Çözümler . bu saf-play BI oyuncular için basýncý da SAP Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others